Medborgargarden

Interpellation 2015/16:605 av Hans Rothenberg (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-28
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-20
Svarsdatum
2016-06-07
Besvarad
2016-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

På många orter i landet har det den senaste tiden kommit oroande rapporter om att den allmänna ordningen störs av våld och övergrepp mot ungdomar i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Många gånger handlar övergreppen om allt från ofredande av kvinnor till grövre våld och personrån. För förövaren kan ofredandet synas vara harmlöst, men för den drabbade personen uppfattas det många gånger som en kränkning av betydligt större kaliber.

Polisens möjligheter att hantera och beivra dessa problem är av många anledningar begränsade. Därmed kvarstår problemen som med avsaknad av ordningsmaktens engagemang lätt kan eskalera. I kölvattnet av dessa vanligt förekommande övergrepp har det på en del platser uppstått lokala medborgargarden som tagit på sig rollen att upprätthålla ordningen. Flera av dessa garden har visat sig ha en politisk agenda av extrem karaktär, vilket på många sätt utmanar rättssamhället.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vad avser statsrådet att göra för att motverka förekomsten av lokala medborgargarden?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:605, Medborgargarden

Interpellationsdebatt 2015/16:605

Webb-tv: Medborgargarden

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 57 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att motverka förekomsten av lokala medborgargarden.

Att känna sig trygg och säker i samhället oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, politisk åskådning, hudfärg och nationellt eller etniskt ursprung är en högt prioriterad fråga för mig och regeringen. Det är något som alla i Sverige har rätt till. Respekten för varje människas absoluta rätt till integritet och självbestämmande måste värnas och vara tydlig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Polismyndighetens grunduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och att garantera skydd för allmänheten. I den uppgiften ligger bland annat att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen. I den mån olika grupperingar begår brott eller stör den allmänna ordningen ska polisen ingripa.

När det gäller politiskt motiverad våldsbejakande extremism finns det ett nära samarbete mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, som har till uppgift att inhämta och analysera information för att kartlägga de grupper som kan tänkas utgöra ett hot mot Sverige. Jag bedömer att båda myndigheterna har kapacitet att fullfölja sina uppdrag, och de har dessutom tilldelats extra resurser för innevarande år. Utöver detta stöder den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande ex-tremism kommunerna i att utveckla sitt förebyggande arbete.

Arbetet för att säkerställa allas lika rätt att känna trygghet på våra gator kommer även i fortsättningen att vara en prioriterad fråga för mig och regeringen.


Anf. 58 Hans Rothenberg (M)

Herr talman! Frågan om medborgargarden är en fråga som tyvärr har blivit alltmer aktuell i samhället. Låt oss göra klart vad ett medborgargarde handlar om. Ett medborgargarde är per definition en frivillig vaktstyrka. Ibland tar vissa medborgargarden på sig polisiära uppgifter. En del av dem påstår att de verkar i brist på eller i väntan på myndighetsingripanden. Begreppet "medborgargarde" syftar på att det handlar om medborgare som själva har tagit på sig uppgiften att vakta och skydda sig själva, sin omgivning eller andra skyddsvärda företeelser.

När känner människor att de är benägna att starta ett medborgargarde? Då är det ganska långt gånget. Det är när man upplever att civilsamhället är uppgivet och undrar över det offentligas åtagande att se till medborgarna och den trygghet som de har att kräva. Man drivs av frustration. Man drivs många gånger av uppgivenhet. Detta måste förebyggas med relevanta åtgärder, och även här måste man markera tidigt när så sker.

Jag ska ärligt säga att jag inte tror att vi ska behöva debattera den här frågan så mycket, för jag är fullkomligt övertygad om att ministern och regeringen är överens med alla 349 ledamöter i kammaren om att detta är ett oskick, ett otyg.

Med den här interpellationen vill jag att vi i Sveriges riksdag diskuterar frågan, lyfter upp den på en nivå så att ingen ska kunna säga något annat än att den här frågan är något som vi har ögonen på. Jag tror att det är viktigt att man från alla politiska krafter motarbetar detta.

Det finns en aktualitet som i dagarna har uppstått när gruppen Soldiers of Odin patrullerar på vissa av våra gator i olika städer. Den antirasistiska tidskriften Expo har kartlagt den organisationen. Den grundades i Finland för två år sedan av en välkänd nazist. Enligt Expo finns organisationen på drygt 15 platser i Sverige, och enligt tidningen har flera av personerna bakom organisationen tidigare dömts för brott, och vissa medlemmar ska även ha kopplingar till nazism och främlingsfientliga grupper.

Detta är ytterst oroande, för det är ytterligare en dimension av medborgargarden som vi inte har sett tidigare. Det är när det finns en dimension av politik - kalla det gärna pseudopolitik - där det finns extremism inblandad, där det inte bara handlar om att värna och skydda när man tycker att samhället inte räcker till med sin rättsapparat. Här handlar det om att använda det som täckmantel och plattform för att sprida en osäkerhet i samhället. Det gör att den typ av medborgargarden som nu tyvärr börjar komma till liv har ytterligare en dimension som jag känner är oerhört viktig att vi är observanta på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Därför skulle jag vilja ha lite tydligare svar, lite tydligare resonemang från ministern om hur vi ska kunna koppla ihop den här växande extremismen med att svara upp mot att människor inte ska känna oro för att brott begås men också att vi inte ska ge de här extremisterna möjlighet att patrullera på våra gator.


Anf. 59 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Först och främst tror jag att vi måste slå fast att människor i Sverige känner sig tryggare i dag än vad de har gjort på 20 år, om man ser i de nationella trygghetsundersökningarna. Vi kan slå fast att vi har ett mycket stort antal poliser, att vi aldrig har satsat mer resurser på polisen än vad vi gör i dag. Det finns en god grund att stå på när vi gör det trygghetsskapande arbetet.

Även om jag håller med om allt Hans Rothenberg säger tror jag att vi måste göra en distinktion mellan två saker. Det ena är den positiva viljan att vara med att öka tryggheten i sitt grannskapsområde eller i sin stad. Det är när man är en hjälp till polisen, är ögon och öron och skapar trygghet. Det är när föräldrar går ut på gator och i samverkan med övriga samhället och myndigheter gör en god insats för att öka tryggheten. Det är en sak.

Det andra är de som ger sig ut på gatorna i strid med ordningsmakten och ofta ställer till större problem och skapar större problem för ordningsmakten än vad de löser. I fallet med Soldiers of Odin är det alldeles uppenbart att de tillhör den senare kategorin. De ställer till stora problem för ordningsmakten och har själva gjort ett förfärande avtryck som individer i det belastningsregister som finns. De har själva gjort sig skyldiga till rätt stor brottslighet.

Frågan är: Vad ska vi göra för att mota den utvecklingen? Vi ska för det första uppmuntra alla de goda krafter som vill vara med och hjälpa till och göra ett tryggt samhälle ännu tryggare. Det är alla de föräldrar som är med och nattvandrar och alla värdar i Lugna Gatan och andra liknande organisationer som går ut och gör storartade insatser.

Det andra är naturligtvis att vi slår ned på dem som försöker att göra gatorna osäkra och försöker att göra en politisk poäng av att vara något slags medborgargarde. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att de inte är något medborgargarde. De är snarare en lynchmobb. De har redan på förhand bestämt sig för vilka som är förövarna som de ska ge sig på.

Jag hoppas att vi ska vara överens om vägen framåt. Vi ska ha ett tryggare samhälle, använda oss av alla goda krafter och fortsätta att bygga ut polisverksamheten och den förebyggande verksamheten i samarbete mellan skola, socialtjänst och boende. Sedan ska vi låta pajasarna i Soldiers of Odin motas bort.


Anf. 60 Hans Rothenberg (M)

Herr talman! Tack, ministern!

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi kommer in på en annan form av gemensam aktion från civilsamhället. Det är just begreppet grannsamverkan. Där talar vi om någonting positivt. Ministern tangerade det. Grannsamverkan är ett samlingsnamn för åtgärder som innebär att boende i ett område bildar ett brottsförebyggande nätverk.

Grannsamverkan innebär att grannar och närområdet går samman och förebygger kriminalitet. Där kan man vidta olika åtgärder som bevakning, märkning av ägodelar och rapportering av brott till polisen, och man är vittnen. Det förekommer inte minst i småbåtshamnar som har blivit väldigt utsatta för stölder av båtmotorer. Det är lågt hängande frukter som plockas från vattnet under dygnets mörka timmar.

Grannsamverkan är den goda delen. Men det är också viktigt att grannsamverkan får stanna vid att vara grannsamverkan och inte behöver övergå i någonting annat. Där är gränsen ibland hårfin. Det är väldigt viktigt att man från myndigheter och ordningsmakten har ett vakande öga på att grannsamverkan stannar vid detta och inte urartar från att vara några som bevakar ett område och rapporterar till att vara en större grupp som bevakar området men också gör egna insatser och låter bli att rapportera. Då har grannsamverkan väldigt raskt övergått till ett medborgargarde.

Att det inte ska gå den vägen är ett politiskt ansvar som ligger på kommunen med att ordna samhället, stadsbyggnaden och bevakning på ett bra sätt som gör att människor inte ska kännas vid detta. Men det åligger också det statliga ansvaret att det finns en ordningsmakt som ganska snabbt kan reagera när sådant här händer. Samhället bygger på trygghet och tillit. När tryggheten och tilliten inte finns uppstår situationer när människor känner att de behöver ta makten i egna händer.

Från moderat håll hävdar vi att Sverige ska fungera och polisen finnas där och när vi behöver den. Vi har presenterat att 2 000 nya poliser ska kunna utbildas under de kommande fyra åren. Till det läggs nästan 2 miljarder kronor i vår budget. Det handlar om att rekrytera, att utbilda och också att behålla poliser.

Jag har mött poliser som i dag emellanåt tyvärr känner sig smått uppgivna över en brottslighet som ändrar karaktär och gör att de inte kan vara med på plats. Det som ligger bakom är tyvärr utanförskapet. Att människor står utanför är det största gissel som vårt samhälle har.

Detta är inte någonting som uppfanns under regeringens första två år. Det uppfanns inte heller under alliansregeringens tid. Det är någonting som vi tyvärr fått ärva under ett antal decennier. Det är strukturellt. Det har byggts upp i ett samhälle där man inte har värderat värden som rätten att göra rätt för sig och där många människor har uteslutits ur arbetsgemenskapen.

Vi vill från moderat håll stärka polisens resurser att kunna vara på plats och därmed göra existensen av denna typ av medborgargarden helt onödig.


Anf. 61 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Vi är naturligtvis helt eniga med Moderaterna om vikten av att ha fler poliser närmare medborgarna. Det var också syftet med den stora polisreform som Moderaterna tog initiativ till och som vi har fullföljt.

Vi har också tillskjutit mer pengar till polisen i år. Det är en kvarts miljard kronor i vårbudgeten och ytterligare en kvarts miljard till Migrationsverket för att underlätta polisens arbete i den delen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I höst återkommer vi till hur mycket vi vill satsa på polisen framgent. Jag har varit tydlig och sagt att om den situation som vi nu är i blir långvarig kommer vi att få tillföra polisen ytterligare resurser.


Anf. 62 Hans Rothenberg (M)

Herr talman! Jag ska inte förlänga debatten om det som inte är någon egentlig åsiktsskillnad med att bara vräka ur mig ord i kammaren.

Jag tar till mig ministerns signaler om att detta är någonting som är satt under högsta prioritet och kommer också att följa frågan. Jag tror att vi är många som kommer att följa frågan. Det är med oro man ser vad som händer. Många människor känner också oro när de är på gator och torg.

Tack för kommande goda insatser!


Anf. 63 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Herr talman! Tack, Hans Rothenberg! Jag ser fram emot fler diskussioner. Jag ser också fram emot att föra fler diskussioner på andra områden än de som jag är direkt ansvarig för.

Om vi ska lösa detta behövs det, precis som Hans Rothenberg är inne på, fler poliser, snabbare lagföring och tydliga påföljder. Men det krävs också fler jobb, bättre skola och minskade klyftor.

Blir vi framgångsrika på båda dessa sidor kommer också samhället att gå framåt. Tack för debatten!

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.