Onsdag den 2 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:77

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:77

Onsdagen den 2 mars 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

1

2021/22:22 Tisdagen den 22 februari

SfU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2021/22:337 av Staffan Eklöf (SD)
Konkreta åtgärder mot förföljelse av kristna i Afghanistan

 

3

2021/22:340 av Markus Wiechel (SD)
Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan

 

4

2021/22:386 av Tobias Andersson (SD)
Kusinäktenskap

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2022:3 Fastighetsbildningen i Sverige – handläggningstider, avgifter och reformbehov

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

UbU

7

2021/22:125 Val och beslut i kommuner och regioner

KU

8

2021/22:128 Nya regler för organdonation

SoU

9

2021/22:129 Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

SoU

10

2021/22:131 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

JuU

11

2021/22:133 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

JuU

12

2021/22:136 Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation

TU

13

2021/22:138 Ett särskilt brott för hedersförtryck

JuU

14

2021/22:139 Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

KrU

 

Redogörelse

 

15

2021/22:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2021

UbU

 

EU-dokument

 

16

COM(2021) 812 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 april 2022

TU

17

COM(2022) 18 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens narkotikabyrå
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 april 2022

SoU

18

COM(2022) 46 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 april 2022

NU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:MJU15 Cirkulär ekonomi

42 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:UbU12 Studiestöd

11 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2021/22:UbU13 Förskolan

14 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2021/22:UbU17 Gymnasieskolan

8 res. (SD, C, V, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2021/22:MJU13 Märkning och registrering av katter

2 res. (M, C, KD)

24

Bet. 2021/22:MJU16 Jakt och viltvård

6 res. (S, SD, V, KD, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:CU9 Fastighetsrätt

2 res. (SD, C, KD)

26

Bet. 2021/22:CU12 Planering och byggande

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:KU30 Författningsfrågor

41 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2021/22:KU31 Trossamfund och begravningsfrågor

4 res. (M, V, KD, L)

 

Finansutskottets utlåtande

 

29

Utl. 2021/22:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändrat beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:FöU4 Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna

6 res. (M, SD, C, L)

31

Bet. 2021/22:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (M, KD, L)

 

Kulturutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2021/22:KrU2 Det civila samhället

13 res. (M, SD, C, KD, L, MP)

33

Bet. 2021/22:KrU4 Konstarterna och kulturskaparnas villkor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

 

34

Utl. 2021/22:MJU19 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse

1 res. (V, MP)

 

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

 

35

Utl. 2021/22:AU16 Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

1 res. (M, SD, C, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.