Filminstitutet och branschråden

Interpellation 2015/16:773 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-09-01
Överlämnad
2016-09-02
Anmäld
2016-09-08
Återtagen
2016-09-14
Sista svarsdatum
2016-09-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Riksdagen beslutade i juni om ett tillkännagivande till regeringen att utreda Svenska Filminstitutets (SFI) roll och framtida organisationsform. Regeringen hade föreslagit att låta SFI, som skapades i mitten av 60-talet, bli kvar i sin nuvarande form.

För oss moderater är frågan om svensk films framtid viktig. Regeringen har valt att ge Filminstitutet ännu större makt över svensk film. Detta genom att institutet, vid sidan av sin vanliga verksamhet, enväldigt också ska utse personer i de tre branschråden och därtill också ta fram de målindikatorer efter vilka den egna verksamheten ska utvärderas.

I slutet av augusti inkom flera organisationer knutna till filmbranschen med sina remissvar gällande SFI:s förslag till branschråd. Flera av svaren innehåller betydande kritik. Förslaget har brister på flera punkter och lever inte upp till de ambitioner som riksdag och regering presenterade, enligt bland annat Teaterförbundet, som inte finns representerat i något av de tre råden.

Förslaget om branschråd är hos en del aktörer en besvikelse, då man menar att om SFI vill vara en meningsfull aktör i svensk film måste de modernisera sin syn på dem som skriver och gör film. Detta för att stärka förutsättningarna för en framgångsrik och långsiktig filmpolitik.

Förhoppningarna på en ny filmpolitik var stora hos många av filmbranschens aktörer. Nu efterfrågar man vart det inflytande som kultur- och demokratiministern utlovade tog vägen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

 

Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att stärka förutsättningarna för ett varaktigt inflytande för branschens aktörer?

Vilka åtgärder avser kultur- och demokratiministern att vidta för att efterleva det tillkännagivande som riksdagen har avgivit, att utreda Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.