Måndag den 20 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:134

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:134

Måndagen den 20 juni 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet måndagen den 30 maj

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

2

2021/22:269 Extra ändringsbudget för 2022 – Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 juni

FiU

3

2021/22:270 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 juni

FiU

 

Framställning

 

4

2021/22:RS7 En fortsatt anpassning av riksdagens pensionssystem till en höjd pensionsålder m.m.
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 3 oktober

KU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering

 

5

2021/22:4755 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

6

2021/22:4758 av Catarina Deremar m.fl. (C)

KrU

7

2021/22:4759 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

KrU

8

2021/22:4760 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

9

2021/22:4761 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)

KrU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

10

Bet. 2021/22:FiU48 Extra ändringsbudgetar för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB

3 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

11

Bet. 2021/22:KU44 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

12

Bet. 2021/22:NU22 Immaterialrätt

10 res. (S, M, SD, C, KD, L, MP)

13

Bet. 2021/22:NU26 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2

2 res. (M, SD, KD)

14

Utl. 2021/22:NU29 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiven om förnybara energikällor, byggnaders energiprestanda och energieffektivitet

1 res. (M, SD, KD, L)

 

Socialutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:SoU38 Infektion med ett visst orthopoxvirus och ändring i smittskyddslagen

 

16

Bet. 2021/22:SoU39 Uppskov med behandling av vissa ärenden

 

17

Bet. 2021/22:SoU31 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Civilutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:CU27 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

1 res. (C)

19

Bet. 2021/22:CU28 Nya regler om föräldraskap i internationella situationer

2 res. (SD, KD)

20

Bet. 2021/22:CU29 Vägar till hållbara vattentjänster

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

21

Bet. 2021/22:CU30 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

 

22

Bet. 2021/22:CU31 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

 

23

Bet. 2021/22:CU35 Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess

3 res. (C, V)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2021/22:TU18 Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter

2 res. (C, L)

25

Bet. 2021/22:TU20 Klampning av fordon

2 res. (S, V, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

26

Bet. 2021/22:UU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

 

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 21 juni

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

27

Bet. 2021/22:AU15 Förbättrade förutsättningar för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

3 res. (M, SD, V, KD)

28

Bet. 2021/22:AU14 Genomförande av balansdirektivet

2 res. (SD, KD)

 

Socialutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:SoU35 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

8 res. (M, SD, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:UbU27 Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

12 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:TU19 Trafiksäkerhet

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2021/22:JuU33 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

1 res. (M, SD, KD)

33

Bet. 2021/22:JuU34 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter

2 res. (M, SD, V, KD)

34

Bet. 2021/22:JuU41 Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

11 res. (S, M, SD, C, KD, L)

35

Bet. 2021/22:JuU42 Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

5 res. (S, M, SD, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

36

Bet. 2021/22:SfU31 Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

4 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.