Fredag den 6 november 2020

Kammarens föredragningslistor 2020/21:31

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:31

Fredagen den 6 november 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 16 oktober

 

 

Anmälan om vice ordförande i utskott

 

2

Arman Teimouri (L) som förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 3 november

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2020/21:7 Torsdagen den 22 oktober

AU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:82 av Jessica Thunander (V)
Miljömålen och infrastrukturplaneringen

 

5

2020/21:94 av Maria Stockhaus (M)
Framtiden för flygplatser i Stockholm

 

6

2020/21:96 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Tillgången till skyddsutrustning

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2020/21:FPM26 Kommissionens första årliga rapport om rättsstatssituationen i EU COM(2020) 580

KU

8

2020/21:FPM27 Handlingsplan för digital utbildning 2021-2027 COM(2020) 624

UbU

9

2020/21:FPM28 Meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025 COM(2020) 625

UbU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

10

2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

SoU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

 

11

2020/21:3752 av Mats Persson m.fl. (L)

FiU

 

med anledning av prop. 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

 

12

2020/21:3751 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

 

EU-dokument

 

13

COM(2020) 614 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av biometriska uppgifter för en effektiv tillämpning av förordning (EU) XXX/XXX [förordningen om asyl- och migrationshantering] och förordning (EU) XXX/XXX [vidarebosättningsförordningen], för identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som vistas olagligt, och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordningarna (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/818
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 januari 2021

SfU

14

COM(2020) 682 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 januari 2021

AU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

15

2019/20:473 av Per Schöldberg (C)
Biotopskyddet och jordbruket

 

16

2020/21:19 av Jörgen Berglund (M)
Ändringar i miljöbalken

 

17

2020/21:65 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Slutförvar för använt kärnbränsle

 


 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

18

2020/21:56 av Ali Esbati (V)
Infranord

 

 

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

19

2020/21:80 av Ludvig Aspling (SD)
Könssegregerad medborgardialog i Nyköping

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.