Kilometerskatt

Interpellation 2015/16:786 av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-09-01
Överlämnad
2016-09-06
Anmäld
2016-09-08
Sista svarsdatum
2016-09-20
Svarsdatum
2016-09-29
Besvarad
2016-09-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har sagt sig vilja införa en kilometerskatt för tung lastbilstrafik och utreder nu frågan. Initialt rörde det sig om en skatt på omkring 14 kronor per mil för tunga transporter, men nu kommer uppgifter om att den siffran kommer att nästan dubbleras till 26 kronor. Hur miljövänliga företag och individer än eftersträvar att göra sina transporter är det oundvikligt att inledningen och slutskedet sker medelst lastbil. När varor ska ut till butiker och kunder går det inte att sköta frakten på annat sätt, oavsett hur mycket man satsar på järnväg eller sjöfart. Mot bakgrund av att Sverige dessutom är ett glesbefolkat land kommer en kilometerskatt att slå särskilt hårt mot landsbygden.

Skatten kommer även att slå hårt mot åkerinäringen. Redan i dag är branschen hårt ansatt av utländska konkurrenter, som inte sällan bedriver sin verksamhet med tveksamma arbetsvillkor, låga löner och dumpade priser som svenska företag inte kan konkurrera med givet hur regelverken ser ut. Också skogsnäringen, som sysselsätter runt 100 000 människor och bidrar med ca 100 miljarder till svensk nettoexport, kommer att drabbas hårt. Även tillverkningsindustrin kommer att ansättas ännu hårdare. Trots att en stor del av den tidigare industriproduktionen flyttat utomlands är det inte ovanligt att slutmontering ändå sker i Sverige. Med högra transportkostnader kommer också detta att bli mindre lönsamt.

Förslaget om att införa en kilometerskatt kommer att slå mot åkerinäringen och den viktiga skogsindustrin och leda till att fler industrier flyttar utomlands. Priset för detta kommer att drabba slutkonsumenten. Samtidigt är det tveksamt om de miljömässiga vinsterna av förslaget är nämnvärt stora.

Finansministern synes dock vara helt låst vid att en kilometerskatt ska införas. Hon verkar vidare vara helt döv för den kritik som framförs mot hur förslaget kommer att slå mot landsbygd, åkernäring och industri.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

  • Hur hög kommer kilometerskatten att bli?
  • Tänker finansministern ta något initiativ med anledning av den kritik som framförs mot hur förslaget kommer att slå mot landsbygd, åkerinäring och industri?

Debatt

(11 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:786, Kilometerskatt

Interpellationsdebatt 2015/16:786

Webb-tv: Kilometerskatt

Dokument från debatten

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.