Onsdag den 22 juni 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:125

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:125

Onsdagen den 22 juni 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering (efter debattens slut)

 

 

 

Avtackning

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 7 juni

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V)
Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2015/16:180 En ny lag om personnamn

CU

4

2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar

TU

5

2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg

SkU

6

2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy

CU

7

2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 21 september

 

CU

 

Skrivelse

 

8

2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 21 september

NU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2015/16:JuU27 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

1 res. (M, C, L, KD)

11

Bet. 2015/16:JuU35 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

 

 

Civilutskottets utlåtande

 

12

Utl. 2015/16:CU26 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete

 

13

Avtackning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.