Onsdag den 25 maj 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:111

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:111

Onsdagen den 25 maj 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Mia Sydow Mölleby (V) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Hans Linde (V) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

3

Från 27 till 28 i kulturutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

4

Maj Karlsson (V) som suppleant i justitieutskottet

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM84 Viseringsfrihet för Ukraina KOM(2016) 236

SfU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

6

RiR 2016:7 Skyddet för pensionssparare – och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

SkU

8

2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2015/16:SfU17 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen

 

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti

1 res. (V)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2015/16:NU20 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler

1 res. (SD)

12

Bet. 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

 

13

Bet. 2015/16:NU22 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

1 res. (M, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

14

Bet. 2015/16:TU16 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2015/16:FöU12 Elsäkerhet

1 res. (SD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat och bordlagt efter lika röstetal

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

16

Bet. 2015/16:TU19 It-politiska frågor

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel

2 res. (SD, V)

 

Socialutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2015/16:SoU13 Uppföljning av smittskyddsläkemedel

1 res. (SD)

20

Bet. 2015/16:SoU15 Läkemedel för särskilda behov

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2015/16:KU26 Elektroniskt kungörande av författningar

 

 

Finansutskottets betänkande

 

22

Bet. 2015/16:FiU32 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer

 

 

Trafikutskottets betänkande

 

23

Bet. 2015/16:TU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

24

Bet. 2015/16:SkU26 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet

2 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2015/16:UbU19 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

 

26

Bet. 2015/16:UbU21 Ytterligare undervisningstid i matematik

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

27

Bet. 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd
I detta ärende har framställts yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) om att det i betänkandet framlagda förslaget till lag om ändring i skyddslagen (2010:305) ska vila i minst tolv månader.

4 res. (SD, V)

 

Socialutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag

 

29

Bet. 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

3 res. (SD, C, L, KD)

 

Ärende för debatt

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2015/16:KU30 Prövning av fråga om tillämpligheten av 9 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall

1 res. (V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.