Karensavdrag i stället för karensdag

Interpellation 2015/16:572 av Emma Carlsson Löfdahl (L)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-19
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Karensdagen blir allt mer omodern på en arbetsmarknad där de individuella förutsättningarna skiljer sig allt mer. Karensdagens funktion som självrisk har också blivit alltmer urholkad. Den är inte lika för alla, oavsett vid vilken tidpunkt sjukfallet inträffar. På en arbetsmarknad där stora delar av arbetskraften arbetar på oregelbundna arbetstider, under koncentrerade deltidspass eller åt flera arbetsgivare samtidigt kan inte sjukförsäkringen vara utformad utifrån en arbetsmarknad där alla arbetar heltid med en arbetsgivare och regelbundna arbetstider.

För en person som arbetar koncentrerat under långa skift, med tillägg för obekväm arbetstid, kan en dags sjukfrånvaro ha väsentlig påverkan på månadsinkomsten. För en person som växlar mellan olika arbetsgivare kan samma sammanhängande sjukdomstillfälle resultera i flera karensdagar, vilket kan vara förödande för den som arbetar med små marginaler i vardagsekonomin. Det finns ett färdigt förslag – som alla riksdagspartier i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ställde sig bakom – om att införa ett karensavdrag i stället för nuvarande karensdag. Karensavdraget skulle enligt förslaget motsvara 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

Har socialförsäkringsministern övervägt att ersätta karensdagen med ett karensavdrag i enlighet med vad alla riksdagspartier ställt sig bakom i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen?

Debatt

(4 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:572, Karensavdrag i stället för karensdag

Interpellationsdebatt 2015/16:572

Webb-tv: Karensavdrag i stället för karensdag

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 57 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Emma Carlsson Löfdahl har frågat mig om jag har övervägt att ersätta karensdagen med ett karensavdrag i enlighet med vad alla riksdagspartier ställt sig bakom i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Bestämmelser om karensdag finns i både lagen om sjuklön och socialförsäkringsbalken. Parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag innebär att karensdagen i lagen om sjuklön ersätts av ett karensavdrag som beloppsmässigt i princip ska motsvara den nuvarande karensdagen. Kommittén anser att karensavdrag även ska införas i socialförsäkringsbalken. Kommittén anger att den närmare utformningen av karensavdrag får göras i den vidare beredningen av frågan.

Ett karensavdrag innebär enligt kommittén en mer rättvis reglering av den enskildes självrisk i samband med sjukdom. Arbetstagare med koncentrerad arbetstid får då exempelvis ett relativt lika stort avdrag som de som arbetar lika mycket varje dag.

Kommitténs förslag har remissbehandlats, och remissinstanserna är överlag positiva till att karensdagen ersätts med ett karensavdrag. Samtidigt påpekar flera remissinstanser att kommitténs förslag behöver utredas vidare, bland annat vad avser att utarbeta ett fullständigt lagförslag och närmare analysera de ekonomiska konsekvenserna.

Jag är angelägen om att det uppnås en rättvis reglering av den enskildes självrisk vid sjukdom. Regler ska i så stor utsträckning som möjligt korrespondera med faktiska förhållanden på arbetsmarknaden. Att ersätta karensdagen med ett karensavdrag bedöms innebära en mer rättvis reglering och bör därför övervägas. Samtidigt kan jag konstatera att Parlamentariska socialförsäkringsutredningens förslag behöver utredas ytterligare, och noggranna konsekvensanalyser behöver göras innan ett sådant förslag kan lämnas till riksdagen. Detta förslag bereds därför vidare i Regeringskansliet.


Anf. 58 Emma Carlsson Löfdahl (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Det är viktigt med en självrisk i sjukförsäkringen för försäkringens legitimitet och för att motverka överutnyttjande. Jag är glad över att ministern delar denna uppfattning. Men självrisken måste vara rättvis, och det är den inte i dag.

Som ministern själv konstaterar är det betydligt dyrare att vara sjuk för dem som har ett komplicerat schema än för dem som jobbar måndag till fredag åtta till fem. Vi kan som exempel ta någon som jobbar natt med långa arbetspass och jobbar deltid. Sådana personer har ofta de minsta ekonomiska marginalerna, och de förlorar mest på dagens system.

Fackförbundet Kommunal räknade på det för några år sedan. Man kom då fram till att ett vårdbiträde som jobbar deltid och natt förlorar mer än dubbelt så mycket av sin andel av månadsinkomsten vid uttag av en karensdag jämfört med den som jobbar jämna dagar.

Det finns också de som har fler jobb hos flera olika arbetsgivare. Det kan då bli så illa att de får flera karensdagar samma dag. Det drabbar ofta människor med små ekonomiska marginaler. Det skadar i förlängningen försäkringens legitimitet.

Dagens självrisk är samtidigt manipulerbar. Genom att anmäla sig sjuk i slutet av dagen när man känner att man kanske är på väg att bli dålig kan man nästan helt komma undan karensdagen. Det skadar också legitimiteten.

Som jag förstår det har ministern egentligen inga invändningar mot att byta karensdagen till ett karensavdrag. Det verkar vara väldigt få som har så värst många invändningar mot detta. De invändningar som finns är oftast i de små detaljerna. Men det är i detaljerna som problemet sitter.

En tidigare socialdemokratisk regering försökte redan för tolv tretton år sedan att göra om karensdagen till ett karensavdrag. Men den gav upp efter en mycket kritisk remissomgång.

Den här gången är det en positiv remissomgång och inte en kritisk. Det är därför ett utmärkt tillfälle att passa på att driva igenom denna angelägna reform och lösa ut de små detaljerna som hitintills legat i vägen.


Anf. 59 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Tack, Emma Carlsson Löfdahl, för en angelägen interpellation. I det här fallet kan jag bara konstatera att vi har en samsyn i frågan. Det gäller också den beskrivning som du gör av situationen för dem som drabbas av den utformning vi har av karensdagen i dag.

Det är ofta kvinnor som är anställda i offentlig eller privat välfärd och som kanske har de absolut lägsta lönerna som är de som drabbas mest. Det gäller för den delen också dem som har flera arbetsgivare. De kan till och med drabbas på ett sätt som är fullständigt orimligt.

Jag kan också konstatera, precis som Emma Carlsson Löfdahl säger, att vi överlag har väldigt positiva remissinstanser. Det gäller i princip alla viktiga och relevanta instanser och från såväl arbetsgivare som fack och olika landsting runt om i landet.

Som också påpekas här är detta ändå en sådan fråga där man inte nådde hela vägen fram i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, vilket också påpekas av remissinstanserna. Det innebär att vi behöver utreda frågan lite mer. Vi behöver också göra konsekvensanalyser av en sådan förändring för att se hur kostnaderna kommer att utfalla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är därför svårt från min sida att kunna vara väldigt tydlig med en eventuell ikraftträdandetidpunkt för ett sådant förslag. Men vi ser i varje fall att vi under hösten sannolikt kommer att kunna inleda ett arbete när det handlar om att göra de analyser som behöver göras.

Vi har en ambition att genomföra en sådan förändring under mandatperioden. Jag delar egentligen också det som Emma Carlsson Löfdahl avslutade med. Vi har nu ett läge där så många remissinstanser tydligt stöttar en sådan förändring. Det gäller inte minst med tanke på att det också handlar om legitimiteten i försäkringen. Det är därför angeläget att nu se till att genomföra förändringen.

(forts.)


Anf. 60 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Jag kan konstatera att i frågan om att ersätta karensdagen med ett karensavdrag delar jag och Emma Carlsson Löfdahl åsikt. Regeringen har för avsikt att återkomma inom kort.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.