Onsdag den 21 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:44

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:44

Onsdagen den 21 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut

 

 

 

Avslutning

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 november

 

 

Avsägelser

 

2

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i näringsutskottet

 

3

Josef Fransson (SD) som suppleant i näringsutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Josef Fransson (SD) som ledamot i näringsutskottet

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

5

Från 27 till 28 i utbildningsutskottet

 

 

Val av extra suppleant

 

6

Lorena Delgado Varas (V) som suppleant i utbildningsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

7

2022/23:114 av Elin Söderberg (MP)
Stärkande av EU:s konkurrenskraft under EU-ordförandeskapet

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

8

RiR 2022:29 Statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

9

2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

KrU

10

2022/23:35 Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

SkU

11

2022/23:39 En pilotordning för distribuerad databasteknik
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

FiU

12

2022/23:40 Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

KU

 

Skrivelser

 

13

2022/23:38 2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

JuU

14

2022/23:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

FöU

 

Motion

 

 

med anledning av skr. 2022/23:26 Verksamhet inom Europarådets ministerkommitté under helåret 2021 och första halvåret 2022

 

15

2022/23:2303 av Kerstin Lundgren och Anna Lasses (båda C)

UU

 

Ärenden för avgörande

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

16

Bet. 2022/23:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

17

Bet. 2022/23:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (S, V, MP)

18

Utl. 2022/23:NU10 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

1 res. (M, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2022/23:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 res. (V)

21

Bet. 2022/23:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 

22

Bet. 2022/23:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

 

23

Bet. 2022/23:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (C)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2022/23:SkU6 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter som görs vid delning av aktiebolag genom separation

 

25

Bet. 2022/23:SkU9 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

1 res. (C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande (forts.)

 

26

Bet. 2022/23:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

 

27

Avslutning

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.