Onsdag den 20 april 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:99

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:99

Onsdagen den 20 april 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 mars

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2021/22:99 Vårändringsbudget för 2022

FiU

3

2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition
Förslagspunkt 1
Förslagspunkt 2 och 3


FiU
KU

4

2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

CU

5

2021/22:227 Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare

JuU

6

2021/22:228 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

SkU

7

2021/22:229 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

CU

8

2021/22:231 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

JuU

9

2021/22:232 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

KU

10

2021/22:233 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

JuU

11

2021/22:237 Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer

SfU

 

Skrivelser

 

12

2021/22:98 Redovisning av skatteutgifter 2022

SkU

13

2021/22:101 Årsredovisning för staten 2021

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:157 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

 

14

2021/22:4516 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

15

2021/22:4534 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

16

2021/22:4554 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

17

2021/22:4579 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

18

2021/22:4599 av Fredrik Christensson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

UbU

19

2021/22:4612 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:174 Ett moderniserat konsumentskydd

 

20

2021/22:4514 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

CU

21

2021/22:4523 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

22

2021/22:4530 av Larry Söder m.fl. (KD, M)

CU

23

2021/22:4576 av Ola Johansson (C)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:175 Genomförande av balansdirektivet

 

24

2021/22:4490 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU

25

2021/22:4527 av Michael Anefur m.fl. (KD)

AU

 

med anledning av prop. 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

 

26

2021/22:4555 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

27

2021/22:4580 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

SoU

 

med anledning av prop. 2021/22:186 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

 

28

2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L)

JuU

29

2021/22:4489 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

30

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

31

2021/22:4550 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

32

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

med anledning av prop. 2021/22:196 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja

 

33

2021/22:4545 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

34

2021/22:4598 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

 

med anledning av prop. 2021/22:197 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

 

35

2021/22:4643 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

 

med anledning av prop. 2021/22:198 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

 

36

2021/22:4533 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

37

2021/22:4595 av Ola Johansson och Johan Hedin (båda C)

CU

38

2021/22:4627 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

39

2021/22:4628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

40

2021/22:4634 av Viktor Wärnick m.fl. (M)

CU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

41

Bet. 2021/22:SkU15 Punktskatt

53 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

42

Bet. 2021/22:SoU14 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

48 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

43

Bet. 2021/22:SoU23 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

44

Bet. 2021/22:JuU15 Modernare regler för användningen av tvångsmedel

1 res. (V)

45

Bet. 2021/22:JuU16 Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

3 res. (S, V, MP)

46

Bet. 2021/22:JuU23 Straffrättsliga frågor

52 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

47

Bet. 2021/22:JuU25 Kriminalvårdsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

48

Bet. 2021/22:MJU21 Jordbrukspolitik

27 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

49

Bet. 2021/22:TU9 Fjärde järnvägspaketet och andra järnvägsfrågor

32 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

50

Bet. 2021/22:TU10 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

51

Bet. 2021/22:UbU15 Grundläggande om utbildning

33 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

52

Bet. 2021/22:UbU18 Vuxenutbildning

22 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

53

Bet. 2021/22:KU22 Ändringar i ersättningslagen

 

54

Bet. 2021/22:KU28 Offentlighet, sekretess och integritet

10 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

55

Bet. 2021/22:TU13 Omhändertagande och återkallelse av förarbevis för vattenskoter

 

56

Bet. 2021/22:TU12 Sjöfartsfrågor

53 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

57

Bet. 2021/22:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

23 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

58

Bet. 2021/22:SkU16 Mervärdesskatt

14 res. (M, SD, C, KD, MP)

59

Bet. 2021/22:SkU20 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet

2 res. (M, SD)

 

Gemensam debatt bet. 2021/22:SfU22 och 2021/22:SfU19

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

60

Bet. 2021/22:SfU22 Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

24 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

61

Bet. 2021/22:SfU19 Arbetskraftsinvandring

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

62

Bet. 2021/22:KrU5 Folkbildning och spelfrågor

27 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

63

Bet. 2021/22:KrU7 Kultur för alla

12 res. (M, SD, C, V, KD, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

64

Bet. 2021/22:NU18 Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk

3 res. (M, SD, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

65

Bet. 2021/22:JuU10 Skärpta straff för grova trafikbrott

3 res. (S, SD, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.