Onsdag den 10 mars 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:91

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:91

Onsdagen den 10 mars 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Rebecka Le Moine (MP) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Rebecka Le Moine (MP) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

 

3

Rasmus Ling (MP) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

JuU

5

2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SoU

 

Redogörelse

 

6

2020/21:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2020

FiU

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

7

Bet. 2020/21:MJU8 Fiskeripolitik

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkande

 

8

Bet. 2020/21:FiU39 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2020/21:KU19 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, SD, C, L)

10

Bet. 2020/21:KU22 Offentlig förvaltning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

11

Bet. 2020/21:KU25 Minoritetsfrågor

3 res. (C, V)

 

Kulturutskottets betänkande

 

12

Bet. 2020/21:KrU5 Det civila samhället, inklusive trossamfund

6 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

13

Bet. 2020/21:MJU10 Djurskydd

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.