Till innehåll på sidan

Fredag den 20 oktober 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:21

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:21

Fredagen den 20 oktober 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 29 september

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19-20 oktober

 

2

Tisdagen den 24 oktober kl. 13.00

 

 

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14-15 december

 

3

Onsdagen den 20 december kl. 09.00

 

 

Avsägelse

 

4

Christer Nylander (L) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Nina Lundström (L) som suppleant i EU-nämnden

 

6

Teres Lindberg (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 1 januari 2018

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2017/18:FPM10 Förordning om det europeiska medborgarinitiativet KOM(2017) 482

KU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

8

2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

SkU

 

EU-dokument

 

9

KOM(2017) 538 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 december 2017

FiU

10

KOM(2017) 567 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 avseende den certifierade beskattningsbara personen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2017

SkU

11

KOM(2017) 569 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 december 2017

SkU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

12

2017/18:20 av Stig Henriksson (V)
Autonoma vapensystem

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

13

2017/18:21 av Stig Henriksson (V)
Sveriges hållning till automatiserade vapensystem

 

14

2017/18:22 av Stig Henriksson (V)
Offensiv cyberförmåga

 

15

2017/18:31 av Allan Widman (L)
Ett balanserat och samlat luftförsvar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.