Onsdag den 13 juni 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:131

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:131

Onsdagen den 13 juni 2018

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 maj

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2018:16 Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning

TU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Talmannen har föreslagit att behandlingen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

NU

5

2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

SfU

 

EU-dokument

 

6

COM(2018) 380 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 september 2018

AU

7

COM(2018) 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 september 2018

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden och utlåtande

 

8

Utl. 2017/18:MJU25 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

1 res. (S, MP)

9

Bet. 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2017/18:CU34 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

 

12

Bet. 2017/18:CU36 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

2 res. (M, SD, C, L, KD)

13

Bet. 2017/18:CU37 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2017/18:SoU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2017/18:KU43 Journalistik i hela landet

2 res. (SD)

17

Bet. 2017/18:KU44 En stärkt minoritetspolitik

7 res. (M, SD, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015–2017

 

 

Kulturutskottets betänkande

 

19

Bet. 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2017/18:SfU31 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista

 

23

Bet. 2017/18:SoU31 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder

1 res. (L)

25

Bet. 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler

11 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Bet. 2017/18:CU29 Ny paketreselag och ny resegarantilag

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2017/18:FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

4 res. (KD, -)

28

Bet. 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1 res. (-)

29

Bet. 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

30

Bet. 2017/18:JuU30 En ny strafftidslag

3 res. (V)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

31

Bet. 2017/18:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017

 

32

Bet. 2017/18:UbU29 Myndighetskapital vid universitet och högskolor

 

33

Bet. 2017/18:UbU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2017/18:CU38 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

 

35

Bet. 2017/18:CU31 Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

36

Bet. 2017/18:TU17 Taxifrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

37

Bet. 2017/18:TU19 En möjlighet till körkortslån

2 res. (SD, L)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2017/18:NU24 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

1 res. (M, C, L, KD)

39

Bet. 2017/18:NU25 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

40

Bet. 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

6 res. (SD, V, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialutskottets betänkande

 

41

Bet. 2017/18:SoU25 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

5 res. (M, SD, C, V, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

42

Bet. 2017/18:JuU35 En mer heltäckande terrorismlagstiftning

43 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

43

Bet. 2017/18:JuU36 Ny kamerabevakningslag

10 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

44

Bet. 2017/18:JuU37 Brottsdatalag

 

45

Bet. 2017/18:JuU38 Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

 

46

Bet. 2017/18:JuU39 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1 res. (V)

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

47

Bet. 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3 res. (SD, L)

 

Finansutskottets betänkanden

 

48

Bet. 2017/18:FiU46 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

 

49

Bet. 2017/18:FiU40 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

50

Bet. 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn

3 res. (SD, V, -)

51

Bet. 2017/18:SkU26 Mervärdesskatteregler för vouchrar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.