Tidöavtalet och bibliotekslagen

Interpellation 2022/23:84 av Lawen Redar (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2022-12-01
Överlämnad
2022-12-02
Återtagen
2022-12-05
Anmäld
2022-12-05
Sista svarsdatum
2022-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

I Tidöavtalet mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna framgår att informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet ska utredas. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.

Fastän det framgår att frågan ska utredas samt att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden har reaktionerna inte låtit vänta på sig från den svenska sjukvården. Sjukvårdens primära uppgift är att garantera liv och hälsa och låta patientens bästa stå i fokus. Flera företrädare för sjukvården har den senaste veckan uttryckt att angiveri står i total motsättning till principen om rätten till vård.

Nu kritiseras detta även av Sacoförbundet Dik, som organiserar bland annat Sveriges bibliotekarier. I en debattartikel i Altinget skriver Anna Troberg, Diks förbundsordförande, att Tidöavtalet tvingar bibliotekarier till angiveri. Förslaget skulle frångå bibliotekariens roll att främja yttrandefriheten, den fria åsiktsbildningen, läsningen och informationsutbytet på Sveriges alla folkbibliotek. Om tanken är att förvandla bibliotekariens roll från att vara informationsspecialister till informanter urholkar man inte bara bibliotekens demokratiska roll; man bryter även mot bibliotekslagens portalparagraf om att bibliotek ska vara till för alla.

Kulturministern har uttryckt vikten av kulturens frihet och principen om en armlängds avstånd till det konstnärliga skapandet. Principen om en armlängds avstånd handlar också om att inte bedriva en instrumentell kulturpolitik som riskerar att inskränka yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen. Det är inte länge sedan Sverigedemokraternas tidigare kommunalråd Louise Erixon ändrade i den kommunala biblioteksplanen i Sölvesborg och stoppade biblioteksböcker på fler språk. Ytterligare inskränkningar av biblioteksväsendets roll, betydelse och innehåll är fel väg att gå. Men skulle en utredning innefatta en roll för Sveriges bibliotekarier att agera informanter måste regeringen även ändra i portalparagrafen i bibliotekslagen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

 

  1. Har ministern för avsikt att införa anmälningsplikt för bibliotekarier i enlighet med Tidöavtalet och i så fall, anser ministern att en sådan plikt är förenlig med bibliotekslagens portalparagraf?
  2. Avser ministern att ta några initiativ till ändringar i bibliotekslagen mot bakgrund av ett eventuellt införande av anmälningsplikt?
  3. Hur avser ministern att säkerställa att folkbiblioteken fortsatt ska vara öppna för alla?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.