Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellation 2015/16:599 av Jenny Petersson (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-27
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-19
Svarsdatum
2016-06-10
Besvarad
2016-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I två tillkännagivanden har riksdagen påpekat för vänsterregeringen att den bör återuppta den översyn av Arbetsförmedlingen som alliansregeringen initierade. Det finns starka skäl för att göra den första större översynen av myndigheten på 20 år. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt, och det finns stora utmaningar.

I regeringens skrivelse 2015/16:75 skriver arbetsmarknadsministern att översynen av Arbetsförmedlingen inte är slutbehandlad, vilket är korrekt då den inte är återupptagen.

Ylva Johansson har i kammaren sagt att den kommer återupptas. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: 

 

Varför dröjer översynen av Arbetsförmedlingen trots tillkännagivanden från riksdagen och trots ministerns uttalanden om att översyn ska ske? 

Debatt

(8 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:599, Översyn av Arbetsförmedlingen

Interpellationsdebatt 2015/16:599

Webb-tv: Översyn av Arbetsförmedlingen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 10 Arbetsm.- och etableringsmin. Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jenny Petersson har frågat mig varför översynen av Arbetsförmedlingen dröjer trots tillkännagivanden från riksdagen och trots mitt uttalande om att en översyn ska ske.

Som jag har svarat tidigare avser regeringen att tillsätta en ny utredning före sommaren 2016.

Regeringen delar uppfattningen att Arbetsförmedlingen behöver utvecklas för att bättre kunna bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och har vidtagit flera åtgärder. Arbetsförmedlingen har också inlett ett nödvändigt förnyelsearbete.

Med anledning av detta beslutade regeringen i mars 2015 att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Statskontorets återrapportering bekräftar att många tidigare brister inom Arbetsförmedlingen är på väg att rättas till även om Statskontoret, i likhet med Arbetsförmedlingen, konstaterar att mycket utvecklingsarbete kvarstår. Statskontoret menar också att utvecklingsarbetet inom Arbetsförmedlingen har en relevant inriktning, bland annat i fråga om minskad detaljstyrning och ökad delegering av ansvar. Regeringen följer utvecklingen på myndigheten kontinuerligt.

Samtidigt bedömer regeringen att statens åtagande och utformningen av Arbetsförmedlingens uppdrag behöver analyseras vidare för att i högre grad möta utmaningarna på framtidens arbetsmarknad.

Beredning av direktiv och hur utredningens uppdrag ska utformas pågår inom Regeringskansliet.


Anf. 11 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Det är dags att leverera utredningen om framtidens arbetsförmedling. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har lovat att en utredning ska sättas igång. I dag debatterar vi detta ytterligare en gång. Det är helt enkelt för att utredningen inte är på plats, och det är snart sommar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att ha en väl fungerande arbetsförmedling. I dag brister den i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas alldeles för få jobb för alla de pengar som vi i Alliansen och Ylva Johansson, som nu är ansvarig, har puttat in i myndigheten.

Undersökning efter undersökning visar att många av dem som arbetar på Arbetsförmedlingen upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Samtidigt visar andra undersökningar att Arbetsförmedlingen hamnar på jumboplats när det gäller myndighetens förtroende.

För er som hoppat in och börjat följa den här debatten nu kan det vara på sin plats att nämna att den tidigare alliansregeringen tillsatte en utredning om Arbetsförmedlingen. Den skulle göra den största översynen på 20 år. Utredningen fick dock ett abrupt slut när den nya regeringen meddelade att den skulle avslutas. Den avslutades utan att man gav nya riktlinjer eller en plan för när en översyn skulle starta igen, som vi i dag är överens om behövs. I regeringsförklaringen lovade man också att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden, så det kräver att utredningen kommer på plats.

Ylva Johansson! Det låter lovvärt, och har gjort det i flera år, att utredningen ska komma på plats. Så sent som förra året i Almedalen lovade du att den skulle komma på plats. Så skedde inte. Nu har du lovat att det ska ske före sommaren. Sommaren är här. Var är utredningen? Hur ser direktiven ut, och vem ska bli utredare?


Anf. 11 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Det är dags att leverera utredningen om framtidens arbetsförmedling. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har lovat att en utredning ska sättas igång. I dag debatterar vi detta ytterligare en gång. Det är helt enkelt för att utredningen inte är på plats, och det är snart sommar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

En av de största utmaningarna inom arbetsmarknadspolitiken är att ha en väl fungerande arbetsförmedling. I dag brister den i effektivitet, kontroll och måluppfyllelse. Fortfarande förmedlas alldeles för få jobb för alla de pengar som vi i Alliansen och Ylva Johansson, som nu är ansvarig, har puttat in i myndigheten.

Undersökning efter undersökning visar att många av dem som arbetar på Arbetsförmedlingen upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Samtidigt visar andra undersökningar att Arbetsförmedlingen hamnar på jumboplats när det gäller myndighetens förtroende.

För er som hoppat in och börjat följa den här debatten nu kan det vara på sin plats att nämna att den tidigare alliansregeringen tillsatte en utredning om Arbetsförmedlingen. Den skulle göra den största översynen på 20 år. Utredningen fick dock ett abrupt slut när den nya regeringen meddelade att den skulle avslutas. Den avslutades utan att man gav nya riktlinjer eller en plan för när en översyn skulle starta igen, som vi i dag är överens om behövs. I regeringsförklaringen lovade man också att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden, så det kräver att utredningen kommer på plats.

Ylva Johansson! Det låter lovvärt, och har gjort det i flera år, att utredningen ska komma på plats. Så sent som förra året i Almedalen lovade du att den skulle komma på plats. Så skedde inte. Nu har du lovat att det ska ske före sommaren. Sommaren är här. Var är utredningen? Hur ser direktiven ut, och vem ska bli utredare?


Anf. 12 Arbetsm.- och etableringsmin. Ylva Johansson (S)

Herr talman! Det är sant att Arbetsförmedlingen och hela arbetsmarknadspolitikens roll på arbetsmarknaden behöver en bredare översyn, och det är det som är inriktningen på de direktiv som snart kommer att presenteras.

Frågor som gäller personalen inom Arbetsförmedlingen - deras arbetsmiljö, arbetsbelastning, frågor om intern effektivitet och styrning - är frågor som inte kan vänta till en utredning, utan det är sådant som vi arbetar med här och nu. Detta arbete har Statskontoret granskat, och granskningen visar att Arbetsförmedlingen är på rätt väg i det arbetet. Men det behövs en bredare översyn, och jag tror att Jenny Petersson och jag är överens om att det är det som är avsikten.

Som Jenny Petersson säger är sommaren i princip här. Innan Jenny Petersson går på semester lovar jag att jag levererar direktiv och utredare.


Anf. 13 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Tack, ministern, för svaret!

Vi är överens om att det behövs en översyn, och det kan vi se i backspegeln. Arbetsförmedlingen har haft en tuff vår. Upphandlingarna av arbetsmarknadsutbildningar har inte fungerat som vi eller, förhoppningsvis, ministern vill. Det har rapporterats om hemsidor för flera miljoner kronor. Företag använder sig inte av Arbetsförmedlingen. Vi kan se i mätningar att företag år för år använder sig i allt mindre utsträckning av Arbetsförmedlingen vid rekrytering.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg är förtroendet för Arbetsförmedlingen i botten bland det svenska folket. Endast 13 procent har tillit till myndigheten, enligt en färsk undersökning.

Vi är överens om att så här kan vi inte ha det. Jag har vid flera tillfällen, både skriftligt och muntligt här i kammaren, efterfrågat en översyn av Arbetsförmedlingen och dess hela system.

Jag tar nu Ylva Johansson på orden att utredningen kommer att tillsättas före sommaren. Annars kommer vi återigen att mötas i kammaren eller i andra sammanhang.


Anf. 14 Arbetsm.- och etableringsmin. Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är ett lågt förtroende för Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare upplever att den har en begränsad nytta, och många vänder sig inte ens sig till Arbetsförmedlingen. Jag bedömer det som mycket allvarligt. Det är ett viktigt skäl till att se över både Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadspolitikens funktionssätt och roll på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Vi är långt gångna med arbetet att besluta om direktiv och utredare.


Anf. 15 Jenny Petersson (M)

Herr talman! Det låter lovvärt att det kommer att ske före sommaren.

Jag kan bara påpeka för alla er som tittar på debatten att det har gjorts två tillkännagivanden som har uppmanat statsrådet att ta upp denna översyn. Riksdagsmajoriteten förväntar sig detta. Nu får vi se om det händer före sommaren 2016.

Sedan vill jag bara tillägga något som är positivt, nämligen att Ylva Johansson har varit i bland annat Storbritannien och Australien, som har gjort reformer på det här området, och studerat hur det ser ut där. Jag hoppas verkligen att man tar med sig detta in i arbetet, så att vi får en reformering och en arbetsförmedling för framtiden på plats.


Anf. 16 Arbetsm.- och etableringsmin. Ylva Johansson (S)

Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är viktigt att vi lär av andra länder. Även om det finns skillnader finns det nästan alltid något viktigt som vi kan lära av andra länder som ibland ligger före oss.

Herr talman! Jag önskar Jenny Petersson en trevlig sommar och att hon ska kunna gå på sommarlov lugn efter det att jag har levererat direktiv och utredare.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.