Fredag den 27 april 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:106

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:106

Fredagen den 27 april 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

1

Anna Wallén (S) fr.o.m. den 30 april
Därmed upphör Mikael Petersons (S) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2017/18:472 av Mats Green (M)
Bostadssituationen i landets kommuner

 

3

2017/18:502 av Amineh Kakabaveh (V)
Rättsosäkerheten i Iran

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM76 Förordning om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar och valutaväxling i unionen KOM(2018) 163

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 8 maj

SfU

6

2017/18:250 En ny strafftidslag

JuU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

 

7

2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

KU

 

med anledning av prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

 

8

2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

AU

 

med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

 

9

2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

10

2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD)

SoU

11

2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

SoU

 

med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

 

12

2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

 

med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

 

13

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

14

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

KrU

 

med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

 

15

2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

 

med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

 

16

2017/18:4094 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

17

2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

NU

18

2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

NU

 

med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

 

19

2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

UU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Civilutskottets betänkande

 

20

Bet. 2017/18:CU20 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

21

Bet. 2017/18:TU13 Fossiloberoende transporter

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

22

Bet. 2017/18:JuU31 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

23

Bet. 2017/18:FöU6 Militära frågor

21 res. (S, M, SD, C, V, L, KD, -)

24

Bet. 2017/18:FöU12 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

 

25

Bet. 2017/18:FöU13 En amnesti för explosiva varor

2 res. (L)

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

26

Bet. 2017/18:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

27

Bet. 2017/18:SfU28 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

1 res. (SD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

28

Bet. 2017/18:KU45 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

 

29

Bet. 2017/18:KU34 Fri- och rättigheter, m.m.

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

30

2017/18:493 av Lotta Finstorp (M)
Pomperipossaskatt för nyanlända

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

31

2017/18:447 av Adam Marttinen (SD)
Nationellt tiggeriförbud

 

32

2017/18:481 av Anders Hansson (M)
Åtgärder mot narkotikabrottslighet

 

33

2017/18:482 av Anders Hansson (M)
Kostnader för domstolstolk

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

34

2017/18:477 av Margareta Larsson (-)
Ersättningsnämnden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.