Till innehåll på sidan

Onsdag den 28 mars 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:93

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:93

Onsdagen den 28 mars 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ordförande

 

1

Åsa Westlund (S) som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 27 mars

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet

SoU

3

2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

SoU

4

2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik

KU

5

2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan

CU

6

2017/18:211 Invasiva främmande arter

MJU

7

2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran

NU

 

Skrivelser

 

8

2017/18:191 Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor

UbU

9

2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

NU

 

EU-dokument

 

10

COM(2018) 131 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 maj 2018

AU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:TU10 Luftfart

17 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:SkU10 Punktskatter

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:SkU11 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, L, KD)

14

Bet. 2017/18:SkU13 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

3 res. (SD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

15

Bet. 2017/18:FiU35 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:SkU8 Inkomstskatt

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2017/18:SkU9 Beskattning av företag, kapital och fastighet

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:SkU12 Skatteförfarande

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

19

Bet. 2017/18:SkU14 Personalliggare i fler verksamheter

2 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2017/18:JuU20 En utvidgning av kapningsbrottet

 

21

Bet. 2017/18:JuU22 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

5 res. (M, SD, C, L, KD, -)

22

Bet. 2017/18:JuU23 Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål

 

 

Civilutskottets betänkande

 

23

Bet. 2017/18:CU17 Ersättningsrätt och insolvensrätt

4 res. (M, SD, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

24

Bet. 2017/18:FiU36 Nya regler om betaltjänster

 

 

Gemensam debatt bet. 2017/18:SfU15, 2017/18:SfU16, 2017/18:SfU17 och 2017/18:SfU18

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

68 res. (M, SD, C, V, L, KD)

26

Bet. 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

27

Bet. 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

18 res. (S, M, SD, MP, C, L, KD)

28

Bet. 2017/18:SfU18 Medborgarskap

10 res. (M, SD, V, L, KD)

29

Bet. 2017/18:SfU19 Socialavgifter

3 res. (SD, C, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2017/18:TU9 It-politik

12 res. (M, C, V, L, KD)

31

Bet. 2017/18:TU11 Trafiksäkerhet

25 res. (M, SD, C, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.