Onsdag den 15 april 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:105

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2019/20:105

Onsdagen den 15 april 2020

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 mars

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

2

2019/20:114 Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

 

3

2019/20:3567 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor

 

4

2019/20:3574 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

 

med anledning av prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

 

5

2019/20:3561 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

6

2019/20:3564 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

7

2019/20:3569 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

8

2019/20:3571 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

UbU

 

med anledning av prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

 

9

2019/20:3565 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C)

AU

10

2019/20:3566 av Mats Green m.fl. (M)

AU

11

2019/20:3573 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

AU

12

2019/20:3576 av Gulan Avci m.fl. (L)

AU

13

2019/20:3578 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU


 

med anledning av prop. 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet

 

14

2019/20:3570 av Louise Meijer m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av prop. 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom

 

15

2019/20:3581 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

CU

 

med anledning av skr. 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar

 

16

2019/20:3556 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

17

2019/20:3562 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

18

2019/20:3563 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

TU

19

2019/20:3577 av Helena Gellerman m.fl. (L)

TU

 

EU-dokument

 

20

COM(2020) 137 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG vad gäller likvärdighet av fältbesiktningar i Ukraina av utsäde av stråsäd och om likvärdighet av stråsäd som produceras i Ukraina
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 juni 2020

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2019/20:SoU14 Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2019/20:KU9 Riksdagens arbetsformer

1 res. (SD)

23

Bet. 2019/20:KU14 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

8 res. (M, SD, KD)

24

Bet. 2019/20:KU15 Kommunala och regionala frågor

6 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

25

Bet. 2019/20:FöU7 Civilt försvar och krisberedskap

27 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2019/20:UbU17 Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

1 res. (M, SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

27

Bet. 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 17 april

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2019/20:SfU17 Socialförsäkringsfrågor

36 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

30

Bet. 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2019/20:SfU18 Ekonomisk familjepolitik

22 res. (M, SD, C, KD, L)

32

Bet. 2019/20:SfU19 Pensioner

6 res. (SD, C, V, KD)

33

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.