Onsdag den 22 februari 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:67

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:67

Onsdagen den 22 februari 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 1 februari

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Anders Karlsson (C) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 20 februari

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2022/23:19 Torsdagen den 16 februari

SkU

4

2022/23:13 Torsdagen den 16 februari

CU

5

2022/23:25 Torsdagen den 16 februari

UU

6

2022/23:21 Torsdagen den 16 februari

SoU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

7

RiR 2023:1 Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

8

2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

TU

9

2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

SoU

 

Skrivelser

 

10

2022/23:60 Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning – skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov

UbU

11

2022/23:63 Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen – kontroller och uppföljning

SfU

 

Framställningar

 

12

2022/23:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2022

FiU

13

2022/23:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2022 med mera

FiU

 

Redogörelser

 

14

2022/23:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2022

KU

15

2022/23:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2022

KU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2022/23:53 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

 

16

2022/23:2333 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)

JuU

 

EU-dokument

 

17

ST 15936/22 Ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2023

JuU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:UbU3 Studiestöd

9 res. (S, SD, V, C, MP)

19

Bet. 2022/23:UbU4 Förskolan

10 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:TU4 Infrastrukturfrågor

50 res. (S, SD, V, C, MP)

21

Bet. 2022/23:TU5 Kollektivtrafikfrågor

19 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2022/23:SfU11 Pensioner

7 res. (SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2022/23:SoU6 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel

5 res. (S, V, C, MP)

24

Bet. 2022/23:SoU7 Riksrevisionens rapport om statens arbete med att säkra skyddsutrustning under coronapandemin

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2022/23:FiU33 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

4 res. (S, V, C, MP)

26

Bet. 2022/23:FiU36 En pilotordning för distribuerad databasteknik

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2022/23:KU14 Ändring i bestämmelser om avgifter för årlig revision

 

28

Bet. 2022/23:KU15 Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

 

29

Bet. 2022/23:KU22 Trossamfund och begravningsfrågor

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

30

Bet. 2022/23:SkU7 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

1 res. (V, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2022/23:JuU5 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021

 

32

Bet. 2022/23:JuU6 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

 

33

Bet. 2022/23:JuU7 Stärkt sekretess i domstol för kontaktuppgifter till enskilda – ikraftträdande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

34

Bet. 2022/23:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

35

Bet. 2022/23:MJU5 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2022/23:AU5 Arbetsrätt

15 res. (S, V, C, MP)

37

Bet. 2022/23:AU6 Integration

15 res. (S, V, C, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

38

Bet. 2022/23:NU11 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.