Onsdag den 19 april 2023

Kammarens föredragningslistor 2022/23:92

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Kammarens föredragningslistor

2022/23:92

Onsdagen den 19 april 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

 

 

 

Invigningstal för nya landskapsvapen

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 mars

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

2

2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 april

SkU

 

Skrivelse

 

3

2022/23:111 Riksrevisionens rapport om statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön

CU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

 

4

2022/23:2363 av Ciczie Weidby m.fl. (V)

AU

5

2022/23:2372 av Jonny Cato och Helena Vilhelmsson (båda C)

AU

 

EU-dokument

 

6

COM(2023) 128 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om den unionsomfattande verkan av vissa kördiskvalifikationer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 juni 2023

TU

7

COM(2023) 194 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 juni 2023

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

8

Bet. 2022/23:SkU10 Ny mervärdesskattelag

1 res. (V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

9

Bet. 2022/23:SoU24 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

7 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

10

Bet. 2022/23:UU7 Internationella relationer m.m.

15 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2022/23:UbU6 Grundläggande om utbildning

31 res. (S, SD, V, C, MP)

12

Bet. 2022/23:UbU8 Gymnasieskolan

14 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Finansutskottets betänkande

 

13

Bet. 2022/23:FiU26 Kommunala frågor

11 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

14

Bet. 2022/23:SoU20 Folkhälsa

23 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2022/23:CU6 Familjerätt

38 res. (S, SD, V, C, MP)

16

Bet. 2022/23:CU14 Hyresrätt m.m.

37 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:AU7 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

22 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2022/23:JuU13 Kriminalvårdsfrågor

21 res. (S, SD, V, C)

19

Bet. 2022/23:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

56 res. (S, SD, V, C, MP)

20

Bet. 2022/23:JuU15 Unga lagöverträdare

9 res. (S, SD, V, C)

21

Bet. 2022/23:JuU17 Vapenfrågor

2 res. (S, C)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2022/23:SfU14 Socialförsäkringsfrågor

40 res. (S, SD, V, C, MP)

23

Bet. 2022/23:SfU15 Migrationsfrågor

23 res. (S, SD, V, C, MP)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2022/23:SkU14 Punktskatt och tull

26 res. (SD, V, C, MP)

25

Bet. 2022/23:SkU15 Mervärdesskatt

7 res. (SD, C, MP)

26

Invigningstal för nya landskapsvapen efter voteringens slut

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.