Till innehåll på sidan

Onsdag den 14 mars 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:84

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:84

Onsdagen den 14 mars 2018

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

1

2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

JuU

2

2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

CU

3

2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor

FiU

4

2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

FiU

5

2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

AU

6

2017/18:154 Journalistik i hela landet

KU

7

2017/18:161 En möjlighet till körkortslån

TU

8

2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning

MJU

9

2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart

TU

10

2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare

SfU

11

2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet

SfU

 

Skrivelser

 

12

2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

KU

13

2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

FöU

 

Redogörelse

 

14

2017/18:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under år 2017

UU

 

EU-dokument

 

15

KOM(2018) 127 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 maj 2018

UU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2017/18:AU8 Arbetsmiljö och arbetstid

11 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2017/18:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

3 res. (SD, V, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

6 res. (S, SD, MP, C, L)

 

Justitieutskottets betänkande

 

19

Bet. 2017/18:JuU10 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2017/18:MJU13 Fiskeripolitik

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:MJU14 Åsnens nationalpark

1 res. (SD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.