Otillåtna substanser i kosttillskott

Interpellation 2015/16:633 av Saila Quicklund (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-05-10
Överlämnad
2016-05-11
Anmäld
2016-05-12
Sista svarsdatum
2016-05-25
Svarsdatum
2016-06-14
Besvarad
2016-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Dopinglaboratoriet i Köln i Tyskland undersökte för ett antal år sen 634 kosttillskott, och det visade sig att ca 15 procent av dessa innehöll dopningsklassade substanser. Studien är känd sedan tidigare, men situationen har inte förändrats. Tullverket har i år, enligt uppgifter till Sveriges Radios Ekot, beslagtagit 821 000 dopningstabletter. Detta ska jämföras med de 117 000 tabletter som togs i beslag under hela 2015.

Nyligen stängdes en ishockeyspelare i Luleå av efter att han testats positivt för ämnet metylhexanamin. Riksidrottsförbundet har varnat för det aktuella kosttillskottet som spelaren hade använt, och en anmälan gjordes mot den butik som saluförde den. Men vid Luleå kommuns provtagningar på polisens laboratorium fann man inte några förbjudna ämnen eller dopningsklassade preparat i produkten.

Användningen av kosttillskott förekommer alltmer hos vanliga motionärer. Detta är också ett skäl till vi behöver ta hänsyn till den statliga utredning som presenterades 2011 och som föreslog bildandet av en oberoende nationell antidopningsorganisation. Detta har jag frågat statsrådet om tidigare, och svaret blev då att ytterligare överväganden behöver göras innan frågan om en nationell antidopningsorganisation kan besvaras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stävja förekomsten av otillåtna substanser i kosttillskott?

När förväntar sig statsrådet kunna redovisa ett ställningstagande i frågan om ett inrättande av en oberoende nationell antidopningsorganisation?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:633, Otillåtna substanser i kosttillskott

Interpellationsdebatt 2015/16:633

Webb-tv: Otillåtna substanser i kosttillskott

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 92 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stävja förekomsten av otillåtna substanser i kosttillskott och när jag förväntar mig att kunna redovisa ett ställningstagande i frågan om ett inrättande av en oberoende nationell antidopningsorganisation.

Kosttillskott är som bekant livsmedel och regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Det krävs inget godkännande eller tillstånd från Livsmedelsverket för att sälja kosttillskott i Sverige. Det är tillverkarens ansvar att produkterna är säkra att använda och att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Jag delar den oro som interpellanten ger uttryck för när det gäller otillåtna substanser i kosttillskott.

Regeringen har gett Livsmedelsverket två uppdrag som har bäring på detta kontrollområde. I det första uppdraget ska Livsmedelsverket för livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa utreda och utveckla formerna för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna. I det andra uppdraget ska Livsmedelsverket arbeta för en effektiv kontroll av internethandel med livsmedel med särskilt fokus på internethandel med kosttillskott. Jag ser fram emot att få ta del av Livsmedelsverkets redovisningar.

När det gäller frågan om inrättandet av en oberoende nationell antidopningsorganisation har jag i ett frågesvar tidigare i vår lämnat besked att frågan alltjämt bereds i Regeringskansliet och att ytterligare överväganden behöver göras innan frågan kan besvaras.


Anf. 93 Saila Quicklund (M)

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag har som sagt frågat ministern vilka åtgärder han avser att vidta för att stävja förekomsten av otillåtna substanser i kosttillskott. Det finns i dag enorma brister i kosttillskottsbranschen och även en svaghet vad gäller regleringen och samverkan mellan de olika myndigheterna. Jag tycker att det är positivt att vi delar oron. Som det låter har också ministern fått de stora problem som finns beskrivna för sig.

Det handlar egentligen om fem olika myndigheter, eller om fyra myndigheter och en kommun, som ska verka i detta med ett delat ansvar. Vi har Livsmedelsverket, som reglerar via lag en hög skyddsnivå för hälsa, och miljö- och hälsoskyddsnämnderna som har det egentliga tillsynsansvaret ute i kommunerna. Vi vet hur ansträngda de är i sin gärning och att de har svårt att prioritera just kosttillskotten och tillsynen när det gäller dessa. Vi har Läkemedelsverket, som möjliggör klassificeringen av läkemedelsnära substanser. Vi har Konsumentverket, som agerar vid vilseledande marknadsföring. Lägg därtill Folkhälsomyndigheten, som svarar för tillsynen när det gäller förbud mot vissa hälsofarliga varor. Detta är komplext, och jag känner en oro för att de två åtgärder för Livsmedelsverket som ministern föreslår inte räcker till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är viktigt att vi lyfter blicken utanför elitidrotten och den professionella delen. Enligt SVT dopar sig 30 000 personer regelbundet. Det sker inte främst inom elitidrotten, utan vi ser den stora frekvensen hos gymbesökarna. Mycket av detta kommer naturligtvis från den kroppsfixering som vi ser blir allt starkare i samhället. Det hela går ned i åldrarna. Vi ser beskrivningar av att friidrottstränare för barn och ungdomar tycker att barnen ska äta kosttillskott. Angående kroppsfixeringen kunde vi i dag läsa om ett plastikspel i en av kvällstidningarna. Barn och ungdomar kan alltså via ett spel omforma kroppen och ansiktet och så vidare.

Många människor tar dessa preparat omedvetet på grund av att innehållsdeklarationen inte är så tydlig som den borde vara. I en studie i Köln såg man att 15 procent av de kosttillskott som undersöktes innehöll otillåtna substanser - även läkemedelsliknande substanser. Det är klart oroande.

Det är dock bara 10 procent av de 3 000 tester som görs som landar i just den grupp som jag talar om nu. Det finns också ett stort mörkertal.

Under 2011 tog alliansregeringen fram en utredning som hette Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning. Där föreslog man också en nationell oberoende antidopningsorganisation eller ett centrum. Jag har frågat ministern tidigare om detta, och jag vill ha ännu mer förtydliganden än i interpellationssvaret om när ministern avser att öppna eller införa denna oberoende dopningsorganisation.


Anf. 94 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Den problematik som Saila Quicklund tar upp handlar om att det är flera myndigheter inblandade och att det är ett komplext arbetssätt som måste till för att få bukt med problematiken. Detta är orsaken till det uppdrag som Livsmedelsverket har fått att ta fram ett varningssystem med informationsutbyte. Om man i till exempel en kommun upptäcker problem ska man kunna föra in detta digitalt, och sedan får alla kontrollmyndigheter del av den problematik som har upptäckts. Det kan underlätta inte minst för små kommuner som har ansträngda resurser, precis som Saila Quicklund är inne på.

När det gäller en fristående antidopningsorganisation i Sverige har det mycket riktigt utretts tidigare. Det som blev tydligt när det remitterades var att beredningsunderlaget, som tagits fram, inte räckte för att ta slutlig ställning.

Den nya dataskyddsförordningen, som nyligen beslutats inom EU, ska implementeras i svensk lag. Av den förordningen framgår att antidopning inom idrotten är av allmänintresse. Det medför enligt företrädare för EU att frågan behöver regleras i EU-lag eller i nationell lagstiftning. Regeringen har därför tillsatt en utredning om implementering av dataskyddsförordningen. Denna ska avsluta sitt arbete senast i maj 2017. Då har vi förhoppningsvis ett bättre underlag för att sedan kunna gå vidare med den frågan.


Anf. 95 Saila Quicklund (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Ministern! Det som är den stora problematiken när det gäller det vi pratar om är att kommunerna är ansvariga för tillsynen och att deras arbetsbördor gör att de inte just nu kan prioritera kontrollen av kosttillskott. Det är också så att varje kommun arbetar isolerat för sig. Där kan inte Livsmedelsverket gå in och styra, utan landets alla kommuner måste agera gemensamt kring ett kosttillskott för att vi ska kunna få till ett förbud eller liknande. Detta är klart bekymmersamt i och med de resurser som finns i kommunerna just nu.

Det är också bekymmersamt att vi har idrotter som undgår de statligt understödda antidopningsprogrammen. Det är de som inte är RF-anslutna. Det är därför det är så viktigt att vi liksom Norge och Danmark inför en nationell oberoende antidopningsorganisation. Det är jätteviktigt.

Jag ska nämna några exempel på hur horribelt det är när det gäller kosttillskotten. Livsmedelsverket kom med en rapport 2011 - och mycket har hänt sedan dess - där man granskade 43 olika kosttillskott. Endast 2 av 43 uppfyllde märkningskravet. 30 av 43 innehöll hälsofarliga växter. Vi kan då påminna oss om att man i dag rekommenderar barn och ungdomar att ta kosttillskott. 28 kunde ge biverkningar. 8 skulle klassas som läkemedel. Det är anmärkningsvärt. Det visar också att det kanske är ett större problem för folkhälsan än vad vi har förstått. Man uppger också från Livsmedelsverket att det saknas en reglering. Det finns inte ett godkännande av Livsmedelsverket, vilket det borde finnas, för det här. Jag tror att det tar ungefär tio år för ett läkemedel att komma ut på marknaden, med alla kontroller som finns. Men vi har en helt fri marknad vad gäller kosttillskotten. Det är anmärkningsvärt. Vi är sämst i Norden inom det här området. Det är, som sagt, sällan kontroller av innehållet. Och det blir bara förbud i den kommun där kontrollen utförs. Det var det som Livsmedelsverket framhöll i den här rapporten.

Malmö stad gjorde också en undersökning. Den gjordes 2010. 21 av 85 granskade kosttillskott var att betrakta som läkemedel och borde aldrig få säljas. 78 procent var felmärkta. Det här är sådant som vi i dag ser i stora annonser i tidningarna. Det handlar om att snabbt bli starkare och förbränna fett. Det attraherar också motionärer i dag som vill få snabba resultat av sin träning.

Självklart är jag orolig för det här. Jag är också orolig för om vi ska uppnå effekter med de insatser som regeringen nu gör. Jag tycker att det låter tunt att man ger Livsmedelsverket två uppdrag som ska ha bäring på det här kontrollområdet. Jag tycker att vi måste agera betydligt snabbare och mer kraftfullt just för att det är en stor problematik med att kommunerna är tillsynsmyndigheter eller tillsynsorgan och att vi har fyra andra myndigheter som borde agera samstämmigt i fråga om det här. Men ministern får gärna vidareutveckla detta och bemöta min oro med sina egna ord.


Anf. 96 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Det är precis som jag säger. Jag känner en stor oro över den här utvecklingen. Jag kan bara hålla med om Saila Quicklunds beskrivning av problematiken. Men jag tror att vi kommer väldigt långt med de två uppdrag som vi nu ger till Livsmedelsverket, bland annat det som handlar om att man ska kunna samordna myndigheternas arbete bättre just genom det informationsutbyte som sker. När man då ser ett problem i till exempel en kommun kan det uppfattas av alla andra som finns med i det här varningssystemet. Därmed kan man också vidta lämpliga åtgärder på flera håll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan ska man naturligtvis inte tro att allting löser sig genom två uppdrag till Livsmedelsverket, men jag tycker att man ska se det som en början till att komma åt en problematik som är komplex. Den är komplex eftersom den berör flera olika myndigheter. Den berör också flera olika typer av regleringar. Men jag tycker att det som vi nu gör är en väldigt bra början. Det gäller inte minst det som handlar om en ökad och förbättrad samordning och om informationsutbyte.


Anf. 97 Saila Quicklund (M)

Fru talman! Ministern! Ministern har varit ute i olika sammanhang och kommenterat och varit orolig för stillasittandet och rökandet. Här har vi en helt oreglerad marknad där barn och ungdomar får i sig direkt skadliga läkemedelssubstanser eller dopningsklassade substanser. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Det borde göra att takten ökar när det gäller genomförandet av de uppdrag som man nu har gett till Livsmedelsverket, så att de snabbt kommer med förslag på hur vi kan åtgärda det här.

Tullverket har i år beslagtagit åtta gånger fler dopningstabletter än förra året. Vi pratar om 800 000 tabletter som kommer in. Högriskområdena är Asien och Ryssland, och det är framför allt näthandeln som är den stora delen. Jag tycker att det här är väldigt allvarligt.

Vår debattid är alldeles strax slut. Men jag vill poängtera igen - det blir mitt medskick till regeringen och folkhälsoministern - att jag verkligen vill att vi agerar kraftfullt och väldigt skyndsamt i den här frågan. Vi har haft den här debatten tidigare, i och med en skriftlig fråga. Jag kommer att följa debatten och se hur regeringen agerar i en mycket angelägen fråga för folkhälsan.


Anf. 98 Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Fru talman! Jag ser fram emot att fortsätta diskutera den här frågan med Saila Quicklund. Jag är också glad över att ledamoten följer frågan noga.

Det är, som sagt, en stor problematik med kosttillskotten. Jag tycker att vi tar viktiga steg framåt med de uppdrag som har getts till Livsmedelsverket. När det gäller dopning är det naturligtvis en fruktansvärd utveckling. Vi ser, inte minst utifrån hur det här hanterats på absolut högsta elitnivå internationellt, att det är ett helt oacceptabelt beteende som naturligtvis smittar av sig på hela idrottsrörelsen.

Jag är glad över att regeringen alltsedan vi tillträdde 2014 både har ökat anslagen till antidopningsarbetet och har haft ett väldigt stort fokus på vad vi skulle kunna göra mer. För knappt ett år sedan besökte jag själv till exempel WADA:s huvudkontor i Kanada för att få höra mer om läget och också få höra deras synpunkter på vad Sverige skulle kunna göra mer både nationellt och internationellt för att stävja den utveckling som vi ser.

Tack så mycket för en bra debatt!

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.