Till innehåll på sidan

Förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet

Interpellation 2022/23:76 av Gustaf Lantz (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2022-12-01
Överlämnad
2022-12-02
Anmäld
2022-12-05
Sista svarsdatum
2022-12-16
Svarsdatum
2023-03-14
Besvarad
2023-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

I SVT:s reportage från Eskilstuna, som sändes i Aktuellt den 28 november, fick vi höra barn berätta om hur de påverkats av skjutningar som skett i närhet av skolan som de går på. En pojke beskrev hur en maskerad skytt först tittade på honom innan han sköt för att döda sin rival som befann sig i närheten av barnen. Allt under dagtid.

Detta är ett brutalt exempel på det våld som den grova brottsligheten för med sig. Nuvarande år är redan ett rekordår vad gäller antalet ihjälskjutna.

Polismyndigheten har själv ofta poängterat vikten av att stoppa rekryteringen till gängen. Oavsett vilka resurser polisen har kommer detta aldrig ensamt att räcka för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Uppgiften kräver att det förebyggande arbetet bärs av flera samhällsaktörer. Socialtjänsten har en särställning i detta arbete. 

Jag vill därför fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förhindra att unga personer tar steget in i kriminella gäng?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:76, Förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet

Interpellationsdebatt 2022/23:76

Webb-tv: Förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 67 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fru talman! Gustaf Lantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att unga personer tar steget in i kriminella gäng.

Jag vill inledningsvis understryka att det brottsförebyggande arbetet är av allra största vikt för regeringen. Socialtjänsten har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

Den nuvarande socialtjänstlagen bygger i stora delar på 1980 års socialtjänstlag. Samhället har sedan dess förändrats. Det gäller även samhällsutmaningarna vi ser i dag som inte fanns på samma sätt då, till exempel avseende segregation, otrygghet i utsatta områden och gängkriminalitet. Nya utmaningar kräver nya lösningar, och för att möjliggöra det behöver socialtjänstlagen reformeras.

Betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Betänkandet innehåller viktiga förslag om hur socialtjänsten ska kunna åstadkomma ett perspektivskifte från reaktiv myndighetsutövning till mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Där finns också förslag om att socialtjänstens verksamhet ska utgå från bästa tillgängliga kunskap om vad som faktiskt fungerar.

Vårdnadshavare vars barn riskerar att begå brott, eller som redan har inlett en brottslig bana, behöver vara delaktiga för att bryta en sådan utveckling. Att stärka föräldraförmågan och föräldraansvaret är därför en viktig prioritering för regeringen. I budgetpropositionen för 2023 avsattes därför totalt 400 miljoner kronor årligen för att förstärka och öka tillgången till föräldraskapsstöd. Regeringen avser också att se över olika möjligheter att förstärka föräldraansvaret och att påverka föräldrar som inte tar sitt föräldraansvar.

Alla barn och unga som behöver en placering enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska också få det. För vissa unga kan en placering på ett särskilt ungdomshem vara en möjlig väg att förhindra kriminalitet. I budgetpropositionen för 2023 föreslog regeringen därför en förlängning av subventionen av kommunernas kostnader för placering vid Statens institutionsstyrelse, Sis.

Regeringen avser också att vidta åtgärder för att inrätta en krissocialjour som ska ge stöd till socialtjänsten i arbetet med att motverka ungdomskriminalitet.

För ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete krävs en nära samverkan mellan exempelvis socialtjänst, skola och polis. Det har återkommande lyfts fram att regelverket avseende sekretess behöver ses över för att förbättra förutsättningarna för myndigheternas samverkan. Det pågår för närvarande utredningar om detta. Det pågår också en utredning avseende en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder enligt dansk förlaga. Syftet är att åstadkomma tydligare åtgärder från samhället när barn och unga har hamnat i en kriminell bana samt att möjliggöra tidigare och samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet.


Anf. 68 Gustaf Lantz (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag uppskattar verkligen statsrådets engagemang i de här frågorna. Jag tror inte att någon som har suttit i socialutskottet eller som nu ser den här debatten har missat det stora hjärta som statsrådet har i de här angelägna frågorna.

Det är bra att regeringen nu fullföljer initiativ från den socialdemokratiska regeringen. Det är också bra med de tillskott i budgeten som regeringen gör och som Socialdemokraterna stöder och matchar i sin budgetmotion.

Men samtidigt får statsrådets svar mig att tänka på några vänner till familjen som skulle ut och semestra på en tandemcykel. Efter första stoppet trampade mannen iväg igen. Han trampade på och trampade på. Efter två mil tittade han bakåt och såg att sadeln bakom var tom.

Jag tror att statsrådets stora problem är att hon inte har regeringen bakom sig i de här frågorna. Hon trampar på, men regeringen står kvar. Kristersson och Svantesson väljer bort det förebyggande arbetet varje gång det verkligen gäller.

Nu senast prioriterades en skattesänkning för dem med högst inkomster. Prislappen landade någonstans runt 10 miljarder i uteblivna skatteintäkter. Det blev 1 400 kronor i skattesänkning till oss riksdagsledamöter, men inget till dem som tjänar under 30 000 kronor. Det är djupt orättvist i de tider vi befinner oss i.

Trots allt blev det några smulor kvar till det brottsförebyggande arbete som socialtjänsterna ska göra ute i landet. Det blev 10 miljoner för kommunerna att dela på. Vi socialdemokrater avsatte en halv miljard extra i vårt budgetförslag. Skalan är alltså 1:50. Skillnaden mellan de här satsningarna är densamma som om man ställer Johan Pehrson med ett uppfällt paraply bredvid Uppsala domkyrka och jämför längden - det är samma proportion.

En enskild person i Sydsverige skulle tre gånger om ha kunnat betala det som Uppsala får del av som kommun för att stärka socialtjänsten om han eller hon hade efterskänkt elstödet från regeringen.

Detta är en fjuttsatsning på socialtjänsten i ett allvarligt läge, när det finns unga som skjuter unga, barn som är skyttar, förbipasserande som träffas och nu också anhöriga som skjuts. När unga står på kö för att komma in i gängen behöver vi satsa betydligt mer. För varje krona vi lägger på fler poliser ska minst en krona läggas på det förebyggande arbetet. Det kan vårt parti lova och matcha i våra budgetmotioner. Men det kan inte regeringen göra i sin skarpa budget, för viljan finns inte hos regeringen i dess helhet.

Min kompletterande fråga blir: Vad tänker socialtjänstministern att Uppsala ska kunna göra för de cirka 250 000 kronor som nu tillförs socialtjänsten - finns det någonting reellt man skulle kunna göra för att unga inte ska ta steget in i gängen?


Anf. 69 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fru talman! Jag är väldigt glad att ledamoten uttrycker sig i så varma ordalag. Det uppskattar jag oerhört mycket. Jag är också väldigt glad att ledamoten är så duktig på längdenheter. Tyvärr är han lite mindre duktig på historien bakom hur det brottsförebyggande arbetet har sett ut, inte minst i socialutskottet under de senaste fem åren. Men jag ska gladeligen upplysa ledamoten om detta.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Tidöavtalet styr det arbete som regeringen utför. Jag kan upplysa ledamoten om att det finns inte mindre än 22 punkter i Tidöavtalet som behandlar just förebyggande arbete. Det är en av regeringens mest prioriterade åtgärder, för vi är väldigt väl medvetna om att vi måste jobba i båda ändar.

Det finns en oerhört allvarlig och eskalerande gängkriminalitet, vilket ledamoten tar upp på ett tydligt sätt i sin interpellation. Vi kommer aldrig att komma till rätta med denna kriminalitet om vi inte stoppar rekryteringen i den andra ändan. Vi vet att det tyvärr är alldeles för vanligt att unga människor - så unga som tio år - rekryteras direkt in i dessa kriminella nätverk.

Jag önskar också att ledamoten hade pratat lite grann med sina kollegor, som försökte ha interpellationsdebatter med mig för några veckor sedan. De tog också upp dessa 10 miljoner och beskrev hur det socialdemokratiska partiet hade funderat och funderat hur de ska räcka till 290 kommuner. Man hade verkligen suttit på sin kammare och funderat. Jag beskrev då och beskriver nu att jag faktiskt trodde att det var ganska självklart. Det står också väldigt tydligt i budgeten att detta är tänkt att bygga upp en förebyggande insats som i en central insats ska nå ut till alla våra socialtjänster.

Socialtjänsterna har under lång tid bett om mer stöd och hjälp för att kunna arbeta förebyggande, fru talman. En sak som de har bett om är en ny socialtjänstlag som inte är skriven för och fungerar i ett samhälle som inte riktigt såg ut som samhället gör i dag, och den socialtjänstlagen är vi på väg att skriva fram. Utredningen om detta kom 2020, och det är ju ett par år sedan, för att uttrycka sig milt - men den tidigare regeringen förmådde inte skriva fram lagen.

Jag ska kanske vara försiktig med att beskriva vad som kan ha varit problemen för den tidigare ministern och den tidigare regeringen, men det kan möjligtvis ha viss koppling till att utredaren fick i direktiv att det inte fick vara kostnadsdrivande. Som ledamoten och var och en förstår ger det vissa begränsningar när man behöver bygga ut en socialtjänst så att den fungerar med de utmaningar som finns i dag.

Mot den bakgrunden blir Socialdemokraternas och ledamotens budgetsatsningar i opposition lite märkliga. Man förmådde ju inte göra de satsningarna eller hade inte den insikten i regeringsställning, och den varade ändå i åtta års tid. Men det är också så att man skickar väldigt tydliga signaler om vad man anser behöver göras och vilka insatser som behövs om man lägger ett direktiv till en utredare att något inte får vara kostnadsdrivande.

Med all respekt: Att föreslå stora satsningar när man sitter i opposition men inte klara att göra satsningarna när man sitter i regeringsställning innebär ändå en viss brist på trovärdighet.


Anf. 70 Gustaf Lantz (S)

Fru talman! Vi kan gärna diskutera vad som borde ha gjorts och vad som har gjorts historiskt. Vi kan diskutera de stora satsningar på välfärden som den förra regeringen gjorde, men det jag tror att väljarna är intresserade av är framtiden. Vi lägger nu fram budgetförslag, och regeringen lägger fram sin budget - som blir verklighet. Där finns inte det förebyggande arbetet med.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Här har man möjlighet att faktiskt avsätta pengar i denna viktiga fråga som är helt avgörande för Sveriges framtid. Jag tror att väljarna vill se en handlingskraftig regering. Statsrådet låter som en god socialdemokrat när hon pratar om hur viktigt det är att satsa både på poliser, lagföring av dem som begår brotten och vettiga straff och på att stoppa rekryteringen. Det är samma sak som vi hör från polisen. Nu har man ju ett ypperligt tillfälle att, här i vår tid och just nu, avstå en kraftig skattesänkning för dem med absolut högst inkomster och i stället se till att stärka socialtjänsten, som gör jobbet längst ut.

Det hade kunnat göra stor skillnad om den socialdemokratiska budgeten varit den som blev verklighet ute i kommunerna; en halv miljard hade varit väldigt värdefullt i det arbetet. Nu blir det tyvärr inte så.

Fru talman! Det är dessutom tyvärr värre än så. Det är inte bara de speciella satsningarna på socialtjänsten som har avgörande betydelse för om vi ska kunna rusta ungdomar till ett självständigt och bra liv bortanför gängen, utan det handlar också om hur välfärden fungerar i övrigt. Det handlar om skolan, det handlar om bup och det handlar om arbetsmarknaden.

Tittar vi på den budget som regeringen har lagt fram ser vi att man skär ned på just dessa saker. Man lägger 6 miljarder kronor på kommunerna, vilket är långt ifrån det SKR har krävt. I den socialdemokratiska budgetpropositionen avsattes 12 miljarder kronor, alltså det dubbla.

Jag tycker att allt detta sammantaget gör att man ska känna oro inför framtiden. Om vi ska kunna vända detta måste samhället vara starkt i bägge delar, som statsrådet sa. Vi måste ha en stark polis, bra lagar och bra verktyg för polisen att utreda brott, men vi måste också ha en kraftfull socialtjänst. Och nu har regeringen faktiskt missat en ypperlig möjlighet att stärka socialtjänsten. Man har missat en ypperlig chans att ge kommunerna mer pengar för att de generellt ska klara de utmaningar som kommer i en kärv tid.

Vi riskerar faktiskt både uppsägningar och nedskärningar i den kommunala sektorn. Den kommunala sektorn är för många ungdomar ett ställe där det kan ges god hjälp och gott stöd i lägen där man kanske inte har några skyddsfaktorer i den egna familjen.

Mycket är vi som sagt överens om, till exempel detta med att hjälpa familjerna. Jag ser verkligen fram emot att få se de satsningarna. I Uppsala har jag själv sett vad familjestöd kan betyda; det är en fantastisk verksamhet som i kombination med en stark skola och bra satsningar på socialtjänsten kan göra stor skillnad. Men jag tror att helheten behövs - hela samhällets kraft - om vi ska kunna ta oss an den här utmaningen.

(forts.)


Anf. 71 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Herr talman! Det är tungt att återuppta debatten i skenet av att vi precis har fått reda på att en älskad före detta kollega, Barbro Westerholm, tragiskt har gått bort. Jag vet dock att hon inte för allt i världen skulle ha velat stoppa debatten, utan vi ska naturligtvis fullgöra vår uppgift här i kammaren. Dessa frågor - hur vi ska arbeta förebyggande och hur vi ska arbeta för att stötta våra barn - låg henne också väldigt varmt om hjärtat.

Med det sagt går jag nu över till att redogöra lite grann för regeringens syn på det arbete som nu ligger framför oss.

Vi vet från forskning att det inte finns något bättre brottsförebyggande arbete som vi kan göra än att stötta de befintliga familjerna. Att stötta föräldrarna i att vara just föräldrar och kunna sätta gränser är en av de prioriterade delarna i vårt arbete. Detta är också anledningen till att vi avsätter 400 miljoner i budgeten för att se till att det finns ett förebyggande arbete som riktar sig till föräldrar i alla Sveriges kommuner. Sammanlagt finns det cirka 1,2 miljarder i regeringens budget när det handlar om förebyggande insatser.

Att stötta föräldrar är en väldigt viktig fråga. Det handlar om många olika saker. Det handlar om olika program - Komet är ett exempel. Det handlar också om att redan så tidigt som på MVC och BVC bygga upp fungerande relationer. Familjecentraler är någonting som vi väldigt gärna vill se i fler delar av Sverige. Jag har själv erfarenhet av att vara med och starta en sådan. Det handlar om möjligheten att tillsammans arbeta förebyggande i samarbete mellan till exempel socialtjänst, utbildningsförvaltning och hälso- och sjukvård. Där är den öppna förskolan hjärtat, eller kärnan, i verksamheten. Den fungerar också som en lågtröskelverksamhet gentemot familjer.

Det här är viktiga delar, men vi behöver göra mycket mer. Den socialtjänstlag som jag talade om i mitt förra inlägg är en viktig del i detta. Den innebär att socialtjänsten får möjlighet att vara ett starkare nav i detta arbete. Sekretessen lyfts gång på gång fram under de resor jag gör runt om i landet. Det betyder att vi behöver en annan sekretesslagstiftning för att kunna arbeta förebyggande med socialtjänsten med koppling till skolan, polisen och den viktiga hälso- och sjukvården.

Det finns ju en rad tragiska fall som visar på behovet av denna lagstiftning. Jag kan bara beklaga att detta inte har åtgärdats trots att behovet har varit så stort under så lång tid och trots att det har framförts under så lång tid. Jag kan dock försäkra att det står väldigt högt upp på regeringens agenda att se till att både sekretesslagstiftning och olika slags stöd införs. Det är väldigt viktigt att förändra socialtjänstlagen så att man får de proaktiva verktygen från den reaktiva socialtjänst vi vill arbeta oss bort från.


Anf. 72 Gustaf Lantz (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag vill börja med att förtydliga för alla här i kammaren att jag verkligen vill att socialtjänstministern ska lyckas med sitt uppdrag. Detta handlar inte om partipolitiska poäng, utan det handlar om vår gemensamma framtid.

Nu har vi en situation i Sverige med en våldsspiral som har eskalerat kraftigt den senaste tiden. Då skulle vi behöva en riktig kraftansträngning ute i kommunerna för att få socialtjänsten att verkligen ta nya grepp, men i och med den budget som Sverige nu har, som regeringen har lagt fram, har det börjat dåligt. Det är tydligt att socialtjänstministern inte har fått de resurser som hon borde ha fått. 10 miljarder har gått till att sänka skatterna för dem med högst inkomster. 10 miljoner har gått till att förstärka socialtjänsten i kommunerna. En enskild persons elstöd skulle kunna betala regeringens satsning på Uppsalas socialsekreterare tre gånger om. Jag menar att detta är en helt orimlig prioritering i det läge som vi befinner oss i.

Socialdemokraterna lägger i sin skuggbudget en halv miljard. Jag sa före pausen att relationen är ungefär som att Johan Pehrson skulle stå och hålla upp ett paraply utanför Uppsala domkyrka. Paraplytoppen ska då jämföras med kyrktornets högsta punkt - så stor är skillnaden i realiteten mellan satsningen från Socialdemokraterna och satsningen från regeringen.

Jag vill avsluta med att tacka för en väldigt bra debatt och, som sagt, önska lycka till med de viktiga uppgifter som socialtjänstministern har.


Anf. 73 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Herr talman! Jag tackar ledamoten för interpellationen.

Jag vill återigen understryka att jag tänker föregå med gott exempel när det gäller det som jag många gånger saknade från den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag tänker, som jag har sagt när jag har träffat socialutskottet, bjuda in riksdagens samtliga partier för att vi gemensamt ska kunna gå vidare med denna viktiga lagstiftning.

Det är viktigt att vi visar alla delar av Sverige att man inte ska vara rädd för att det ska ske några stora förändringar vid ett eventuellt regeringsskifte när det gäller det brottsförebyggande arbetet. Det är viktigt att kunna visa på politisk handlingskraft och på att vi är eniga både när det gäller att stötta den viktiga socialtjänsten och när det gäller att få allt det andra på plats. Just samarbetet är någonting som jag vill understryka.

Detta är inte en fråga om elstöd, så jag avhåller mig från att kommentera ledamotens tydligen väldigt bristfälliga kunskaper om vad flaskhalsavgifter är och varifrån dessa pengar kommer. Detta är ju en tillbakabetalning av någonting som människor redan har betalat in, och argumentet att pengarna skulle föras över till socialtjänsten har knappast någon bärighet.

Vi lägger 1,2 miljarder i den budget som vi har lagt fram för i år, och vi kommer naturligtvis att förstärka vissa delar allteftersom vi lägger fram viktiga lagförslag. I Tidöavtalet finns det inte mindre än 22 punkter som pekar på de brottsförebyggande och förebyggande insatserna. En del i detta är 24timmarsgarantin. Det handlar också om betydelsen av att kunna inrätta en krissocialjour, vilket är något som efterfrågas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi kommer att fortsätta arbeta med att bygga upp ekonomiska resurser, men framför allt kommer vi - till skillnad från den tidigare regeringen - att lägga fram de förslag som behövs för att detta ska kunna få en kraftfull betydelse.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.