Nya gruvor

Interpellation 2022/23:148 av Isak From (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-19
Överlämnad
2023-01-20
Anmäld
2023-01-24
Svarsdatum
2023-01-31
Besvarad
2023-01-31
Sista svarsdatum
2023-02-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

 

Människor har nyttjat och brutit mineraler i tusentals år. Syftet har alltid varit att göra livet lättare, enklare, säkrare och bekvämare.

Nu med klimatförändringarna och behovet av elektrifiering har efterfrågan på så kallade jordartsmetaller men även traditionella metaller som koppar, zink och järn ökat.

Klimathotet och det akuta behovet av att minska beroendet av Kinas och Rysslands produkter gör att Sverige och hela EU också av säkerhetsskäl är beroende av att fler gruvor öppnas. Därför tillsatte den tidigare socialdemokratiska regeringen Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredare var Helén Leijon.

För att öka takten i omställningen och effektivisera tillståndsprocesserna tillsatte den tidigare regeringen också utredningarna Klimaträttsutredningen, vars utredare var Anders Danielsson, och Miljöprövningsutredningen, som leddes av Peter Ardö. Det här är viktiga utredningar, klara att sättas i sjön.

Nu när vi läser propositionslistan finns inga propositioner i ämnet aviserade. Högerregeringen har dock aviserat att man anser att det öppnas för få gruvor, vilket vi socialdemokrater håller med om.

Men i stället för att sätta fart med det som finns på bordet avser regeringen att tillsätta en ny utredning. Vi förstår inte varför regeringen avsiktligt tappar fart och inte sätter igång med de bra förslag som redan finns. Det finns förslag som ligger utredda och klara på Regeringskansliet – två av de nämnda utredningarna har redan varit ute på remiss. Men enligt den propositionsförteckning som regeringen publicerade i veckan planeras ingen proposition kopplad till någon av utredningarna att lämnas till riksdagen.

Jag vill fråga energi- och näringsminister Ebba Busch: 

 

Vilka insatser avser ministern och regeringen att vidta för att möjliggöra snabbare tillståndsprocesser och för att öppna fler gruvor som till exempel Bolidens fyndighet, den så kallade Lavergruvan utanför Älvsbyn, och den nyligen av LKAB presenterade jordartsmineralfyndigheten, den så kallade Per Geijer-malmen i Kiruna? 

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:148, Nya gruvor

Interpellationsdebatt 2022/23:148

Webb-tv: Nya gruvor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 92 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Fru talman! om vilka insatser jag och regeringen avser att vidta för att möjliggöra snabbare tillståndsprocesser och för att öppna fler gruvor som till exempel Bolidens fyndighet, den så kallade Lavergruvan utanför Älvsbyn och den av LKAB nyligen presenterade sällsynta jordartsmetallfyndigheten, den så kallade Per Geijer-malmen i Kiruna.

Tillgången till strategiska och kritiska metaller och mineral är avgörande för klimatomställningen och produktion av gröna produkter, som till exempel elbilar eller vindkraftverk. Det finns stor geologisk potential för dessa metaller i Sverige. Elektrifieringen, EU:s självförsörjning av metaller och mineral samt att minska beroende från andra länder börjar i gruvan. Vi måste stärka de industriella värdekedjorna i Europa och skapa reella möjligheter för elektrifieringen av våra samhällen. Sverige har en unik position när det gäller Europas försörjning av till exempel järnmalm, stål samt kritiska och strategiska råmaterial.

Regeringen arbetar därför målmedvetet för att effektivisera tillståndsprocesserna, samtidigt som vi ska ha fortsatt höga miljökrav. Tidöavtalet beskriver hur Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ska se till att miljötillståndsprocesserna förenklas och förkortas. Vi arbetar nu med genomförandet av Miljöprövningsutredningens förslag och har förtydligat Incitamentsutredningens uppdrag. Utredningarna, som tillsattes av den tidigare regeringen, är dock långt ifrån tillräckliga och svarar inte upp mot behovet av mer investeringar i svensk gruvnäring. En utredning kommer därför att behöva tillsättas för att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser och andra hinder för att starta gruvor.

I slutet av februari väntas också en bokstavsutredare redovisa åtgärdsförslag avseende prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Jag ser fram emot att ta del av även den utredningen som kommer att bidra i mitt arbete med att föreslå åtgärder för att effektivisera tillståndsprocessen för svensk gruvnäring.


Anf. 93 Isak From (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Tack, näringsministern, för svaret!

Utgångspunkten för den här interpellationen är, förutom att jag är genuint intresserad av gruv- och mineralfrågor, att det var helt tomt i propositionslistan från regeringen när det gäller de färdigremitterade förslagen och utredningen om strategiska mineral. Utredningen om strategiska mineral är förvisso inte remitterad, men jag kan nu ställa frågan vad regeringen avser att göra med den. Har man tänkt att remittera den? Den lyfter nämligen en mängd olika frågeställningar just med tanke på att göra det lättare, effektivare och snabbare. Om man ser det ur ett engagerat klimat- och miljöperspektiv är den kanske också för vissa väldigt långtgående. Det kan alltså finnas intressenter som starkt menar att det inte borde bli så. Därför är det ännu viktigare att just de frågorna går på remiss.

Jag återgår till Miljöprövningsutredningen som näringsministern nämner i svaret. Jag vill också nämna Klimaträttsutredningen där det finns faktiska förslag som är viktiga för gruv- och mineralindustrin och för att få till en ny gruva. En gruva är ju inte bara ett hål i marken eller en tunnel, utan det är en arbetsplats där det ska finnas ström - starkström med stark kapacitet - och infrastruktur. När det gäller den omdiskuterade gruvan i närheten av Jokkmokk är transporterna till och från gruvan liksom nya elnät, som också kommer att hamna i den kommande miljöprövningen, kanske de svåraste frågorna att lösa. Därför är det av avgörande intresse för gruvnäringsföretagen och inte minst för gruvsamhällena i norra Sverige men även i övriga Sverige att även Miljöprövningsutredningens och Klimaträttsutredningens förslag faktiskt kan genomföras.

Näringsministern lyfter fram att den förra regeringens förslag inte är tillräckligt långtgående, men jag menar att det finns förslag på bordet som man borde kunna gå vidare med för att komma igång. Precis som näringsministern nämner är vi i ett läge där vi behöver säkerställa vår egen självförsörjning. 3 procent av hela EU:s beroende av jordartsmetaller produceras inom EU. EU konsumerar däremot 30 procent av samtliga jordartsmetaller i världen. I det rådande läget med Ryssland och Kina är det helt avgörande för både Sverige och EU att produktionen av strategiska mineral och jordartsmetaller faktiskt kommer igång. Här finns det ett antal viktiga förslag som man kan ta vidare. Frågan är alltså: Kommer man att ta det här vidare, och vad är det i så fall som saknas?


Anf. 94 Linus Sköld (S)

Herr talman! Det är vackert i Älvsbyn. Så här års är det gnistrande kallt med iskristaller i träden, metervis med snö, slalomåkning i backen och kokkaffe vid elden. Det är fint i Älvsbyn. Men det är också glest mellan husen i Älvsbyn. Som en följd av den urbanisering som har skett i strukturomvandlingens spår, framför allt när det gäller skogsbruket, har Älvsbyn också varit en avfolkningsbygd i ganska många decennier nu, med ett successivt minskat invånarantal.

Älvsbyn är en kommun som ligger på gränsen mellan Norrbottens kust och inland med ungefär 8 000 invånare. De stora arbetsgivarna är industriarbetsgivare som Älvsbyhus och Polarbröd. De är störst, näst efter kommunen själv.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag är inte bara riksdagsledamot från Älvsbyn, utan jag är också lokalpolitiker i Älvsbyn. För drygt tio år sedan lämnade Boliden beskedet som blev en game changer, eller potentiellt hade kunnat bli en game changer, både för lokalsamhället i Älvsbyn, för självförsörjningsgraden av kritiska metaller och för elektrifieringen av det här landet. Fyndigheten där den gamla Lavergruvan låg, där man bröt koppar på 30- och 40-talen, räcker nämligen för att öppna en gruva. Det sa man för över tio år sedan. Sedan har ärendet vandrat fram och tillbaka, från instans till instans.

Som lokalpolitiker, som ska planera lokalsamhället, bedöma vilka infrastrukturbehov som finns, planera för framtida bostadsbyggande eller framtida behov av skolor och omsorg, är det inte så förbaskat enkelt. Om gruvan kommer på plats med ytterligare några tusen arbetstillfällen kommer det att förändra förutsättningarna i grunden för den som ska planera lokalsamhället.

Jag vill därför fråga om ministerns besked till lokalpolitikerna i Älvsbyn. Ska lokalpolitikerna i Älvsbyn planera för expansion och växande arbetsmarknad eller för fortsatt utflyttning och föråldrad demografi?


Anf. 95 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag ska vara ärlig och säga att jag kommer att vara tråkig. Ni tycker kanske att jag har varit eländigt tråkig de senaste fem timmarna. Då beklagar jag att det blir värre nu.

Det är otroligt komplexa frågor, vilket jag vet att ledamöterna är väl införstådda med. Det gör att vi, nu när vi har tagit vid, inte tar lätt på det arbete som redan har påbörjats av den tidigare regeringen. Det finns mycket gott i de initiativen. Jag tror att det finns mycket där de fyra samarbetspartierna och kanske primärt Socialdemokraterna kan kroka arm i gruvfrågorna.

Min önskan som ansvarig minister för frågorna är att vara så lyhörd det går för det engagemang och kunnande som finns i frågorna och försöka ta vid och fortsätta springa där det har tagits initiativ som är efterfrågade av både bransch och lokalbefolkning, hand i hand. Det är många svåra avvägningar som ska göras mellan fyndigheter som är helt avgörande för att vi ska klara klimatomställningen och att värna vår natur och vår miljö samt vår urbefolknings grundläggande rättigheter. Det är en av många anledningar till att man haft svårt att navigera i frågorna hittills.

Utöver det jag redan har redogjort för i svaret - att vi tar liggande utredningar vidare, kommer att återkomma så snart det är möjligt och kompletterar och tillsätter ytterligare utredning - försöker vi just överbrygga de naturliga målkonflikter som finns, bland annat genom den nya departementsstrukturen. Det har varit populärt att påpeka att vi lägger ned Miljödepartementet, vilket är helt felaktigt. Vi för ihop kompetenserna som har legat på Miljödepartementet med kompetenserna inom näring, energi och klimat för att samla det bästa av det bästa på ett ställe och för att på ett ännu bättre sätt kunna öka tempot i tillståndsprocesser och överbrygga de naturliga konflikter som finns.

Nu kommer vi till den tråkiga delen av svaret. Jag kan inte säga exakt när detta kommer att sättas upp på listan över propositioner. Annars hade det funnits med där. Det har att göra med att vi försöker och behöver reda i vad som kommer att behöva ingå i det nya och vad vi kanske skulle kunna gå fram med under tiden. Vi vet att det är otroligt efterfrågat. En del är också oroliga inför detta. För att kunna stilla den oron är det därför viktigt att hålla högt tempo.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Frågan om gruvnäringen och den nya, väldigt tydligt uttalade riktningen att vi behöver bryta mer i Sverige och bana väg för en större gruvnäring i Sverige framöver ligger fast. Det har avgörande betydelse för just den gröna omställningen.


Anf. 96 Isak From (S)

Herr talman! Jag tycker väl inte att det är tråkigt att näringsministern tycker att en del av Socialdemokraternas förslag är bra. Det kan vi ta med oss.

I de tre utredningarna lyfts det upp ett åttiotal förslag och ganska omfattande nya delar. I utredningen som handlar om strategiska mineral lyfter man även in och berör finanspolitiken och kommunernas finansiering.

En del i det här och kanske inte bara i det här utan även när vi pratar om vindkraft, kärnkraft, vargar eller gruvor handlar om att man tycker att det är jättebra. Man säger: Det ska vi ha, men kanske inte här. Det ska kanske vara någon annanstans.

Jag kommer från Norsjö, mitt i Bolidenfältet. Sedan Boliden öppnade sin fyndighet på 20-talet och Boliden och Skellefteå kom att blomstra har det öppnats och stängts 17 gruvor, tror jag, i kommunen. Och vi har fortfarande en rennäring. Det går.

Däremot är det kanske värre i Östergötland, till exempel i Norra Kärr. Där är det inte lätt. Man har inte samma vana av gruvor. Det är komplicerat. Det kan läcka, och det kan skada människor. Så är det. Vi har tyvärr en erfarenhet från norra Sverige. I mitt arbetsliv var jag själv ganska involverad i Blaikengruvan och Svärtträskgruvan. De projekten visade sig tyvärr vara startade av aktörer som inte hade hela gruvfrågorna med sig. De hade glömt vissa saker, till exempel att man måste ha resurser om någonting går fel.

Jag tror att det är en avgörande faktor om lokalbefolkningen ska ha förtroende för en aktör. Finns det resurser om det skulle gå dåligt? Så har man det i Finland. Det är ett reellt tips till näringsministern. Där tittar man mer på vilket kapital bolaget har. Har det resurser? I Sverige har vi haft aktörer som inte riktigt haft alla delar med sig. Det har skadat näringen, och det skadar oss nu.

Likväl är det här saker som vi behöver. Vi behöver komma igång. Jag vet att det i budgeten finns förslag om mer pengar till SGU, som lyfter upp att Mineralinformationskontoret i Malå behöver lyftas fram och stärkas. Det kan näringsministern också ta med sig. De som i dag sitter på mycket kompetens och kunskap efterfrågas nämligen av aktörer, så att man kan undvika att börja om helt från början. Det finns i dag bra kunskap om nya fyndigheter som man kan ta vidare. Man behöver inte uppfinna hjulet hela vägen en gång till. Även det är ett reellt medskick.


Anf. 97 Linus Sköld (S)

Herr talman! Tack, Ebba Busch, för möjligheten att debattera det här!

Jag inser att ministern inte står här med information för att göra några utfästelser om Lavergruvan; den ligger inte ens för avgörande hos regeringen längre. Men jag kan ändå tycka att inriktningen är intressant.

Om det finns en optimism och positiv inriktning hos regeringen hade det ju varit fint om den var uttalad. Jag tänker att svaret vi fick ändå tyder på god vilja. Att se tillgångar i förslag som den förra regeringen banat väg för är vällovligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill återigen understryka att det finns en tillståndsprocess här som inte fungerar och som skulle behöva bli effektivare, mer transparent och mer förutsägbar. Det är skäligt att den som lämnar in en ansökan kan förutse vad som ska hända med den ansökan innan beslut fattas.

Om vi kan komma framåt och det finns förslag som är beredda så att vi kan komma närmare idealtillståndet önskar jag att ministern för de förslagen vidare så snart som möjligt. Man kan instämma i Isak Froms inledande fråga om varför de inte fanns på propositionslistan.


Anf. 98 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talman! Det korta svaret på den sistnämnda frågan från ledamoten Sköld handlar helt enkelt om att i och med att det är flera utredningar som påverkar varandra, och regeringen därtill kompletterar med ytterligare en, behöver vi se till att hålla rågången mellan dem och att allting fungerar som en helhet.

Jag vill zooma ut lite och verkligen instämma i att de här frågorna är viktiga. Sverige har en väldigt bred politisk uppslutning kring att den gröna omställningen är vägen framåt, men vi diskuterar och dividerar ibland om verktygen för att nå dit. Inom EU blir det allt större uppslutning kring att den gröna omställningen är vägen framåt, även för att säkra konkurrenskraften.

Men när regeringen nu säger att grön omställning är framtiden för Sveriges och Europeiska unionens del, och samtidigt tittar på vad som är avgörande för att klara den, konstaterar vi också att när det gäller de kritiska jordartsmetallerna - mineral som behövs i telefoner, bilar och vindkraftverk - är Sverige beroende av att gå via länder som till exempel Kina och Kongo. Då har vi även sagt att vi har lagt Sveriges och EU:s framtid i händerna på de länderna.

Vi tror på en öppnare och friare handel världen över, men får inte vara naiva inför vad som händer när man blir alltför beroende av ett enskilt land - som dessutom kan ha en annan syn på de mest grundläggande värderingsfrågorna. Titta till exempel på Kongo som i dag står för 69 procent av världsproduktionen av kobolt. EU är dessutom till hundra procent beroende av import av litium som är fullkomligt avgörande i den gröna omställningen.

Sverige är en stolt gruvnation. Vi har en stolt historia av att vara en gruvnation. Men jag menar - och det är en viktig signal att sända - att Sverige även har en stolt möjlig framtid som en ännu starkare gruvnation. Den svenska järnmalmen och det svenska stålet är eftertraktat världen över. Det är också i den produktionen man tycks stå på randen till att kunna börja använda fullkomligt banbrytande teknologi som skulle kunna ge oss grönt stål. Det är den typen av framsteg som kommer att behövas för att klara den gröna omställningen.

Det många missar är att för att få till detta behöver man bana väg för brytning av både det primära och det sekundära. Tillgång till många enskilda, mer sällsynta metaller och mineral kommer av att man också banar väg för den primära brytningen. Det är ett perspektiv som vi behöver vara fler som hjälps åt att bana väg för.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Avslutningsvis vill jag säga att signalen är mycket tydlig: Regeringen kommer inte att kasta ut förslag som Socialdemokraterna har arbetat med tidigare bara för att de är S-märkta. Jag vill understryka att vi tar stafettpinnen vidare där det går, kompletterar och ser vad vi kan göra för att gå i mål och förverkliga detta och försöka hålla så högt tempo som det går.


Anf. 99 Isak From (S)

Herr talman! Jag tackar näringsministern.

Vi har en situation där det ofta, med rätta, beskrivs som att bolagen har lagt miljoner - ibland till och med hundratals miljoner kronor - på utredningar. Dessa utredningar är så till den milda grad komplicerade att myndigheterna inte har kompetens att hantera dem. De behöver då starta egna utredningar.

Om man nu har tvingat utvecklingen så långt måste man backa bandet och ställa sig frågan vad det är som ska säkerställas. Jo, att det inte läcker ut gifter i omgivningen och att det återställs med bästa möjliga teknik. Då kan man kanske inte initialt exakt veta hur det ska återställas, eftersom man inte vet hur produktionen utvecklar sig. Däremot måste bolaget ha resurser för att kunna vidta de åtgärder som krävs.

Jag tänker att det här måste vara ingången om man ska se över detta på riktigt, för man hamnar nu i en konstig situation där företagen samtidigt som de söker också ska utbilda myndigheterna om bästa möjliga teknik. Det här är ju en innovationsdriven verksamhet som går framåt hela tiden och där AI är på väg in. Det handlar om en helt annorlunda arbetsmiljö jämfört med för bara tio år sedan. Stegen är enorma mot ny teknik och en helt annan typ av brytning. Det måste man också ha med sig.


Anf. 100 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Herr talman! Jag fattar mig kort och tackar för de medskicken. Jag vill verkligen återigen markera regeringens genuina vilja att kroka arm här och arbeta för att bana väg för nästa generations gruvnäring för lång tid framöver.

Vi kan väl försöka sporra varandra till att göra de här förslagen så bra som det går, och sedan får vi se vem som får äran att klippa banden. Vi gör förstås det här ihop även om rollerna då eventuellt kan ha ändrats. Förhoppningsvis klarar vi av att göra vårt jobb så bra att vi håller högre tempo än vad som tidigare varit fallet för de mycket tidskrävande tillståndsprocesserna runt gruvnäringen.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.