Onsdag den 24 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:99

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:99

Onsdagen den 24 mars 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 3 mars

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:581 av Amineh Kakabaveh (-)
Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken

 

3

2020/21:584 av Lars Beckman (M)
Importmoms

 

4

2020/21:586 av Niklas Wykman (M)
Ny skatt på el

 

5

2020/21:587 av Sofia Westergren (M)
Bonus–malus påverkan på företagen

 

6

2020/21:588 av Boriana Åberg (M)
Bonus–malus-systemet

 

7

2020/21:591 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder för ett sakligt debattklimat

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

8

2020/21:FPM85 Handlingsplan om synergier för civil-, försvar- och rymdindustrier COM(2021) 70

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2020/21:129 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

FiU

10

2020/21:131 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

CU

11

2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

SoU

12

2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen

MJU

13

2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland

SkU

14

2020/21:138 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

SkU

15

2020/21:139 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

SoU

16

2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

KU

17

2020/21:142 Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud till butik

JuU

18

2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter

KU

19

2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader

CU

20

2020/21:148 En effektivare konkurshantering

CU

21

2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften

CU

22

2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

CU

23

2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens

UbU

24

2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

NU

25

2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter

TU

26

2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

FiU

27

2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån

SkU

28

2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

MJU

29

2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

SfU

 

Skrivelser

 

30

2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020

UU

31

2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse

KrU

32

2020/21:109 Politik för konstnärers villkor

KrU

33

2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

NU

34

2020/21:147 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2019 och hela kalenderåret 2020

UU

 

Redogörelse

 

35

2020/21:ER1 Europarådets svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

UU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Kulturutskottets betänkande

 

36

Bet. 2020/21:KrU4 Kultur för alla

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

37

Bet. 2020/21:FiU26 Kommunala frågor

9 res. (M, SD, C, V)

38

Bet. 2020/21:FiU34 Offentlig upphandling

15 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

39

Bet. 2020/21:TU6 Trafiksäkerhet

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

40

Bet. 2020/21:NU18 Mineralpolitik

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

41

Utl. 2020/21:NU25 Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

1 res. (V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

42

Bet. 2020/21:FiU44 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (KD)

43

Bet. 2020/21:FiU35 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

2 res. (M, SD, V, KD)

44

Bet. 2020/21:FiU18 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

2 res. (SD, V)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

45

Bet. 2020/21:JuU16 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

1 res. (SD)

46

Bet. 2020/21:JuU22 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande och betänkande

 

47

Utl. 2020/21:MJU12 Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet

 

48

Bet. 2020/21:MJU13 Övergripande miljöfrågor

25 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Socialutskottets betänkande

 

49

Bet. 2020/21:SoU33 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

50

Bet. 2020/21:TU7 Sjöfartsfrågor

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

51

Bet. 2020/21:TU8 Kollektivtrafikfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.