Företagares försäkringsskydd

Interpellation 2015/16:571 av Solveig Zander (C)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-19
Överlämnad
2016-04-20
Anmäld
2016-04-21
Svarsdatum
2016-05-10
Sista svarsdatum
2016-05-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Det finns två viktiga aspekter att ta hänsyn till vad gäller socialförsäkringsskyddet för företagare. Den första är att alla som arbetar och betalar skatt och sociala avgifter ska känna att de är berättigade till ett likvärdigt skydd från det offentliga oavsett under vilka former man utför sitt arbete, som företagare eller arbetstagare. Den andra är att trygghetssystemen måste vara utformade på ett sätt som uppmuntrar till företagsamhet och stöder framväxt av nya företag.

Det finns ett stort värde i att den som startar företag känner sig trygg i att försäkringssystemet finns där om han eller hon blir sjuk, får barn eller tvingas lägga ned företaget. De offentliga trygghetssystemen får inte vara utformade så att de hämmar entreprenörskap och leder till att människor avstår från att starta företag på grund av rädsla för att förlora sina intjänade förmåner.

I dag gäller olika regler för företagare i trygghetssystemet beroende på vilken företagsform de valt. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ser olika ut beroende på om man väljer att starta ett aktiebolag eller en enskild firma. SGI för egenföretagare bestäms av nettointäkten i firman, medan den som driver aktiebolag får sin SGI bestämd av lönen som kan tas ut ur bolaget. De som driver enskild firma eller handelsbolag har dessutom möjlighet att få en fiktiv SGI under uppstartsåren då inkomsterna är osäkra. Den fiktiva SGI:n är baserad på en jämförelseinkomst vilken motsvarar skälig lön för liknande arbete för annans räkning. Denna möjlighet finns inte för den som startar aktiebolag.

Flera utredningar har tidigare förespråkat att skyddet i försäkringarna för företagare harmoniseras så att man behandlas lika oavsett vilken företagsform man väljer. Dessutom finns förslag om att förlänga den fiktiva SGI:n i uppstartsskedet från 24 till 36 månader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

  1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att personer som startar och driver företag i aktiebolagsform ska omfattas av likvärdiga regler under uppbyggnadsskedet som gäller för andra företagsformer?
  2. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att företagare, oavsett företagsform, ska kunna få fiktiv SGI i 36 månader under uppbyggnadsskedet?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:571, Företagares försäkringsskydd

Interpellationsdebatt 2015/16:571

Webb-tv: Företagares försäkringsskydd

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 50 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Solveig Zander har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att personer som startar och driver företag i aktiebolagsform ska omfattas av likvärdiga regler under uppbyggnadsskedet som gäller för andra företagsformer. Solveig Zander har även frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att företagare, oavsett företagsform, ska kunna få fiktiv SGI i 36 månader under uppbyggnadsskedet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen är mån om att förbättra näringslivsklimatet. Små och medelstora företag är de viktigaste jobbskaparna i Sverige. Därför kommer regeringen att fortsätta stärka förutsättningarna för att starta företag och för att befintliga företag och potentiella företag ska kunna växa, exportera och anställa fler. En trygg och förutsebar sjukförsäkring är en del i det arbete som pågår.

Jag delar Solveig Zanders uppfattning att det finns ett stort värde i att den som startar företag känner sig trygg i att försäkringssystemet finns där om han eller hon blir sjuk, får barn eller tvingas lägga ned företaget. De offentliga trygghetssystemen ska inte vara utformade så att de hämmar entreprenörskap och leder till att människor avstår från att starta företag.

Frågan om uppbyggnadsskede har behandlats av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Slutbetänkandet innehåller förslag om såväl uppbyggnadsskedets längd som att företagare som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform ska omfattas av likvärdiga regler under uppbyggnadsskedet som egenföretagare. Företagares villkor i trygghetssystemen är en viktig fråga och reglerna för uppbyggnadsskede är därför någonting vi arbetar vidare med, och ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.


Anf. 51 Solveig Zander (C)

Herr talman! Jag uppskattar verkligen det positiva svaret från ministern. Jag är glad över att ministern uttrycker sig så positivt när det gäller att stärka förutsättningarna för att starta och driva företag och för att anställa fler i företaget. Det är ju en väldigt viktig del i att skapa arbetstillfällen i vårt land.

Visst är sjukförsäkringen tillsammans med andra trygghetssystem väldigt viktiga i sammanhanget. Det är kanske en av de viktigaste sakerna förutom startkapital.

Men jag kan ju inte låta bli att säga att vi inte är så väldigt överens. Vi har ju ganska radikalt olika åsikter om möjligheterna att starta och driva företag. Den nuvarande regeringen har försvårat inte minst för kvinnor att driva företag, till exempel inom RUT-sektorn där det har skett försämringar. Det har också blivit problem med att driva verksamheter enligt lagen om valfrihet inom vård och omsorg. Nu senast kom också de ökade sjuklönekostnaderna som en hämsko.

Men det var uppstartsskedet och tryggheten som var det viktiga. Alla vet vi att fyra av fem arbetstillfällen finns inom de små och medelstora företagen. Man måste först starta ett företag för att kunna anställa. Där är trygghetsfrågorna de absolut viktigaste. Man vill inte äventyra tryggheten som finns i de förmåner som man har tjänat in om man blir sjuk, föräldraledig eller måste lägga ned sitt företag. Det är här det finns brister.

Det skiljer sig mellan olika företagsformer. Handelsbolag, enskilda firmor och aktiebolag har helt olika förutsättningar för att kunna ha trygghet. För handelsbolag grundar sig det hela på nettointäkten. Men för aktiebolag gäller den lön som man tar ut. Dessutom kan ägarna av handelsbolag och enskilda firmor få en så kallad fiktiv SGI, som ministern sa, under uppstartsåren.

I den parlamentariska socialförsäkringsutredningen kom vi med förslag om att alla företagsformer skulle hanteras lika, att möjligheterna skulle vara desamma när det gäller den fiktiva SGI:n, jämförelseinkomsten, och att man skulle utöka den från 24 till 36 månader. Ministern säger att man ska genomföra det. Då undrar jag: När? Jag vill inte vänta längre, absolut inte. Och vad kommer förslagen att innehålla? Det vill jag och alla som vill starta, driva och utöka sin verksamhet veta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Tala nu om, ministern, vad det kommande förslaget innebär! När kommer förslaget att bli verklighet? Tiden går, och vi behöver människor som vill starta och driva företag nu.


Anf. 52 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Tack, Solveig Zander, för inlägget och för en bra och viktig interpellation.

Jag delar uppfattningen att det finns en samsyn i trygghetsfrågorna för små och medelstora företag som grundar sig på det gemensamma arbete som har gjorts i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Samtidigt delar jag inte Solveig Zanders syn att vi på något sätt skulle ha försämrat för de små företagen, tvärtom. I vårändringsbudgeten föreslår vi nu att det ska bli billigare för alla 800 000 enmansföretag i det här landet att anställa en första person genom en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften under det första året.

Dessutom var en av de första åtgärder som jag som socialförsäkringsministern vidtog just att införa ett högriskskydd för små företag som drabbades av sjuka medarbetare. Under den första sjukveckan skulle man slippa ökade kostnader. Förslaget om hälsoväxling, som vi ska diskutera senare här i dag, innebär ju de facto att de allra minsta företagen i stället för en ökad kostnad i stor utsträckning ska få en sänkning av arbetsgivaravgiften. Detta är en följd av regeringens förslag om hälsoväxling. Som det ser ut i dag för sjukskrivningarna hos de offentliga arbetsgivarna skulle det annars landa på en högre kostnad.

Precis som jag säger i mitt svar bereds frågan just nu inom Regeringskansliet. Solveig Zander känner också väl till att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen var en enormt stor utredning som renderade i ett slutbetänkande som omfattade över tusen sidor. Utredningens förslag har under det här året bearbetats i Regeringskansliet. Och jag kan glädja Solveig Zander med att det som står absolut först på tur när det gäller regeringens prioriteringar kopplade till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen är just de förslag som rör företagarna. Vi håller just nu på att arbeta intensivt med detta i Regeringskansliet, och vi ser fram emot att inom en inte alltför lång tid återkomma med konkreta förslag som går i den riktning som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen landade i.

Att regelverket ser så olika ut beroende på i vilken form som man bedriver sitt företag är någonting som vi väl alla i dag tycker känns lite otidsenligt. Samtidigt är det en fråga som man naturligtvis måste titta nogsamt på innan man går vidare med ett konkret förslag. Man måste förhålla sig till olika skatterättsliga regler, socialavgifter etcetera. Det är inte helt okomplicerade frågor. Därför är det naturligt att beredningen av den här sortens frågor tar en viss tid. Det får man nog räkna med.

Men jag kan också ge ett positivt besked i den delen. Vi vill göra förändringar i den här riktningen.


Anf. 53 Solveig Zander (C)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Det är intressant att lyssna till ministern. Hon tar upp de offentliga arbetsgivarna och sjuklönekostnaderna. Men det är företag som vi pratar om, och det är en otrolig skillnad. Högkostnadsskyddet som ministern införde hade ju alliansregeringen föreslagit liksom att det skulle bli lättare att övergå till en anställning. För att det ska finnas anställningar måste det finnas företag, och det är företagen som vi pratar om nu.

Jag har varit med så himla länge, kan man gott säga i riksdagen, på gott och ont, oftast på gott. Men jag har hört ministrar säga att det ska tillsättas en parlamentarisk utredning för att se över möjligheterna att driva företag. Jag har hört ministrar säga att det pågår en parlamentarisk utredning, så att man ska vänta och se på resultaten. Nu sa också ministern att den parlamentariska utredningen är klar och att det fanns många bra förslag i den, bland annat på det här området.

Om jag inte missminner mig helt var remissinstanserna väldigt positiva till de här svaren. Jag skulle nästan vilja säga att en majoritet av förslagen tillstyrktes, så det är definitivt ingenting som behöver utredas mer. Det finns ett färdigt lagförslag, och jag förstår inte vad det är man utreder.

Ministern svarade inte på när förslaget kommer. Det kan väl inte vara så, ministern, att ni tänker spara det här förslaget och ha med det i en valrörelse som någonting som ska vara positivt för er? Det är inte företagen betjänta av.

Vi står inför enormt stora utmaningar. Inom vården kommer det att behövas 530 000 nyanställningar de närmaste tio åren, om jag inte missminner mig. De kan inte vara så att alla dessa ska ske inom den offentliga sektorn. Vi måste ha människor som vill starta och driva företag. Det här är yrken där kvinnor gärna startar och driver företag, och det får inte vara så att man som kvinna i dag är tveksam till trygghetssystemen och därför behåller sin anställning och startar ett företag bredvid, det vill säga blir kombinatör. Det leder inte till anställningar och till att företag växer, vilket ministern själv i sitt förslag säger är viktigt.

Därför vill jag fortfarande veta när förslaget kommer och vad det kommer att innehålla. Vi måste se till att det startas och drivs företag. Vi ska medverka till att alla våra nyanlända blir integrerade på arbetsmarknaden. Pensionärerna blir fler och fler och behöver högre pension, och därför måste vi ha fler människor som jobbar. Där är företagen, jobbskaparna, inte den offentliga sektorn, de som ska lösa problemet. Den offentliga sektorn finns, men vi måste ha fler företag, och vi måste se till att man vill, vågar och kan starta företag.

Jag ställer frågan igen, ministern: När kommer förslaget, och vad kommer det att innehålla?


Anf. 54 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Som jag sa alldeles nyss, Solveig Zander, har vi under det senaste året, sedan den parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterade sitt slutbetänkande och överlämnade det till regeringen, ett slutbetänkande som omfattar stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet och som i många olika delar både är komplicerat och ställer höga krav på oss, arbetat med att ta in remissvar och sammanställa dem.

Vi är nu i den del av processen där vi tar ställning till vilka delar vi ska gå vidare med. Jag är nu tydlig här i kammaren med att frågan om de små företagen och deras förutsättningar hör till de delar av den här utredningen som regeringen vill prioritera främst. Detta bereds just nu i Regeringskansliet. Det är det svar som jag kan lämna här i dag, och det svaret borde vara tillräckligt även för Solveig Zander.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är prioriterat för regeringen att förbättra och förenkla för de små företagen. Därför genomför vi ett antal olika reformer. Jag vill i detta sammanhang understryka att det förslag om högriskskydd för de små företagen som regeringen genomförde redan i januari 2016 visserligen arbetades fram under den borgerliga regeringsperioden, men att inget hindrar en regering från att ta till sig ett förslag som man tycker är bra och genomföra det, vilket är precis vad denna regering gjort. Vi gjorde detta i dialog med arbetsmarknadens parter, både fack och arbetsgivare, som tyckte att förslaget var bra och tillstyrkte det. Det har också visat sig i efterhand att detta är någonting som nyttjas väldigt frekvent av företag.

Det är väl det svar jag har att lämna i dag, Solveig Zander. Jag ser som sagt fram emot att återkomma med ett konkret förslag som kan genomföras.


Anf. 55 Solveig Zander (C)

Herr talman! Givetvis uppskattar jag att ministern är så välvilligt inställd, men jag undrar: Är det i år det här förslaget kommer?

Visst är det bra att man tar till sig de förslag som Centerpartiet gav i regeringsställning, bland annat förslaget om högkostnadsskyddet. Men jag är otålig. Jag lyssnade på vad näringsminister Mikael Damberg sa här för några dagar sedan. Han kommenterade att en damfrisörska inte hade råd att vara sjukskriven och nämnde att man nu bereder ärenden i Regeringskansliet gällande bolagsformer och generösare regler för trygghetssystemen. Jag måste vara uppriktig och säga att jag trodde att jag här i dag skulle kunna få ett tydligare och klarare svar på frågan om när förslaget ska komma och vad det kommer att innehålla.

För mig som centerpartist är det väldigt viktigt att vi inte förlorar en enda dag när det gäller företagen och deras möjligheter. Jag får dagligen höra om svårigheter och problem, inte minst gällande trygghetssystemen. Som centerkvinna är jag extra mån om att kvinnor ska driva företag, för det är det vi behöver. Vi behöver fler kvinnor som driver företag, skapar nya möjligheter och skapar nya företagsbranscher, där våra nyanlända kan integreras och där det finns möjligheter att utvecklas. Jag hade trott att jag skulle få ett tydligare svar, ministern, men jag tackar ändå för den positiva hållningen.


Anf. 56 Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Herr talman! Jag skulle i mitt slutinlägg vilja återkomma till något som Solveig Zander berört, nämligen varför det här med förändringar i trygghetssystemen är så viktigt. Jag delar verkligen synpunkten. Vi har i dag en situation där vi kan konstatera, också utifrån undersökningar som gjorts, att inte minst kvinnor väljer att avstå från eller skjuta fram sitt företagande på grund av att de upplever att det finns brister i trygghetssystemen, vilket gör att de inte vågar ta steget.

Det ligger naturligtvis i allas vårt intresse att skapa bättre förutsättningar också för kvinnor att våga ta steget att bli företagare. Vi har alltjämt i Sverige, trots att även det kvinnliga företagandet har ökat, en stor ojämställdhet avseende hur många kvinnor respektive män som tar steget över till företagande. Inte minst tar som sagt kvinnor alltjämt ett större ansvar för barn, hem och familj, vilket också gör att man skjuter fram det här.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är angeläget, inte minst för mig som minister och ansvarig för de här frågorna, att vi nu kommer framåt. Det har även för mig varit ett år då jag känt att jag gärna velat att det skulle ha gått ännu snabbare. Det är dock en väldigt stor utredning, och det är ett stort arbete som behöver göras i Regeringskansliet. Men som sagt är förbättringar för företagen högst prioriterade på listan över det vi ska ta vidare från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.