stöd till kommunala bostadsbolag

Interpellation 2001/02:285 av Berggren, Inga (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-03-04
Anmäld
2002-03-12
Besvarad
2002-04-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 1 mars

Interpellation 2001/02:285

av Inga Berggren (m) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stöd till kommunala bostadsbolag

Regeringen lade i höstas fram propositionen Allmännyttiga bostadsföretag (prop. 2001/02:58).

Regeringens proposition har väckt mycket kritik. Kritiken har bl.a. bestått i att regeringen med sin tillståndsplikt vid försäljning av allmännyttan gör inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. Dessutom har kritik riktats mot förslaget, med anledning av att konsekvenserna av förslagen inte är utredda tillräckligt.

Ett av förslagen som kritiserats är att fortsatta statliga stöd ska ges till omstrukturering av kommunala bostadsbolag. Ekonomiska stöd till vissa parter snedvrider konkurrensen.

Dessutom är det enligt EG-rätten förbjudet med statliga stöd som snedvrider, eller hotar att snedvrida, konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion.

Det är orimligt att vissa bostadsbolag på en ort ska få riktade bidrag, enbart för att kommunen är ägare. Andra bostadsföretag på samma ort har exakt samma yttre förhållanden. De får inte några bidrag, trots en kanske vikande marknad och många tomma lägenheter. Att ge riktade stöd till de kommunala bostadsbolagen snedvrider förutsättningarna på marknaden på ett sätt som torde strida mot EG-rätten.

Finansdepartementet har med anledning av kritiken inbjudit till ett möte "i syfte att klargöra de eventuella effekter förslagen kan komma att få för övriga aktörer och parter på bostadsmarknaden, inte minst för mindre företag".

Onekligen kan man tycka att det är sent att börja utreda och klargöra eventuella effekter nu, efter det att propositionen lagts fram.

Mot denna bakgrund frågar jag statsrådet följande:

1.Vilka initiativ togs för att utreda konsekvenserna av riktade stöd till kommunala bolag, innan propositionen lades fram?

2.Vad avser statsrådet göra för att förhindra snedvriden konkurrens?

3.Vad avser statsrådet göra för att utreda hur dessa stöd är förenliga med EU:s konkurrensregler?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.