Onsdag den 1 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:122

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:122

Onsdagen den 1 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 11 maj

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2022:13 Konsumentverkets tillsyn av marknadsföring och avtalsvillkor

CU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

3

2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak

SkU

 

Skrivelser

 

4

2021/22:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021

FiU

5

2021/22:249 Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

6

Bet. 2021/22:FiU43 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

 

7

Bet. 2021/22:FiU28 Idéburen välfärd

9 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

8

Bet. 2021/22:UU14 Interparlamentariska unionen

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Finansutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:FiU37 Ändrade regler om säkerställda obligationer

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

2 res. (S, C, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2021/22:MJU25 En ny växtskyddslag

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2021/22:MJU27 En ökad differentiering av strandskyddet

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:JuU35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

16 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:JuU37 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

1 res. (SD)

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:UbU30 Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

16

Bet. 2021/22:UbU31 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

4 res. (S, SD, V, KD, L, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2021/22:KU15 En ny riksbankslag

 

18

Bet. 2021/22:KU23 Riksdagen under coronapandemin 2020

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:FiU27 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

1 res. (M)

20

Bet. 2021/22:FiU29 En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

 

21

Bet. 2021/22:FiU33 Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

 

22

Bet. 2021/22:FiU38 Betaltjänstfrågor – några förtydliganden

 

23

Kl. 13.00 Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.