Måndag den 13 juni 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:129

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:129

Måndagen den 13 juni 2022

Kl.

10.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

1

Torsdagen den 16 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2021/22:538 av Lars Beckman (M)
Arbetslösas aktivitet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2021/22:FPM98 Distansförsäljning av finansiella tjänster COM(2022) 204

CU

4

2021/22:FPM99 Förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn COM(2022) 209

JuU

5

2021/22:FPM100 Kriminalisering av överträdelser av sanktionsbeslut COM(2022) 247

JuU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2021/22:252 Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till jordbruket och fiskerinäringen samt kompensation för höga energipriser

 

6

2021/22:4762 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

7

2021/22:4763 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

8

2021/22:4764 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

9

2021/22:4765 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

10

2021/22:4766 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

11

2021/22:4767 av Janine Alm Ericson (MP)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2021/22:KU20 Granskningsbetänkande

 

13

Bet. 2021/22:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

14

Bet. 2021/22:KU39 Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

2 res. (SD, V)

15

Bet. 2021/22:KU38 En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

 

16

Bet. 2021/22:KU40 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

4 res. (C, L, MP)

17

Bet. 2021/22:KU42 Indelning i utgiftsområden

1 res. (M, SD, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:UbU29 Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2021/22:UU9 Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

8 res. (M, SD, V, KD, MP)

20

Bet. 2021/22:UU18 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V, MP)

21

Bet. 2021/22:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

37 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 14 juni kl. 13.00

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2021/22:SoU30 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

6 res. (M, SD, KD)

23

Bet. 2021/22:SoU28 Borttagande av bosättningsprincipen vid sprututbyte

 

24

Bet. 2021/22:SoU15 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

67 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

25

Bet. 2021/22:UU13 Europarådet

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2021/22:SfU27 Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna

4 res. (SD, V, MP)

27

Bet. 2021/22:SfU26 Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

2 res. (V, MP)

28

Bet. 2021/22:SfU28 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:MJU29 Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor

49 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.