Bättre måltider för våra äldre

Interpellation 2015/16:632 av Sten Bergheden (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-05-10
Överlämnad
2016-05-11
Anmäld
2016-05-12
Svarsdatum
2016-05-24
Besvarad
2016-05-24
Sista svarsdatum
2016-05-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

För snart ett och ett halvt år sedan ställde jag en skriftlig fråga till äldreminister Åsa Regnér om statsrådet avsåg att genomföra Alliansens måltidslyft och att för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag. 

Statsrådet svarade: För närvarande bereder regeringen frågor om äldrepolitiken både för 2015 och för de kommande åren under mandatperioden. Regeringen avser att följa riksdagens beslut om en måltidssatsning inom äldreomsorgen men ser för närvarande inte förändrad lagstiftning i fråga om mat och måltid för äldre som någon lösning för att tillgodose äldres rätt till mat av god kvalité. 

Regeringen har i sin budget inga satsningar för att förbättra kvaliteten på maten inom äldreomsorgen eller för att öka äldres valmöjligheter när det gäller mat inom exempelvis hemtjänsten. Regeringen har inte heller tagit hänsyn till riksdagens beslut om en måltidssatsning. 

Detta innebär att statsrådets svar på min skriftliga fråga inte stämmer. Varken Alliansens måltidslyft eller någon annan satsning på våra äldres mat har genomförts. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Varför har statsrådet inte genomfört Alliansens måltidssatsning som riksdagen tog beslut om 2014 och som statsrådet i sitt svar till mig sagt sig ha för avsikt att följa? 

Har statsrådet tagit några initiativ för att påbörja arbetet med Alliansens måltidssatsning? 

Vad avser statsrådet att göra för att öka de äldres möjlighet att själva välja mat?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:632, Bättre måltider för våra äldre

Interpellationsdebatt 2015/16:632

Webb-tv: Bättre måltider för våra äldre

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 82 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Fru ålderspresident! Sten Bergheden har frågat mig varför jag inte genomfört Alliansens måltidssatsning som riksdagen tog beslut om 2014, om jag har tagit några initiativ för att påbörja arbetet med Alliansens måltidssatsning och vad jag avser att göra för att öka de äldres möjligheter att själva välja mat.

Näringsrik och god mat är en självklar del i äldreomsorgen. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med tid för att skapa en trevlig och inbjudande måltidssituation. Regeringen avsätter 2 miljarder kronor per år 2016-2018 för att öka bemanningen med målet att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre samt förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet. Med en ökad bemanning inom äldreomsorgen ökar utrymmet för att kunna erbjuda måltider av god kvalitet.

I juni 2015 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. En tryggad personalförsörjning är en viktig del av uppdraget.

Som ett komplement till den ökade bemanningen har regeringen även avsatt 200 miljoner under 2016 för att stärka kompetensen hos baspersonal i verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting har regeringen även meddelat att den i höst kommer att föreslå att 10 miljarder kronor per år tillförs kommunsektorn från 2017 och framåt. Välfärdsmiljarderna skapar förutsättningar för kommunerna att bland annat tillgodose äldres rätt till mat av god kvalitet.

Livsmedelsverkets arbete fortsätter. Under 2016 har Livsmedelsverket fått ett fortsatt uppdrag att driva och vidareutveckla kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrum ska tillhandahålla kunskaper inom till exempel sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring gäller från och med den 1 januari 2015. I sin kommun- och enhetsundersökning från 2015 konstaterar Socialstyrelsen en ökad tillämpning av rutiner för att förebygga undernäring. Andelen äldre personer som har en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna har ökat jämfört med föregående undersökning. Genomförandeplanen ska inkludera när, var och hur den äldre personen vill bli serverad, liksom den äldres önskemål vad gäller olika maträtter eller drycker, oavsett vilken måltid på dygnet det handlar om.

Jag kommer också fortsättningsvis att noga följa utvecklingen på det här området. Det är dock inte aktuellt med någon förändrad lagstiftning.


Anf. 83 Sten Bergheden (M)

Fru ålderspresident! Tack för inlägget, ministern, även om det inte var något svar på min interpellation. Jag hoppas ändå att vi här kan få svar på de frågor jag ställde i min interpellation.

För ett och ett halvt år sedan ställde jag en skriftlig fråga till äldreministern om hon avsåg att genomföra Alliansens måltidslyft och för äldre införa en laglig rätt till god mat enligt Livsmedelsverkets förslag. Statsrådet svarade så här på den frågan: "För närvarande bereder regeringen frågor om äldrepolitiken både för 2015 och för de kommande åren under mandatperioden. Regeringen avser att följa riksdagens beslut om en måltidssatsning inom äldreomsorgen men ser för närvarande inte förändrad lagstiftning i fråga om mat och måltid för äldre som någon lösning för att tillgodose äldres rätt till mat av god kvalité."

Så sa ministern för ett och ett halvt år sedan. I dag kan vi konstatera att ingenting har hänt. Den här måltidssatsningen blev aldrig av, trots att detta är ett riksdagsbeslut och ett budgetbeslut och att ministern också har stått här i kammaren och talat om att det ska genomföras. Därför måste jag ställa en följdfråga: Varför skedde inte det som riksdagen beslutade om måltidssatsningen? Var gjorde ni av den satsningen och de pengarna i stället?

Minister rabblar upp en massa nya satsningar här, men ingen av dessa satsningar, fru ålderspresident, nämner ordet "mat" och äldres möjlighet att välja mat i sitt boende, vilket jag tycker är det mest självklara för en människa. Att i slutet av sitt liv sitta och vara beroende av andra människor och i det läget varken kunna välja mat eller hur man vill ha det den sista delen av livet tycker jag är undermåligt med tanke på vilket välskött land Sverige ändå är i övrigt.

Alliansen införde i budgeten en måltidssatsning som den nuvarande regeringen ledd av Socialdemokraterna fullständigt nonchalerade och struntade i. Då tycker jag att det är märkligt att man inte tar det initiativet att faktiskt pröva den här möjligheten för våra äldre att välja mat och få den kvalitetshöjning som det innebär på ålderns höst.

Återigen, vart tog måltidssatsningen vägen? Det finns inte i ministerns svar. Varför genomförde man inte det som riksdagen beställde och som vi alla hade förväntat oss skulle genomföras?


Anf. 84 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Fru ålderspresident! Jag tror att jag kan lugna Sten Bergheden. När jag svarade på hans förra fråga om måltidslyft hade riksdagen, som han sa, just klubbat en borgerlig budget för 2015. Där ingick ett måltidslyft. I det läget arbetade jag naturligtvis utifrån de förutsättningar och den budget som riksdagen - de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna - beslutat om.

Under samma vår förändrades dock läget, och riksdagen beslutade om en ny budget med bland annat 1 miljard till mer personal i äldreomsorgen 2015 och sedan 6 miljarder ytterligare fram till 2018.

Vi anslår alltså 2 miljarder per år, faktiskt nästan dubbelt så mycket som ni själva sammanlagt anslår till äldreomsorgen, plus 200 miljoner i år för kompetensutveckling, till exempel demenssatsning, vilket det här också har stor bäring på eftersom man måste förstå dem i äldreomsorgen som har demens och som behöver tid för måltider.

Jag reser runt mycket och har följt upp bemanningssatsningen. Den har gått åt väldigt fort, eftersom det fanns ett stort behov av den. Bland annat säger man att man använder den till just kvalitetshöjande åtgärder som att vara närvarande längre tid, skapa lugn och ro runt måltiderna och diskutera hur måltiderna ska gå till och också vad de ska innehålla.

Er satsning var 100 miljoner och skulle gälla äldreomsorg och förskola. Det var ett bra initiativ, men det förslår ju inte speciellt mycket, får jag lov att säga, jämfört med 2 miljarder plus 200 miljoner.


Anf. 85 Sten Bergheden (M)

Fru ålderspresident! Tack för svaret, ministern! Nu är det ju så att det som riksdagen fattar beslut om också ska verkställas och genomföras. Det är uppenbart, och det kan väl ministern erkänna, att ni helt enkelt struntade i den här satsningen.

Så enkelt är det. Ni har helt enkelt inte gjort detta, och det är därför jag ställer den här interpellationen i dag. Trots att ministern så tydligt sa, och det finns både i skrift och i uttalanden, att man skulle genomföra detta hoppar man helt enkelt över det. Sedan försöker man säga här, i dag, att det var en så liten satsning så det var inte så mycket värt. Men om det var en liten satsning hade ni väl kunnat genomföra den i så fall. Ni valde dock att gå en annan väg.

I stället pratar ministern och regeringen om att man kommer att satsa 2 miljarder som ska gå till mer personal. Då måste min följdfråga bli: Hur kommer 2 miljarder till mer personal att förbättra maten och valfriheten för de äldre ute på äldreboendena? Jag förstår att det ökar personalantalet, och det tycker jag är jättebra, men hur förbättrar det maten därute? Hur förbättrar det de äldres möjlighet att välja sin mat?

Den tredje frågan är: Hur ska ni utvärdera dessa 2 miljarder, hur mycket bättre maten har blivit och hur valfriheten ökat? Vilka incitament har ni byggt in för att kunna utvärdera att maten verkligen blir bättre?

I dag står faktiskt ministern här och lovar att maten kommer att bli bättre och att det ska bli en ökad valfrihet med dessa 2 miljarder, trots att det inte står någonstans i skrift. Jag är intresserad av hur man ska utvärdera detta och sätta press på kommunerna att genomföra det när man inte skriver med ett enda ord att man tycker att just det här är viktigt.

Återigen: Jag kommer att stå här och upprepa ministerns löfte om ett halvår eller ett år och göra en uppföljning av hur maten har förbättrats av det initiativ som regeringen nu tar i sin budget. Jag utgår från att det som ministern säger här i dag stämmer och att man då verkligen har genomfört den här satsningen. Jag välkomnar den, för jag tycker att det är oerhört viktigt att våra äldre får tillgång till bättre mat och en ökad valfrihet och att de kan äta den mat de vill på ålderns höst.

Jag stannar där så länge men vill gärna ha svar på mina frågor. Hur kommer ni att följa upp detta? Och kommer ministern att kunna svara att den här satsningen har förstärkt matkvaliteten och valfriheten för våra äldre när jag ställer frågan om ett år för att stämma av att detta verkligen genomförs?


Anf. 86 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Fru ålderspresident! Regeringen har rätt att regera, och jag har följt riksdagens beslut. Som jag förklarade i det tidigare inlägget här avsätter vi - vi ska alltså inte avsätta pengar utan gör det redan - 1 miljard förra året, det som var kvar, och 2 miljarder resten av mandatperioden.

Eftersom jag är ytterst närvarande i kommunerna och för många systematiska samtal med olika aktörer inom äldreomsorgen vet jag att de här medlen redan i dag används bland annat för att föra dialog med de äldre om hur de vill ha det runt måltider, om vad man kan göra för att förhindra fallolyckor och om hur man kan förbättra livskvaliteten över huvud taget för de äldre. För övrigt finns det ett samband mellan att äta ordentligt i lugn och ro och ha koll på vad man får i sig och att förebygga till exempel fallolyckor. Det är bland annat sådant som den här satsningen ska kunna bidra till genom ökad personal i äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har ett uppdrag att följa upp den här bemanningssatsningen, och jag är ganska trygg i att äldres måltidssituation kommer att förbättras väldigt mycket med hjälp av den här historiskt stora satsningen på bemanning i kombination med satsningar på kompetensutveckling och annat som vi gör inom äldreomsorgen.

Vi kan gärna diskutera det här igen; det ser jag fram emot.


Anf. 87 Sten Bergheden (M)

Fru ålderspresident! Det är jättebra att ministern är ute och för systematiska samtal, men det är ännu bättre om man faktiskt skriver in i villkoren för pengarna man levererar till kommunerna att man förväntar sig att detta blir genomfört. Det hade varit tydligare och ett klokare beslut i detta läge än att åka runt i landet och säga: Det här kan nog vara viktigt, fast vi har inte skrivit det och vi har inte själva aviserat att det ska landa där.

Det är ett annorlunda sätt att arbeta, och det ökar inte mitt förtroende för satsningen direkt. Vi får utvärdera om resultatet har blivit lyckat när vi ska stämma av om våra äldre har fått både bättre mat och ökad valfrihet.

Jag tycker att det är allvarligt att ministern och regeringen har struntat i matsatsningen och kallat den liten - tydligen obetydlig - och menat att man inte gjorde detta. Ja, detta var en satsning som Alliansen och riksdagen faktiskt fattade beslut om för att man ville prioritera den här möjligheten och se vart det kunde ta vägen.

Vi ser också att regeringen och ministern heller inte med tydlighet har satsat några nya pengar på valfriheten eller maten i den här budgeten. Man har skapat andra satsningar, men man har heller inte öronmärkt de här pengarna för mat. I dag står ministern ändå och säger att detta kommer att bli en satsning för mat och valfrihet och annat ute i kommunerna, vilket jag tycker är önskvärt och självklart bra.

Jag uppfattar det också som att ministern och regeringen inte bara är nonchalanta mot riksdagens beslut, utan man är faktiskt mycket nonchalant mot våra äldre där ute när man struntar i deras valmöjligheter.


Anf. 88 Statsrådet Åsa Regnér (S)

Fru ålderspresident! Tack, Sten Bergheden! Ett annorlunda sätt att arbeta, sa Sten Bergheden. Ja, jag tycker att det är ett lite annorlunda sätt att arbeta. Om man brinner så mycket för en fråga och har så mycket engagemang i den som Sten Bergheden uppvisar här undrar jag lite varför man avsätter 100 miljoner till både äldreomsorg och förskola, vilket är ungefär hälften av vad regeringen avsätter bara till äldreomsorgen. Det tycker jag verkar vara ett annorlunda sätt att arbeta.

Jag hävdar att vår satsning främjar de äldres väl och ve, och det kommer vi att se i de utvärderingar som vi gör. Det är jag övertygad om.

Jag återkommer gärna till den här debatten, och jag tror att det i grunden är jättebra att vi är så här engagerade.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.