En utvidgning av RUT-avdraget

Interpellation 2017/18:327 av Christian Holm Barenfeld (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2018-01-18
Överlämnad
2018-01-18
Anmäld
2018-01-19
Svarsdatum
2018-02-02
Sista svarsdatum
2018-02-02
Besvarad
2018-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sänkt skatt innebär fördelar för både arbetstagarna, arbetsgivarna och staten. När fler startar företag, anställer och jobbar så innebär det ökade skatteintäkter för staten. Finansministern är ju numera vida känd för sitt uttalande om Lafferkurvan, men faktum är ju att den pekar på det uppenbara, nämligen att för hög skatt påverkar folk att jobba mindre än om skatten vore lägre.

Under 2017 omsatte RUT-avdraget hela 10 miljarder kronor, och totalt har 30 000 nya arbetstillfällen skapats. Det är således tydligt att RUT-avdraget är en mycket lyckad jobbreform.

Att satsa på en utvidgning av RUT-avdraget är därför lika med att satsa på att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden. Detta är extra viktigt nu när Sverige står inför stora utmaningar att klara integrationen av nyanlända med varierande grad av utbildningsnivå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att med anledning av det positiva resultatet utvidga RUT-avdraget och höja dess tak?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2017/18:327, En utvidgning av RUT-avdraget

Interpellationsdebatt 2017/18:327

Webb-tv: En utvidgning av RUT-avdraget

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 17 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag avser att utvidga RUT-avdraget och höja dess tak.

RUT-avdraget har utvidgats den 1 augusti 2016 med flyttjänster, ittjänster och ytterligare trädgårdstjänster och den 1 januari 2017 med reparation och underhåll av vitvaror. För att RUT-avdraget ska vara effektivt krävs viss restriktivitet i fråga om utvidgningar. Någon ytterligare utvidgning är inte aktuell för närvarande.

Som jag har redogjort för vid flera tidigare interpellationsdebatter är motiven bakom de förändringar av RUT-avdraget som trädde i kraft den 1 januari 2016 att avdraget ska riktas mer mot vanliga hushåll. Det är viktigt för skattesystemets legitimitet att skattepolitiken upplevs som rättvis. Förändringarna bedöms inte innebära någon skillnad för de allra flesta som i dag gör RUT-avdrag. Detta gäller även efter att ytterligare tjänster har införts eftersom det är ytterst få användare av RUT-avdraget som gör avdrag för så pass höga belopp som 25 000 kronor. För 2018 beräknas det röra sig om drygt 2 procent av användarna, vilka beräknas ha en genomsnittlig årlig förvärvsinkomst om ca 900 000 kronor. Någon höjning av taket i RUT-avdraget är mot denna bakgrund inte aktuell.


Anf. 18 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Tack, Magdalena Andersson, för svaret!

RUT-avdraget är en viktig och lyckad reform som infördes av alliansregeringen 2007. Den har därefter utvecklats under de åtta år Alliansen satt i regeringen. Därefter har regelverket för RUT delvis stramats åt, belopp har minskats och så vidare. Men avdraget har också efter tid utvecklats till fler och fler sektorer. Det är dock inte Magdalena Anderssons förtjänst eller den socialdemokratiska regeringens förtjänst, och det är framför allt inte ett bidrag från regeringens samarbetsparti Vänsterpartiet, som faktiskt inte vill något hellre än att ta bort det viktiga RUT-avdraget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I en överenskommelse om hela migrationsreformen mellan Alliansen och regeringen var kraven att bevara och utveckla RUT-avdraget. Vi nådde inte lika långt som vi skulle vilja, och därför föreslog vi en tydlig stärkning av RUT-avdraget. Det gjorde vi av en lång rad skäl.

Sänkt skatt i de delarna innebär fördelar för såväl arbetstagarna och arbetsgivarna som staten. Vi har sett att många nya personer kommit in på arbetsmarknaden tack vare RUT. Om jag inte missminner mig hyllade finansministern i början av mandatperioden RUT som en viktig reform för att få in nyanlända på arbetsmarknaden.

RUT-avdraget omsätter mycket pengar. Det har skapat många nya arbetstillfällen för personer som har stått långt från arbetsmarknaden, som kanske aldrig har haft en fot inne på arbetsmarknaden, dels för att det för vissa har varit fråga om ett förstajobb efter avslutade studier, dels för att det har varit fråga om ett förstajobb för många personer som har kommit till vårt land - personer som alldeles för ofta har haft alldeles för höga trösklar in på arbetsmarknaden.

Att satsa på ett utvecklat och utökat RUT är viktigt för att skapa jobb med låga trösklar, det vill säga fler jobb som i politiska sammanhang ofta kallas enkla jobb. Det är jobb som kräver låga förkunskaper men som inte alltid är lätta att utföra och som förvisso kräver talang. De innebär ett mindre steg in på arbetsmarknaden.

RUT-reformen har inneburit att många nya företag har startat, och många av de företagen har startats av kvinnor. Inte sällan är kombinationen både kvinna och en bakgrund i ett annat land. Det är alltså en viktig reform även ur ett jämställdhetsperspektiv.

RUT-reformen är bra för dem som arbetar och även för många som behöver få livspusslet att gå ihop genom att de kan ta hjälp av RUT-avdraget. RUT-avdraget har faktiskt fungerat så bra att stora delar av regeringen har valt att nyttja RUT-avdraget. Om jag inte är felinformerad är det så bra att finansministern själv väljer att nyttja RUT-avdraget. Det är inte fel. Finansministern tjänar faktiskt långt mer än de 900 000 som hon hävdar att bara 2 procent av användarna har. Men jag tycker inte att det är fel. Ju mer RUT-tjänster finansministern använder sig av, och övriga delar av regeringen, desto fler jobb skapas i denna sektor.


Anf. 19 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! När man lyssnar på Christian Holm Barenfeld får man intrycket att jag eller regeringen har något emot RUT-tjänster. Så är det inte alls. Tvärtom har RUT-tjänsterna utökats under min tid som finansminister. Det har skett både i samarbete med allianspartierna och på egen hand till att omfatta bland annat reparation av vitvaror i hemmet.

Här finns ingen skiljelinje. Det är helt korrekt som Christian Holm Barenfeld säger att min familj också köper RUT-tjänster. Det gjorde vi dock även innan skatteavdraget fanns. Här finns över huvud taget ingen konflikt.

Antalet RUT-användare har ökat under min tid som finansminister, antalet kronor som används för att köpa RUT-tjänster har ökat under min tid som finansminister och antalet företag som utför RUT-tjänster har ökat under min tid som finansminister. Här finns ingen konflikt.

Konflikten handlar om RUT ska finnas som ett avdrag som riktar sig till vanliga familjer eller mer till dem som har miljoninkomster. Där har vi lite olika ingång. Där visar Moderaterna, som de klassiska moderater de är, stor omsorg om de individer som tjänar över 1 miljon kronor, medan jag mer bryr mig om vanliga hushåll.


Anf. 20 Christian Holm Barenfeld (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! "Alla ska med" var en socialdemokratisk slogan, och det gäller även för Moderaterna. Vi ser till alla. Vi har inget problem med att den som tjänar mycket använder RUT-avdrag, men vi vill också säkerställa att den som inte tjänar så mycket har möjlighet att göra det. Ju fler som använder det, desto fler jobb. Det är ju poängen.

Man kan nog leta upp ganska många kommentarer från Socialdemokraterna om RUT-avdraget och hur hemskt det skulle bli. Det kallades pigavdrag och allt möjligt.

Pigavdrag är något ert samarbetsparti Vänsterpartiet fortfarande kallar det, och det är med dem ni lägger fram budgeten. Jag ska därför inte lägga all skuld på Magdalena Andersson och regeringen. Men det är ändå regeringen som bär ansvaret och som väljer att samarbeta med Vänsterpartiet, som tycker att detta är en styggelse.

Vi ser att trösklarna till arbetsmarknaden sänks när RUT-avdraget införs och förstärks. Magdalena Andersson får det att framstå som att Socialdemokraterna har utvecklat, förbättrat och förstärkt RUT-avdraget, men så är det inte i verkligheten. Det var inget jubel från Socialdemokraterna när vi i migrationsöverenskommelsen ställde krav på att RUT-avdraget måste utvecklas.

Magdalena Andersson har bidragit till att halvera beloppet. Vi föreslår i stället en tredubbling av dagens belopp för att förstärka RUT-avdraget.

Reformen infördes 2007 och ökade kraftigt för varje år. Så är det med nya reformer, och jag hoppades att det skulle fortsätta så. Men när Magdalena Andersson blev finansminister och gjorde åtstramningar såg vi direkt att ökningen mattades av. Kurvan stiger inte längre rakt upp som tidigare.

Men som väl är finns RUT-avdraget kvar och används fortfarande, och jag garanterar att när vi får en ny alliansregering på plats kommer den att förstärka och förbättra RUT-avdraget ytterligare.


Anf. 21 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Omsorgen om individer med mycket höga inkomster är väl känd hos Moderaterna, och det har vi hört ytterligare exempel på i dag.

Jag har en fråga till Christian Holm Barenfeld. Jag har fått många frågor av hans kollegor om att utvidga RUT-avdraget så att man kan rengöra inomhuspooler. Detta har varit väldigt angeläget för Moderaterna. Tycker Christian Holm Barenfeld fortfarande att det är en oerhört angelägen fråga?

RUT-avdraget är en bra reform, och det är därför vi har kvar det. Jag tycker dock att det i huvudsak ska rikta sig till familjer med lite vanliga inkomster så att de har möjlighet att köpa dessa tjänster. Men när det gäller individer som tjänar uppemot 1 miljon är min bedömning att de kan betala för dessa tjänster utan att övriga medborgare ska behöva subventionera dessa köp.

Här gör vi lite olika bedömning. Jag tycker att det är viktigare att ha pengar till att anställa undersköterskor än att subventionera miljoninkomsttagares köp av att till exempel rengöra sin inomhuspool.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Christian Holm Barenfeld tar upp frågan om att nyanlända ska komma i arbete. Det är en ambition som jag tror att riksdag och regering delar brett. Men om Christian Holm Barenfeld tycker att det är så viktigt är det konstigt att Moderaterna skär ned på de åtgärder som hjälper nyanlända att komma i arbete. Det gäller till exempel alla de arbetsmarknadsutbildningar som Moderaterna vill skära ned på fastän vi vet att de skapar arbetstillfällen för nyanlända, inte minst när de har möjlighet att utbilda sig inom bristyrken. Här gör Moderaterna tyvärr en stor nedskärning i sin budgetmotion.


Anf. 22 Christian Holm Barenfeld (M)

Herr talman! Nu fick vi lite traditionell socialistisk retorik från finansministern, och det är helt okej för mig. Jag tänker dock lägga fokus på frågan vi debatterar.

Visst kan vi tala arbetsmarknadsutbildningar och ett och annat fiasko från regeringen vad gäller jobbreformer. Vi kan tala om statliga beredskapsjobb, traineetjänster och annat som var regeringens stora vallöften för fler jobb. Det är fiaskon så stora att regeringen själv har valt att dra tillbaka dem.

Vad gäller arbetsmarknadsutbildningarna var bedömningen från Arbetsförmedlingen att de gav noll effekt - och det läggs miljarder på dessa. Därför tycker vi att det är rimligt att skärpa till det och dra ned på kostnaderna.

Regeringen gör förvisso förändringar så att den som står närmare arbetsmarknaden får ta del av dessa arbetsmarknadsutbildningar, men bedömningarna från dem som analyserat detta är att den som då får arbetsmarknadsutbildning ändå skulle ha fått ett arbete. Det gör det till en dålig satsning.

Finansministern gör sig rolig över inomhuspooler, och det är det ju en ytterst liten del av svensk befolkning som har. Men om någon skulle använda ett RUT-avdrag till det eller någon annan tjänst och om någon person som tjänar lika mycket som finansministern skulle använda RUT-avdraget är det inte ett problem utan en möjlighet. Det skapar jobb. Det kostar dessutom inget. Man betalar skatt, men det är en skattereduktion.

Med RUT-avdraget gjorde vi en svart arbetsmarknad vit. Vi sänkte trösklar för att fler skulle komma in på arbetsmarknaden. Fler kom in på arbetsmarknaden, fler startade företag och människor som stod långt från arbetsmarknaden anställdes.

För mig är detta en framgång. För mig är det ett bra betyg på en reform. Därför lovar jag att Moderaterna kommer att stärka RUT-avdraget. Det är tråkigt att höra men bra att få klargjort att det kommer Socialdemokraterna inte att göra.


Anf. 23 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag delar Christian Holm Barenfelds uppfattning att RUT-avdraget har varit en bra reform. Det är därför vi har förstärkt RUT-avdraget genom att se till att fler tjänster omfattas av RUT-avdraget. Det har vi gjort både i samarbete med Moderaterna och på egen hand.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Min omsorg om RUT-avdraget gör dock inte att jag delar Christian Holm Barenfelds uppfattning att det är viktigt att människor med miljoninkomster ska ha möjlighet att göra avdrag på mer än 25 000 kronor och att det är oerhört viktigt att man ska få RUT-avdrag för att rengöra inomhuspooler. Här skiljer vi oss åt.

Christian Holm Barenfeld kallar det för socialistisk retorik, men här har vi en klassisk höger-vänster-konflikt där Christian Holm Barenfeld värnar möjligheten för människor med miljoninkomster att rengöra sin inomhuspool inte bara skattesubventionerat utan helt skattefritt medan jag värnar möjligheten att stärka äldreomsorgen, förskolan, skolan och sjukvården.

Om detta kommer debattens vågor givetvis att gå höga under detta valår, och jag känner att Moderaterna tryggt har placerat sig i sin traditionella högerfålla.

Överläggningen var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.