Förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta

Interpellation 2021/22:148 av Lars Beckman (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2021-12-01
Överlämnad
2021-12-03
Anmäld
2021-12-07
Återtagen
2021-12-08
Sista svarsdatum
2021-12-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

DHR skriver följande i en debattartikel om bonus malus i tidningen Altinget:

”En övergång till fossilfria alternativ i transportsektorn är helt nödvändig för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen av koldioxid och klara våra klimatmål. Det är därför positivt att andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen ökar snabbt och att den tekniska utvecklingen mot mer effektiva fordon med allt lägre utsläpp går framåt.

Tyvärr är det dock ännu inte möjligt för många personer med funktionsnedsättning att välja en bil med lägre utsläpp av koldioxid. Det beror på att det i dag nästan helt saknas klimatsmarta fordon på marknaden som fungerar utifrån dessa människors tillgänglighetsbehov. Oftast är det endast lite större fordon, typ minibuss, som kan uppfylla behoven, och dessa fordon har generellt sett högre utsläpp. 

Ett annat problem är att den laddningsinfrastruktur som i dag byggs på många håll i Sverige för laddningsbara bilar till stora delar är helt otillgänglig för de som använder rullstol eller något annat förflyttningshjälpmedel. Det leder till att ett klimatsmart alternativ i form av en laddningsbar bil inte är aktuell för denna grupp, även om det inte skulle finnas behov av en minibuss. 

DHR anser att den förhöjda fordonsskatt som föreslås i promemorian ’Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet’ skulle slå hårt mot människor med funktionsnedsättning. Skatten skulle bli en slags straffbeskattning för en grupp som ofta redan kämpar hårt med en ansträngd ekonomi.  Vi menar att det i vägtrafikskattelagen måste medges en befrielse från den föreslagna förhöjda fordonsskatten för dem som blivit beviljade statligt bilstöd för inköp och/eller anpassning av fordonet samt för dem som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade. En liknande befrielse finns redan när det gäller trängselskatten. 

Den nu fallna S och MP regeringen meddelade i sin budgetproposition för 2022 att den vill undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare. DHR anser dock att det är en alltför tidskrävande process som inte kommer att vara klar tills den förhöjda fordonsskatten träder i kraft den 1 juni 2022. Dessutom skulle en sådan lösning ytterligare försvåra handläggningen av ett redan i dag ytterst komplicerat och svårtolkat regelverk för bilstödet.  Bilen är ett viktigt hjälpmedel för många personer med funktionsnedsättning. Den bidrar till att människor kan röra sig fritt, leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällslivet. Det är oerhört viktigt att inte staten försämrar den här möjligheten till delaktighet genom oöverlagda regelförändringar. Undantag från den planerade förhöjda fordonskatten måste kunna medges.”

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Mikael Damberg:

Delar ministern DHR:s uppfattning om att bonus malus får mycket negativa konsekvenser för funktionsnedsatta i behov av egen bil, och hur avser ministern och regeringen i så fall att kompensera för kostnaderna för bonus malus i enlighet med DHR:s önskemål?

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.