Förbud mot produktion och import av PMSG

Interpellation 2022/23:196 av Sofia Skönnbrink (S)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2023-02-09
Överlämnad
2023-02-13
Anmäld
2023-02-14
Återtagen
2023-02-15
Sista svarsdatum
2023-03-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Varje år tappas tusentals islandshästston på litervis med blod för att köttindustrin ska kunna förses med det eftertraktade hormonet PMSG (pregnant mare serum gonadotropin). Det finns uppskattningsvis runt 120 så kallade blodgårdar kvar på Island som tjänar stora pengar på att sälja hästblod till läkemedelsindustrin.

Under en period på åtta till tio veckor varje år utsätts digivande och dräktiga islandshästston för den stressfulla procedur som blodtappningen innebär. Fritt betande ston som inte är vana vid att hanteras fångas in och binds upp med tvång för att blodet ska kunna samlas in. En gång i veckan tappas stona på omkring fem liter blod, vilket är en alldeles för stor mängd jämfört med de rekommendationer som finns. Det är därför inte ovanligt att ingreppet leder till blodbrist med efterföljande komplikationer. Särskilt allvarligt blir det eftersom tiden för återhämtning mellan tappningarna är så kort och stona antingen är dräktiga eller digivande, vilket i sig innebär en stor fysisk påfrestning.

Island är i dagsläget största producent av PMSG till Europa. Ur ett etiskt perspektiv är det många som vill förbjuda verksamheten, särskilt eftersom preparatet saknar medicinsk nytta. På min skriftliga fråga på samma tema svarar landsbygdsminister Peter Kullgren att framställningen av hormonet är problematisk. Dock verkar det inte finnas någon ambition från regeringens sida att ställa sig bakom det tidigare beslutet i EU-parlamentet från den 20 oktober 2021 att förbjuda inhemsk produktion samt import av hormonet eller att driva på för att ett förbud ska bli verklighet. Landsbygdsministern hänvisar i stället till pågående översyn av den EU-gemensamma djurskyddslagstiftningen och menar att vi bör avvakta EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning som ska presenteras under hösten 2023.

Jag ställer mig frågande till hur EU:s reviderade djurskyddslagstiftning ska kunna förbättra situationen för hästarna på Island och skulle därför vilja ställa följande frågor till landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

  1. Vad är det som gör att ministern och regeringen inte kan ställa sig bakom EU-parlamentets beslut gällande att inhemsk produktion och import av PMSG ska förbjudas?
  2. Anser ministern och regeringen att det är etiskt försvarbart att utsätta dräktiga och digivande islandshästston för den stressande och hälsovådliga process som tappningen av blod innebär, och om inte, har ministern för avsikt att vidta några åtgärder?
  3. Hur ser ministern och regeringen på det faktum att de köttproducenter i Europa som använder sig av PMSG kan producera mer kött till billigare peng och därmed riskerar att rubba konkurrensförutsättningarna för svenska lantbrukare som inte längre använder sig av hormonet, och tänker ministern ta några initiativ med anledning av detta?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.