Automatiserad flygledning

Interpellation 2015/16:695 av Allan Widman (L)

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad
2016-05-31
Överlämnad
2016-05-31
Återtagen
2016-06-07
Anmäld
2016-06-07
Sista svarsdatum
2016-06-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Under våren har Luftfartsverket meddelat att ett antal flygplatser runt om i landet ska flygledas utan lokal bemanning. Detta gäller även flygplatser som regelbundet används av Försvarsmakten. Avsikten är att minska kostnaderna för flygledningen totalt.

Parallellt med förberedelserna för fjärrstyrd flygledning har tekniska orsaker legat bakom ett antal större avbrott i den civila flygtrafiken. Dessa avbrott har utgjort brutala påminnelser om att all avancerad teknologi har svagheter och sårbarheter samt att manuella förfaranden då behövs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att flygledningen ur ett totalförsvarsperspektiv ska bli tillräckligt redundant och motståndskraftig?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.