Onsdag den 23 november 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:25

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:25

Onsdagen den 23 november 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2022/23:8 Tisdagen den 15 november

NU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2022/23:39 av Märta Stenevi (MP)
Åtgärder för att nå klimatmålen

 

3

2022/23:41 av Gunilla Svantorp (S)
Nya stambanor i järnvägssystemet

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2022:25 Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2022/23:23 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot invasiva främmande arter

MJU

 

EU-dokument

 

6

COM(2022) 461 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2023

NU

7

COM(2022) 462 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2023

NU

8

COM(2022) 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende och om ändring av förordning (EU) 2018/1724
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2023

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Civilutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2022/23:CU2 Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

1 res. (V)

10

Bet. 2022/23:CU3 Bolags rörlighet över gränserna inom EU

 

11

Bet. 2022/23:CU4 Riksrevisionens rapport om fastighetsbildningen i Sverige

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2022/23:KU2 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (vilande grundlagsförslag)

 

13

Bet. 2022/23:KU8 En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.)

1 res. (V)

14

Bet. 2022/23:KU9 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut (vilande grundlagsförslag)

 

15

Bet. 2022/23:KU13 Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag

1 res. (C)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2022/23:SfU5 Förvalsalternativet inom premiepensionen

1 res. (V, MP)

17

Bet. 2022/23:SfU6 Anmälan av föreskrifter om att ytterligare kategorier av fördrivna personer ska ges tillfälligt skydd

 

 

Kulturutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:KrU2 En förstärkt spelreglering

14 res. (S, SD, V, C, MP)

19

Bet. 2022/23:KrU4 Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:FiU7 Sveriges genomförande av Agenda 2030

1 res. (V, MP)

21

Bet. 2022/23:FiU8 Medgivande för Riksbanken att ingå avtal om lån till Internationella valutafonden

 

22

Bet. 2022/23:FiU15 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2022/23:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021

1 res. (MP)

24

Bet. 2022/23:SoU3 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

6 res. (S, V, C, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.