Våld och trakasserier i arbetslivet

Interpellation 2022/23:107 av Johanna Haraldsson (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-08
Överlämnad
2022-12-08
Anmäld
2022-12-09
Återtagen
2022-12-29
Sista svarsdatum
2023-01-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Arbetsgivaren har ansvar för att organisera arbetet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö på arbetsplatserna. Arbetsplatser ska utformas och utrustas för att förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2, gäller på alla arbetsplatser.

Runt om i landet förekommer det våld, hot och trakasserier på våra arbetsplatser. Risken är särskilt stor bland personer som arbetar med hantering av pengar eller varor, i kontaktyrken som lärare, vårdpersonal och myndighetsutövning. Även inom arbeten i offentliga miljöer som bland bibliotekarier och tågvärdar är riskerna stora att utsättas för våld och trakasserier på jobbet.

Den senaste tiden har rapporterna om hot och våld inom olika yrkesgrupper duggat tätt. Ambulanspersonal i Stockholm kräver bättre skydd mot hot och våld och anser att situationen är så allvarlig att de överväger att lägga in ett skyddsombudsstopp om inte arbetsgivaren agerar. På ett LSS-boende i Enköping hände det som aldrig får hända: en anställd mördades. Och bredvid utredningen om mord startar också en förundersökning om arbetsmiljöbrott. Riksrevisionen har även konstaterat att det är vanligt att myndighetspersoner utsätts för hat, hot och trakasserier. 

Det är ett brett problem på arbetsmarknaden även globalt. Det är något som uppmärksammats av ILO, som i samband med arbetskonferensen 2019 antog en ny konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet, ILO:s konvention nr 190. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning som hade i uppdrag att föreslå hur ILO:s konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet ska genomföras i svensk rätt och därvid beakta den därtill hörande rekommendationen (nr 206) i arbetet (dir. 2020:98). Utredningen har remitterats, och svaren har kommit till Regeringskansliet.

Med anledning av detta vill jag ställa en fråga till statsrådet Paulina Brandberg:

 

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att förbättra situationen på våra arbetsplatser och minska utsattheten för hot och våld på arbetet?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.