Fredag den 2 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:66

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:66

Fredagen den 2 februari 2018

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Johan Forssell (M) som suppleant i finansutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Valter Mutt (MP) som ledamot i utrikesutskottet

 

3

Jörgen Andersson (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

4

Jörgen Warborn (M) som suppleant i finansutskottet

 

5

Maria Ferm (MP) som ledamot i Utrikesnämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2017/18:350 av Jörgen Warborn (M)
Styrelsearvoden

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

7

KOM(2017) 796 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2018

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

8

2017/18:330 av Jan Ericson (M)
Reformering av Arbetsförmedlingen

 

 

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

9

2017/18:328 av Mikael Oscarsson (KD)
Sjöräddningen

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

10

2017/18:327 av Christian Holm Barenfeld (M)
En utvidgning av RUT-avdraget

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

11

2017/18:276 av Lars Beckman (M)
Nya Ostkustbanan

 

12

2017/18:310 av Lars Beckman (M)
Brister i vinterväghållningen

 

13

2017/18:311 av Lars Beckman (M)
Förändringar på riksväg 50

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.