Fredag den 18 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:69

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:69

Fredagen den 18 februari 2022

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Upphävande av medgivande för utskotten att besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 28 januari

 

 

Avsägelse

 

3

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som ledamot i Europarådets svenska delegation

 

5

Sultan Kayhan (S) som suppleant i Europarådets svenska delegation

 

 

Anmälan om ordförande i utskott

 

6

Carl-Oskar Bohlin (M) som ordförande i näringsutskottet fr.o.m. den 15 februari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2021/22:319 av Adam Marttinen (SD)
Inre utlänningskontroller

 

8

2021/22:334 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Sverige som gruvnation

 

9

2021/22:346 av Jimmy Ståhl (SD)
Flyttande av gods till insjöfarten

 

10

2021/22:347 av Jimmy Ståhl (SD)
Ökad andel sjötransporter

 

11

2021/22:348 av Jimmy Ståhl (SD)
Fler fartyg under svensk flagg

 

12

2021/22:349 av Thomas Morell (SD)
Utebliven justering av skatten på bränsle

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

13

2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

TU

 

Redogörelse

 

14

2021/22:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2021

KU

 

EU-dokument

 

15

COM(2021) 565 Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler för att förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål och om ändring av direktiv 2011/16/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

SkU

16

COM(2021) 803 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

NU

17

COM(2021) 823 Förslag till rådets direktiv om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

SkU

18

COM(2021) 890 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av instrumentaliseringssituationer på migrations- och asylområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

SfU

19

COM(2021) 891 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

JuU

20

COM(2022) 32 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 vad gäller de europeiska standardiseringsorganisationernas beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

NU

21

COM(2022) 39 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad avser förlängningen av tillämpningsperioden för det frivilliga förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

SkU

22

COM(2022) 50 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 april 2022

SoU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:AU7 Arbetsrätt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

24

2021/22:217 av Tobias Andersson (SD)
Brottsförebyggande rådets rapport om ungdomsrån
2021/22:220 av Mikael Damsgaard (M)
Ungdomsrån
2021/22:251 av Tobias Andersson (SD)
Lagföring av kriminella ungdomar

 

25

2021/22:252 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Bodelning där lagstiftningen inte fungerar i praktiken

 

26

2021/22:264 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Beivrande av brott mot huvudmän

 

27

2021/22:276 av Sten Bergheden (M)
Tillkännagivanden för att underlätta för jägare och sportskyttar

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

28

2021/22:332 av Julia Kronlid (SD)
Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

29

2021/22:303 av Maria Ferm (MP)
Bistånd som påtryckningsmedel

 

 

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

30

2021/22:278 av Alexandra Anstrell (M)
Sexualisering av flickor i tidig ålder genom slöja

 

31

2021/22:300 av Ali Esbati (V)
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

32

2021/22:314 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag
2021/22:331 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Direktiven till Renmarkskommitténs arbete

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.