Till innehåll på sidan

Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Interpellation 2015/16:729 av Robert Hannah (L)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-06-14
Överlämnad
2016-06-14
Anmäld
2016-06-15
Sista svarsdatum
2016-08-25
Svarsdatum
2016-09-16
Besvarad
2016-09-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen avslöjade TV 4:s Kalla fakta hur flickor och kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, diskrimineras och förtrycks på svenska asylboenden. Tidigare har det även rapporterats om hur kristna minoriteter och hbtq-personer utsätts för liknande förtryck.

Flyktingar som sökt sig till friheten längs de livsfarliga flyktvägarna, med sina egna liv som insats, kommer till ett Sverige där ofriheten återigen gör sig påmind. Nu flyr kvinnorna inte bara krig och svenska förorter – utan även asylboenden. Det är en fullständigt oacceptabel utveckling som måste stoppas.

Av förra årets asylinvandring med drygt 163 000 asylsökande utgör kvinnor endast 30 procent av de asylsökande och är en minoritet på boendena. Det är inte bara trakasserier och förtryck från främmande personer som måste uppmärksammas utan även de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Många av asylboendena är lokaliserade till ensliga ställen med begränsad personalnärvaro. Dessa kvinnor lever i ett legalt vakuum. Att vara rädd och utsatt i ett främmande land utan möjlighet att kommunicera, och med begränsad kunskap om landet, är fruktansvärt.

Migrationsminister Morgan Johansson och Migrationsverket måste börja agera och sluta blunda för problemen på asylboendena. Samhället måste redan i början av asylmottagandet markera att vårt land inte tolererar diskriminering på grund av religion, etnicitet, synen på kvinnor, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet.

Det är inte rimligt att personer som utsätts för förtryck, religiös förföljelse, hot och trakasserier tvingas flytta från boenden medan förövare får stanna kvar.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

1. Hur tänker ministern agera mot förtrycket av flickor och kvinnor på boenden för asylsökande?

2. Tänker ministern vidta åtgärder för att säkerställa att det finns information på asylboenden om vart kvinnor kan vända sig om de är utsatta för hedersförtryck, våld i nära relationer, trakasserier eller annat förtryck?

3. Är ministern beredd att ta initiativ till att införa en obligatorisk introduktionskurs för alla som kommer hit, så att alla tidigt får kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Sveriges grundlagar?

Debatt

(1 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:729, Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Interpellationsdebatt 2015/16:729

Webb-tv: Förtryck och våld mot flickor och kvinnor på asylboenden

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 8 Justitie- och migrationsmin. Morgan Johansson (S)

Herr talman! Robert Hannah har frågat mig

hur jag tänker agera mot förtrycket av flickor och kvinnor på boenden för asylsökande

om jag tänker vidta åtgärder för att säkerställa att det finns information på asylboenden om vart kvinnor kan vända sig om de är utsatta för hedersförtryck, våld i nära relationer, trakasserier eller annat förtryck

om jag är beredd att ta initiativ till att införa en obligatorisk introduktionskurs för alla som kommer hit, så att alla tidigt får kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter som följer av Sveriges grundlagar.

Det är självklart att alla asylsökande i Sverige ska kunna känna sig trygga under sin vistelse i anläggningsboendet och att de inte ska utsättas för någon form av våld, förtryck eller trakasserier. Migrationsverket ansvarar för att tillhandahålla boende åt de asylsökande som inte ordnar sitt boende själva. Om det förekommer brottsliga handlingar i Migrationsverkets boenden är det myndighetens ansvar att se till att dessa anmäls till polisen.

Samtliga asylsökande som erbjuds plats på asylboenden informeras om vilka boenderegler som gäller. Av informationen framgår att alla ska kunna känna sig trygga i sin boendemiljö samt vikten av att alla i boendet respekterar varandra. Ansvaret för att sprida kunskap om vilka regler och grundvärderingar som gäller i Sverige vilar på många av samhällets aktörer. Migrationsverket ger information tidigt i asylprocessen, men även andra som möter asylsökande - som skolan, sjukvården, socialtjänsten, polisen och inte minst det civila samhällets aktörer - har en viktig roll att spela.

Det är en självklarhet att de som flytt och söker en fristad i vårt land också ska följa våra lagar när de kommer hit. För att öka säkerheten och upprätthålla ordningen på asylboendena har Migrationsverket tillsammans med Polismyndigheten vidtagit åtgärder som lett till att antalet väktare och ordningsvakter vid boendena har ökat markant.

Migrationsverket samarbetar även med Polismyndigheten vid bedömningar av huruvida personer bör flyttas från ett asylboende för att undvika incidenter. I den bedömningen ligger fokus på den drabbade och på vad som är bäst för honom eller henne. Huvudprincipen är att den som orsakat en incident ska flyttas och inte den som drabbats.

I syfte att kunna erbjuda utsatta asylsökande tryggare boende med högre personaltäthet och färre medboende planerar Migrationsverket att under hösten öppna ett antal trygghetsboenden i storstadsområdena.

Trots vidtagna åtgärder kan en utdragen väntan under asylprocessen göra boendesituationen ansträngd, och det kan uppstå konflikter i boendet. Det är därför viktigt att asylsökande får en meningsfull sysselsättning under väntetiden samt att Migrationsverket jobbar för att förkorta handläggningstiderna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen följer situationen på landets asylboenden genom en nära dialog med berörda myndigheter och kommuner. Jag litar på att Migrationsverket vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att de asylsökande ska känna sig trygga i sina boenden, och jag avser därför inte att i nuläget vidta några ytterligare åtgärder rörande dessa frågor.

Då Robert Hannah, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade förste vice talmannen överläggningen avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.