miljön för närboende till vindkraftverk

Interpellation 2001/02:312 av Berggren, Inga (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-03-12
Anmäld
2002-03-19
Besvarad
2002-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 12 mars

Interpellation 2001/02:312

av Inga Berggren (m) till statsrådet Lena Sommestad om miljön för närboende till vindkraftverk

Regeringens uttalade målsättning är att tjugodubbla vindkraftens elproduktion i Sverige fram till 2010. Det är med alla mått mätt en väldigt stor utbyggnad.

Vindkraftverken ska byggas på land, både i slättlandskap och i fjällen, vid kusten och en bit ut till havs. Vindkraftsindustri kommer att, om planerna fullföljs, finnas lite varstans runtom i Sverige.

Motstående intressen mellan vindkraftsproducenterna och de närboende kommer att uppstå. Både närmiljön för boende och kulturlandskapet påverkas. Minskade husvärden som följd av etableringar nära bostadshus påverkar ekonomin för de boende.

Det är oklart vad närboende har för rättigheter när det ska uppföras vindkraftverk strax utanför den egna tomten.

Det går att tänka sig respektavstånd till närboende i meter eller som funktion av vindkraftverkets höjd.

Redan utbyggd vindkraft har givit störningar på många håll, både i Sverige och utomlands. Det finns i dag inte ett enhetligt regelverk som används för hela Sverige, osäkerheten om vad som gäller är väldigt stor inför varje etableringstillfälle. Olika kommuner och länsstyrelser ser helt olika på principiellt liknande vindkraftsetableringar. Inte minst flerfaldiga överklaganden visar på den osäkerhet som råder och de motsättningar som uppstått.

På Gotland har de ett eget regelverk som de kallar "Vindkraftverk och telemaster i Gotländska landskap @ policy och riktlinjer för lokalisering". Att det lokala inflytandet får stort utrymme är viktigt, men staten bör för den enskildes rättssäkerhets skull ha nationella minimiregler för avstånd och bullernivåer.

Det är uppenbart att de regler som gäller för bl.a. buller i industriområden är olämpliga att tillämpa på vindkraftverk som ska placeras nära bostadshus och i natursköna eller känsliga områden.

Boverket har nyligen i en lägesredovisning, utförd på regeringens uppdrag, sagt att några nya stora vindkraftsparker inte bör byggas i havet och i fjällområdena innan man vet mer om hur de påverkar sin omgivning.

Svenska naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden har också efterlyst fördjupad kunskap innan en storskalig utbyggnad sker. Ornitologerna är av naturliga skäl oroade för vad stora etableringar av vindkraftsindustri till havs kan få för konsekvenser för fågellivet.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga miljöministern:

1.Avser miljöministern ta initiativ till ett vindkraftsindustrimoratorium så att de oklarheter som enligt flera olika myndigheter och organisationer finns har utretts vidare innan vindkraften tjugodubblas i Sverige?

2.Avser miljöministern ta initiativ till att klargöra närboendes rättigheter vid vindkraftsindustrietableringar?

3.Avser miljöministern ta initiativ till att ett nationellt enhetligt regelverk med minimiregler för respektavstånd till bostadshus och bullernivåer tas fram?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.