Brist på studentbostäder

Interpellation 2015/16:709 av Roger Hedlund (SD)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-08
Överlämnad
2016-06-09
Anmäld
2016-06-10
Svarsdatum
2016-06-17
Besvarad
2016-06-17
Sista svarsdatum
2016-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Förra höstens terminsstart för högskolor och universitet gav oss rubriker om stor brist på boenden till studenter. I landets alla delar skrev lokalmedier om bostadsbristen för studenter, om hur kommunernas bostadsgaranti på kort tid havererat. Hur många studenter som tvingades tacka nej till de kurser och program som de antagits till, kan vi bara spekulera i. Sedan förra hösten har bostadsbristen förvärrats med anledning av det ökade antalet asylsökande till Sverige.

Sverige behöver bostäder till alla de studenter som i dag saknar boende på studieorten. Speciellt svårt har de studenter som bor på mindre orter som saknar högskola eller universitet. Detta påverkar i hög grad de delar av Sverige som avfolkas på grund av minskad arbetsmarknad föranlett av bland annat avsaknad av utbildad arbetskraft i dess närhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vad avser regeringen att göra för att säkerställa tillgången på bostäder till studenter?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:709, Brist på studentbostäder

Interpellationsdebatt 2015/16:709

Webb-tv: Brist på studentbostäder

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 132 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman, Roger Hedlund och övriga i bänkarna! God eftermiddag!

Roger Hedlund har frågat mig vad regeringen avser att göra för att säkerställa tillgången på bostäder till studenter. Det är en viktig och rimlig fråga.

Jag anser i likhet med Roger Hedlund att det är mycket olyckligt om studenter ska tvingas tacka nej till en utbildningsplats för att de inte kan få en studentbostad på studieorten.

Studentbostadsbyggandet var under en rad år mycket lågt. Till exempel byggdes det under åren 2008-2012 i genomsnitt färre än 500 studentbostäder per år, samtidigt som antalet studieplatser blivit större under de senaste åren och den allmänna bostadsbristen ökat. Mot denna bakgrund har det vidtagits en rad åtgärder för att öka studentbostadsbyggandet.

Det aviserade investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande underlättar finansieringen av studentbostäder. Stödet avses gälla retroaktivt för byggande som påbörjats från den 25 mars 2015. Dessförinnan trädde nya byggregler, i form av ändrade utformningskrav, i kraft under 2014, vilket möjliggjorde byggande av studentbostäder med en boyta om 16 kvadratmeter; tidigare var motsvarande siffra ca 25. Härvid görs inte avkall på tillgängligheten.

Förra året beslutade regeringen om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller särskilda riktvärden för små bostäder under 35 kvadratmeter och har gjort det lättare att bygga studentbostäder i centrala kollektivtrafiknära lägen där många vill bo.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Regeringen har förtydligat uppdraget för Akademiska Hus. Sedan 2015 har bolaget därför full möjlighet att självt bygga och äga studentbostäder. En viktig del i bolagets uppdrag är en långsiktigt hållbar campusutveckling, vilket också innefattar att möjliggöra nya studentbostäder. Akademiska Hus har som en följd av detta ytterligare intensifierat sina satsningar för att skapa förutsättningar för nya studentbostäder genom externa aktörer eller i egen regi. Bolaget har i dag drygt 10 000 studentbostäder i sin planering för de kommande fem sex åren.

Åtgärderna för att öka studentbostadsbyggandet ser ut att ha gett ordentligt resultat. Under 2015 påbörjades drygt 3 000 studentbostäder, enligt Statistiska centralbyrån. Kommunerna bedömer i årets bostadsmarknadsenkät att det kommer att påbörjas drygt 4 000 studentbostäder i år och 6 000 nästa år.


Anf. 133 Roger Hedlund (SD)

Svar på interpellationer

Herr talman! Tack så mycket, Peter Eriksson, för det svar som du har levererat på min fråga när det gäller vad regeringen avser att göra för att garantera att studenterna får möjlighet till en bostad på studieorten!

Vi kan nog enas, statsrådet och jag, om att Alliansen inte alls tog situationen på allvar. I många avseenden har de varit med och skapat den situation som vi i dag ser för studenterna. Det råder stor bostadsbrist generellt i Sverige i dag. Det gäller såklart också de studenter som behöver ett boende. Vi såg förmodligen alla de rubriker som fanns i lokaltidningar runt om i landet, och även i de stora tidningarna, om hur studenter saknade bostäder när de till hösten skulle studera på det program de hade kommit in på. Det är oerhört allvarligt när man ser att vissa studenter blir tvungna att campa i tält i väntan på en bostad.

Det är också allvarligt att vi har en situation där människor har varit tvungna att avstå från studier på den utbildning de har kommit in på på grund av att de inte har möjlighet att få en bostad, att pendla eller att på andra sätt lösa det hela - kanske genom att ha kapital för att köpa en bostad.

Detta är såklart ett allvarligt läge för hela landet och för arbetsmarknaden eftersom vi har en hög arbetslöshet i Sverige. Den beror i mångt och mycket på att företagen inte får tag i rätt kompetens på arbetsmarknaden. Det kanske inte alltid behövs fler jobb, utan det kan snarare behövas utbildad personal som kan ta de jobb som finns att ta. Därför är det en allvarlig situation när studenter saknar möjlighet att studera - något som är så pass viktigt för att man ska kunna bidra till en god arbetsmarknad där vi får in skattepengar för att kunna ordna tillgången till välfärd och liknande.

Sverigedemokraterna har lyft frågan i ett flertal debatter. Jag har tagit upp den sedan jag kom in i riksdagen hösten 2014. Jag kan erkänna att vi har börjat se lite resultat från regeringens sida när det gäller att ta tag i situationen utifrån den lamslagna situation som rådde med Alliansens regerande under tidigare år.

Jag känner inte riktigt att jag får svar på hur ungdomarna på de mindre orterna och andra som vill studera på universitet och högskolor ska få möjlighet att studera. Visst talar man om att skapa bättre generella förutsättningar, men finns det kanske andra lösningar för att möjliggöra också för dem som har det allra svårast - de på de mindre orterna - att komma till studieorten där högskolan eller universitetet ligger? Vilken möjlighet ska de få till en bra utbildning och kanske i första hand kunna bidra till att utveckla den landsbygd eller mindre ort där de bor? Tyvärr ser vi en avfolkning av de mindre orterna på grund av att det saknas jobb. Det i sin tur beror också på att företagen saknar utbildad personal på arbetsmarknaden på de mindre orterna. Detta är i allra högsta grad en fråga som berör hela Sverige.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I dag kom en undersökning som visar att det är en stor andel ungdomar som hänvisar till att avsaknaden av bostad gör att de inte har möjlighet att utveckla sin studiekarriär.

Min fråga blir: Hur många år ska man behöva vänta på att få en balans på bostadsmarknaden för studenterna? Och är de åtgärder som presenteras i interpellationssvaret från statsrådet tillräckliga, enligt bostadsministern?


Anf. 134 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Är åtgärderna tillräckliga? Bostadsbyggande tar viss tid. Problemet är inte bara att det byggdes för lite förut utan också att barnkullarna var stora under de här åren. Det handlar om att de barn som föddes under åren kring 1990 och som nu är ungdomar är väldigt många. De har gått ut gymnasiet, och de är nu i många fall inne i universitetet. De har också redan börjat gå ut från universitetet. Det gör att vi har en topp precis nu.

Så här i efterhand kan vi se att man borde ha byggt betydligt mer betydligt tidigare. Då hade man kunnat möta denna topp på ett bra sätt, och det hade på många vis underlättat. Men nu ser vi att inom några få år kommer barnkullarna att minska, och det kommer att vara en kraftig minskning av studerande från det hållet. Å andra sidan har vi en kraftig invandring, som vi har haft under ett antal år. Det balanserar antagligen det här i ganska hög grad.

Den bedömning jag gör är att det kommer att krävas ytterligare nybyggnation av studentbostäder under de kommande åren. I den plan och i det planerade byggande som vi ser har vi också en rejäl utbyggnad av antalet studentbostäder. De investeringsstöd som vi har fattat beslut om riktar sig till de mindre bostäderna. Akademiska Hus har god planering för att bygga mer. Jag tror att vi kommer att kunna hantera frågorna ganska bra.

Jag skulle säga att den totala bostadssituationen i Sverige är mer bekymmersam, speciellt under de närmaste åren. Svensk ekonomi går bra. Även bostadsbyggandet går bra. Det har ökat kraftigt de senaste åren, och vi är nu uppe på en nivå av påbörjade lägenheter det senaste kvartalet som motsvarar 60 000 lägenheter per år till skillnad mot 25 000-30 000, som det låg på under förra mandatperioden. Det är alltså mer än en fördubbling av bostadsproduktionen totalt sett. Men vi kommer att behöva ännu mer, särskilt i det korta perspektivet 2017-2018, för att hantera den totala bostadssituationen. Jag tror att också antalet studentbostäder kommer att öka ganska kraftigt. Det kommer vi att klara av att hantera.


Anf. 135 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Tack återigen för svaret, Peter Eriksson! Jag kan liksom du konstatera att det ökade bostadsbyggandet förmodligen beror på konjunkturen i Sverige snarare än på de regelförenklingar eller liknande som Alliansen ofta lyfter fram som en orsak till det ökande byggandet.

Det är viktigt att se på studenternas boende utifrån bostadsmarknaden i dess helhet. 72 procent av alla de studenter som har en bostad bor i det allmänna bostadsbeståndet och inte i en särskild studentbostad. Det föranleder oss att se över den situation som vi hade i höstas med en stor asylvåg till Sverige, vilket har skapat stor bostadsbrist. Vi har haft en situation där man har pressat fram boenden i olika former överallt. Vi har till exempel haft människor som har bott i tältläger i Sverige.

Den 1 mars införde regeringen ett tvång för kommunerna att ta emot flyktingar, vilket har tvingat vissa kommuner att köpa bostäder, villor och liknande, för att möjliggöra att flyktingarna har någonstans att bo. Ansvaret ligger nu alltså på kommunen och inte på staten.

Detta föranleder en fråga: Hur ser då situationen ut i höst för de studenter som har kommit in på sina utbildningar och behöver en bostad utifrån den flyktingvåg som vi såg till Sverige hösten 2015? Har situationen förvärrats? En stor del av studenterna - 72 procent, som jag sa - bor i det allmänna bostadsbeståndet. Vet statsrådet hur situationen har förändrats för studenterna i och med detta när det gäller boende?

Svar på interpellationer

Boverket har kommit med en rapport där man säger att det behövs 700 000 bostäder generellt i Sverige för att få någon form av balans på bostadsmarknaden. Det var en rapport som kom före flyktingvågen hösten 2015. Hur stort behovet är i dag vet vi inte, för det har inte kommit någon ny inventering på området. Vi kan dock alla konstatera att situationen ganska säkert har förvärrats oerhört mycket med tanke på att det kom 114 000 asylsökande till Sverige mellan september och december 2015.

Min fråga är: Vilka möjligheter att få ett boende under hösten kommer studenterna att ha? Det undrar jag med tanke på den situation som har uppstått i och med flyktingvågen och att så många studenter i dag bor i det allmänna bostadsbeståndet.


Anf. 136 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Jag får väl erkänna att jag inte har lyckats lösa alla problem på de här veckorna. Till exempel tror jag att det fortfarande kommer att vara ett dilemma för studenterna i höst. För en hel del studenter kommer det att ta tid att hitta en bra bostadslösning även i höst. Det är min bedömning. Jag tror att relativt många kan behöva hitta en lösning som handlar om att vara inneboende, att bo i en villa eller en lägenhet hos någon annan. Det behöver inte alltid vara en dålig lösning.

Vi tittar nu också på om vi kan hitta modeller för att ytterligare gynna uthyrning i andra hand som en del av en lösning på bostadsproblemet generellt i Sverige. Men det handlar också om situationen för studenter.

När det gäller ungdomar och studenter som kommer från kranskommuner eller från landsbygdskommuner utanför studieorterna är det en speciell fråga. Där är ofta bostadsproblemet mindre än vad det är i studieorterna. Det handlar ibland om att hitta smarta lösningar med lite bättre kollektivtrafik och bättre samordning, så att kanske inte alla, i alla fall inte omedelbart, behöver flytta till en studentbostad alldeles intill universitetet eller högskolan. Då kan de bo kvar åtminstone till dess att de hittar en bra lösning.

Det är min erfarenhet att det finns en hel del kommuner och kommunpolitiker som är beredda att göra insatser för att hjälpa till i den frågan. Det är många som gör så redan. Jag har hört diskussionen. En del säger: Nu ökar bostadsbyggandet ordentligt, och det beror på vad vi gjorde under förra mandatperioden. Roger Hedlund säger att det beror på konjunkturen. Jag säger: Det beror väldigt mycket på politisk vilja. Ansvaret för bostadsbyggandet ligger i huvudsak, får man ändå säga, på kommunerna. Och i dag har vi kommuner som vill bygga. De jobbar väldigt hårt i många fall för att se till att klara av bostadsutmaningen och skapa förutsättningar så att företagen och de allmännyttiga bostadsbolagen kan göra de insatser och byggnationer som de vill och så att det ska kunna gå snabbare. Det finns många bra exempel i en hel del kommuner på att man ser till att använda regelverket, som jag tycker är alldeles för krångligt, på bästa möjliga sätt. Man ser till att man genom en bra och smart planering faktiskt får upp bostadsbyggandet rejält.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Min bedömning är att det är viktigt med politisk vilja. Det finns en vilja hos regeringen. Det finns en större vilja hos många kommuner, ska jag säga. Det bidrar starkt till att vi också bygger mer i dag.


Anf. 137 Roger Hedlund (SD)

Herr talman! Bostadsministern talar om att gynna andrahandsuthyrning. Riksdagen och regeringen har ju i ett tidigare skede ändrat reglerna så att det är ganska gynnsamt i dag. Man kan hyra ut för upp till 40 000 kronor skattefritt innan man behöver börja betala. Det gör att det är gynnsamt i dag. Jag vet inte riktigt hur vi mer kan gynna detta utan att det samtidigt innebär att vi gynnar dem som tjänar väldigt mycket pengar på centrala bostäder i Stockholm och andra storstadsregioner. Men det är i alla fall bra att man ser över olika saker för att förbättra situationen.

Det har visat sig att det finns ett behov av över 21 000 bostäder för studenterna - förmodligen många fler. Det är återigen gamla utredningar från förra året som jag refererar till. Detta kan säkert ha förändrats. Det kommer alltså att ta väldigt lång tid utifrån det som regeringen presenterar i dag, tillsammans med utvecklingen, innan det blir någon form av balans och säkerhet för studenter, så att de kan ha ett boende på studieorten. Frågan är om man skulle kunna knyta bostäderna till studenterna på studieorterna just för att garantera att det finns bostäder till studenter. Det är ju oerhört viktigt för hela samhället att det finns bostäder till studenter när de behöver studera.

Jag hoppas att Regeringskansliet med dess enorma resurser kan se över den här situationen. Jag hör i alla fall att statsrådet har ambitionen att titta på det. Jag hoppas också att regeringen använder de resurserna till att faktiskt se över situationen ordentligt under sommaren. Några snabba lösningar till hösten kanske är för mycket att förvänta sig. Men jag hoppas att vi i alla fall framöver ska slippa se de rubriker som vi förmodligen kommer att få se i höst som handlar om att studenter saknar bostäder.


Anf. 138 Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Herr talman! Sammanfattningsvis kan jag i alla fall säga att vi bygger mer studentbostäder i dag än vad vi har gjort tidigare, och vi kommer att bygga ännu mer nästa år. Vi vidtar också ett antal åtgärder och ser över om vi kan göra ännu mer inom Regeringskansliet. Det kommer sådana förslag inom kort.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.