Onsdag den 17 november 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:29

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:29

Onsdagen den 17 november 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 27 oktober

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ulf Lönnberg (KD) som suppleant i kulturutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 28 januari 2022 under Christian Carlssons (KD) ledighet

 

 

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

 

3

2021/22:1 av Joar Forssell (L)
Försvunna yazidiska kvinnor

 

4

2021/22:15 av Arin Karapet (M)
Armeniska krigsfångar

 

5

2021/22:28 av Arin Karapet (M)
Förändrade betygskrav i svenska

 

6

2021/22:35 av Lars Adaktusson (KD)
Sveriges relationer med Iran

 

7

2021/22:37 av Boriana Åberg (M)
Avfallsförbränningsskatten

 

8

2021/22:39 av Thomas Morell (SD)
Åkerinäringens förtroende för polisen

 

9

2021/22:40 av Roger Haddad (L)
Arbetsförmedlingens tillgänglighet

 

10

2021/22:44 av Kjell Jansson (M)
Återinförd fastighetsskatt

 

11

2021/22:46 av Helena Bouveng (M)
Skatt på begagnad elektronik

 

12

2021/22:48 av Niklas Wykman (M)
Fastighetsskatten

 

13

2021/22:52 av Maria Stockhaus (M)
Fortsättningen för Bromma flygplats

 

14

2021/22:60 av Tobias Andersson (SD)
Polislönerna

 

15

2021/22:61 av Tobias Andersson (SD)
Återvändande IS-terrorister

 

16

2021/22:62 av Lars Beckman (M)
Personalbristen inom hotell- och restaurangbranschen

 

17

2021/22:64 av John Widegren (M)
Svenskt jordbruks konkurrenskraft

 

18

2021/22:66 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder mot en ökad vargstam

 

19

2021/22:67 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges hästnäring

 

20

2021/22:69 av Jens Holm (V)
Miljökrav vid fordonsbesiktning

 

21

2021/22:72 av Roger Richthoff (SD)
Yttrandefrihet för försvarsmaktsanställda

 

22

2021/22:73 av Runar Filper (SD)
Effektivare åtgärder mot vildsvinsskador

 

23

2021/22:74 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barnäktenskapsbrott

 

24

2021/22:75 av Mikael Eskilandersson (SD)
Undersökningar om förbjudna äktenskap

 

25

2021/22:76 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förbud mot kusingifte

 

26

2021/22:77 av Staffan Eklöf (SD)
Budgetmedel mot utdöende av alm och ask

 

27

2021/22:78 av Tobias Andersson (SD)
Nationellt avhopparprogram

 

28

2021/22:79 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärder mot kriminella ungdomar

 

29

2021/22:80 av Jörgen Berglund (M)
Fiberbankar

 

30

2021/22:81 av Magnus Oscarsson (KD)
Framtidsutsikterna för Sveriges bönder

 

31

2021/22:82 av Thomas Morell (SD)
Avsaknaden av alkobommar i svenska hamnar

 

32

2021/22:83 av Jens Holm (V)
En vägslitageavgift

 

33

2021/22:84 av Staffan Eklöf (SD)
Miljötillståndsprocessen och svensk livsmedelsproduktion

 

34

2021/22:85 av Thomas Morell (SD)
Hastighetssänkningars inverkan på utvecklingen norr om Dalälven

 

35

2021/22:86 av Sofia Nilsson (C)
Estetiska injektionsbehandlingar

 

36

2021/22:87 av Tobias Andersson (SD)
Gangsterrap

 

37

2021/22:88 av Tobias Andersson (SD)
FN-kritik rörande straffrihet vid sexbrott

 

38

2021/22:89 av Eric Palmqvist (SD)
LKAB:s nekade miljötillstånd i Kiruna

 

39

2021/22:90 av Eric Palmqvist (SD)
LKAB:s roll som föredöme för svensk gruvnäring

 

40

2021/22:91 av Thomas Morell (SD)
Sanktionsavgiften vid otillåten cabotagetrafik

 

41

2021/22:92 av Eric Palmqvist (SD)
Drivmedelspriset och en levande landsbygd

 

42

2021/22:93 av Thomas Morell (SD)
Säkerheten vid landets flygplatser

 

43

2021/22:94 av Eric Palmqvist (SD)
Sänkta hastighetsbegränsningar och en levande landsbygd

 

44

2021/22:95 av Magdalena Schröder (M)
Regeringens mål- och resultatstyrning av biståndet

 

45

2021/22:96 av Tony Haddou (V)
Barnfattigdom

 

46

2021/22:97 av Hans Rothenberg (M)
Estetiska injektionsbehandlingar

 

47

2021/22:98 av Amineh Kakabaveh (-)
HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

 

48

2021/22:99 av Håkan Svenneling (V)
Turkiets bristande rättsstat och kränkningar av mänskliga rättigheter

 

49

2021/22:100 av Ludvig Aspling (SD)
Migrationsströmmar från Belarus

 

50

2021/22:101 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Effektivare tillståndsprocesser för gruvverksamhet

 

51

2021/22:102 av Alexandra Anstrell (M)
Försenade pandemistöd till företag

 

52

2021/22:103 av Saila Quicklund (M)
Arbetsmiljön inom Samhall

 

53

2021/22:104 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Vård till barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp

 

54

2021/22:105 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Sexualbrott mot barn

 

55

2021/22:106 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Uppföljning av tillkännagivanden som rör jakt- och sportskytte

 

56

2021/22:107 av Amineh Kakabaveh (-)
HDP:s fängslade politiker samt kurdfrågan i Turkiet, Europa och Sverige

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

57

2021/22:44 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land

KU

58

2021/22:58 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

MJU

 

Skrivelse

 

59

2021/22:57 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:26 Riskskatt för kreditinstitut

 

60

2021/22:4283 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

61

2021/22:4286 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

62

2021/22:4291 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

med anledning av prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

 

63

2021/22:4269 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

64

2021/22:4270 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

65

2021/22:4271 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

66

2021/22:4275 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

 

med anledning av prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning

 

67

2021/22:4288 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

68

2021/22:4289 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

69

2021/22:4290 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

 

med anledning av skr. 2021/22:32 Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

 

70

2021/22:4284 av Anders Åkesson m.fl. (C, M, KD, L)

TU

 

med anledning av skr. 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisa-undersökningen 2018

 

71

2021/22:4278 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

UbU

72

2021/22:4279 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

UbU

73

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

74

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

75

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L)

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Trafikutskottets betänkande

 

76

Bet. 2021/22:TU2 Ändringar i vägsäkerhetslagen

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

77

Bet. 2021/22:SkU7 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien

 

 

Civilutskottets betänkande

 

78

Bet. 2021/22:CU2 Stärkt skydd för hyresgäster

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

79

Bet. 2021/22:MJU9 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service

3 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

80

Bet. 2021/22:FiU14 Ett förenklat upphandlingsregelverk

2 res. (C, V)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

81

Bet. 2021/22:FöU3 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap

3 res. (S, SD, V, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

82

Bet. 2021/22:UbU3 Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor

3 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

83

Bet. 2021/22:KU3 2019 års riksdagsöversyn

 

84

Bet. 2021/22:KU8 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

85

Bet. 2021/22:JuU5 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

86

Bet. 2021/22:JuU6 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör

3 res. (S, C, V, MP)

87

Bet. 2021/22:JuU7 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingarna i allmän domstol

2 res. (V)

88

Bet. 2021/22:JuU8 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.