Måndag den 30 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:120

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:120

Måndagen den 30 maj 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 5 och fredagen den 6 maj

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 2 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2021/22:509 av Katja Nyberg (SD)
Uppföljningsmodell för att kvalitetssäkra polisens arbete

 

4

2021/22:510 av Katja Nyberg (SD)
Säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen

 

5

2021/22:511 av Joar Forssell (L)
Avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina

 

6

2021/22:520 av Tobias Andersson (SD)
Incitament för anpassning till Sverige

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2021/22:FPM90 Direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete COM(2022) 657, COM(2022) 655

SfU

8

2021/22:FPM91 Reviderat direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning COM(2022) 650

SfU

9

2021/22:FPM92 Digitalisering av viseringsförfarandet COM(2022) 658

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

10

2021/22:250 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 31 maj

SfU

 

Skrivelse

 

11

2021/22:247 Sveriges genomförande av Agenda 2030

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning del 2

 

12

2021/22:4744 av Camilla Brodin m.fl. (KD, M)

NU

 

med anledning av prop. 2021/22:243 Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

 

13

2021/22:4741 av Per Bolund m.fl. (MP)

MJU

14

2021/22:4746 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

15

2021/22:4748 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

16

2021/22:4750 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

17

2021/22:4751 av Helena Gellerman m.fl. (L)

MJU

 

med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

 

18

2021/22:4743 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SoU

19

2021/22:4745 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SoU

20

2021/22:4747 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

21

2021/22:4749 av Rebecka Le Moine (MP)

SoU

 

EU-dokument

 

22

COM(2022) 144 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 juli 2022

CU

23

COM(2022) 174 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 juli 2022

NU

24

COM(2022) 242 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera effekterna av Rysslands invasion av Ukraina
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 juli 2022

MJU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:FiU37 Ändrade regler om säkerställda obligationer

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021

2 res. (S, C, V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:MJU25 En ny växtskyddslag

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

28

Bet. 2021/22:MJU27 En ökad differentiering av strandskyddet

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 31 maj kl. 13.00

 

 

Socialutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:SoU33 Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

13 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

30

Bet. 2021/22:JuU29 Terrorism

18 res. (M, SD, KD, L, MP)

31

Bet. 2021/22:JuU30 Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

32

Bet. 2021/22:JuU31 En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

33

Bet. 2021/22:JuU40 Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

34

Bet. 2021/22:CU20 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

6 res. (S, M, SD, C, KD, L)

35

Bet. 2021/22:CU21 Hittegods i kollektivtrafiken

 

36

Bet. 2021/22:CU23 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

1 res. (SD)

 

Näringsutskottets betänkande

 

37

Bet. 2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer

6 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

38

Bet. 2021/22:SfU24 Ett bättre premiepensionssystem

1 res. (SD)

39

Bet. 2021/22:SfU25 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

3 res. (SD, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.