Fredag den 8 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:46

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:46

Fredagen den 8 december 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 17 november

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2017/18:201 av Rasmus Ling (MP)
Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

 

3

2017/18:208 av Lotta Finstorp (M)
Säkerhetsbrister i offentliga it-system

 

4

2017/18:211 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi

 

5

2017/18:213 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi på nätet

 

6

2017/18:215 av Edward Riedl (M)
Nykterhetskontroller

 

7

2017/18:216 av Edward Riedl (M)
Hastighetskontroller

 

8

2017/18:219 av Anders Hansson (M)
Deltidsanställda brandmän

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2017/18:FPM26 Ändringar av EU:s bussförordning KOM(2017) 647

TU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

10

RiR 2017:31 Finansieringssystemet för kärnavfallshantering

FöU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

11

2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

AU

 

EU-dokument

 

12

KOM(2017) 742 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/66/EEG om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av Newcastlesjukan
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

1 februari 2018

MJU

13

KOM(2017) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den

1 februari 2018

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (SD)

15

Bet. 2017/18:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

 

Ärenden för debatt

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

18

Bet. 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

5 res. (S, MP, C, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.