Till innehåll på sidan

Onsdag den 24 januari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:60

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:60

Onsdagen den 24 januari 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Kent Ekeroth (SD) som ledamot i justitieutskottet

 

2

Said Abdu (L) som ledamot i näringsutskottet och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

 

3

Fredrik Malm (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Said Abdu (L) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2017/18:329 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Boverkets föreskrifter om vedspisar

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

FiU

7

2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

CU

8

2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

JuU

 

Skrivelse

 

9

2017/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada

 

10

2017/18:3950 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

11

2017/18:3957 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

UU

 

med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

 

12

2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås

 

13

2017/18:3949 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

 

med anledning av prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall

 

14

2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

SoU

15

2017/18:3964 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

 

med anledning av skr. 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation

 

16

2017/18:3954 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

17

2017/18:3962 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

 

med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

18

2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

19

2017/18:3961 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)

JuU

 

med anledning av skr. 2017/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling

 

20

2017/18:3956 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

SoU

 

med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om Samisk utbildning

 

21

2017/18:3948 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

UbU

 

EU-dokument

 

22

KOM(2017) 824 Förslag till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 mars 2018

FiU

23

KOM(2018) 21 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 mars 2018

SkU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2017/18:FöU4 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

15 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2017/18:JuU9 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning

 

26

Bet. 2017/18:JuU7 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

3 res. (M, SD, -)

27

Bet. 2017/18:JuU6 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

2 res. (S, SD, MP, V, -)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2017/18:TU5 Cykelfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

29

Bet. 2017/18:TU4 Postfrågor

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

30

Bet. 2017/18:SkU7 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

1 res. (SD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.