Till innehåll på sidan

Onsdag den 14 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:38

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:38

Onsdagen den 14 december 2022

Kl.

09.00

 

Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Beslut

______________________________________________________________________________

 

 

1

Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Josef Fransson (SD) fr.o.m. den 13 december
Därmed upphörde Anette Rangdags (SD) uppdrag som ersättare

 

 

Utökning av antalet suppleanter

 

4

Från 26 till 27 i försvarsutskottet

 

5

Från 82 till 84 i EU-nämnden

 

 

Val av extra suppleanter

 

6

Hans Wallmark (M) som suppleant i försvarsutskottet

 

7

Kristina Axén Olin (M) som suppleant i EU-nämnden

 

8

Erik Ottoson (M) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

9

2022/23:74 av Isak From (S)
Processindustrins aviserade investeringar

 

10

2022/23:91 av Sofie Eriksson (S)
Skiktgränsen för statlig inkomstskatt

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2022/23:FPM28 Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen COM(2022) 582

NU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

12

2022/23:28 Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

MJU

13

2022/23:31 Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

SoU

14

2022/23:32 Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

CU

 

Skrivelse

 

15

2022/23:36 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

NU

 

EU-dokument

 

16

COM(2022) 689 Förslag till rådets direktiv om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, likabehandling vad gäller anställning och yrke oavsett personers religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster och om strykning av artikel 13 i direktiv 2000/43/EG och artikel 12 i direktiv 2004/113/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 28 februari 2023

AU

 

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

17

Bet. 2022/23:FiU11 Höständringsbudget för 2022

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2022/23:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

19

Bet. 2022/23:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

20

Bet. 2022/23:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.