Till innehåll på sidan

Åtgärder mot att ukrainska flyktingar tvingas till prostitution

Interpellation 2022/23:62 av Annika Hirvonen (MP)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-11-28
Överlämnad
2022-11-30
Anmäld
2022-12-01
Svarsdatum
2022-12-13
Besvarad
2022-12-13
Sista svarsdatum
2022-12-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Nyligen rapporterade P4 Malmöhus om en alarmerande ökning av antalet ukrainska flyktingar som utnyttjas i prostitution. Ukrainska kvinnor utgör nu den enskilt största gruppen kvinnor som utnyttjas i prostitution bland dem som Jämställdhetsmyndigheten fått kännedom om. Jämställdhetsmyndigheten påtalar att den utsatta situation som det innebär att ha skydd enligt massflyktsdirektivet är en faktor. 

De ukrainska flyktingarna som får skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet har i dag inte samma rättigheter som andra som får uppehållstillstånd i Sverige för att de är flyktingar. De har varken rätt till sfi, all sjukvård, etableringsinsatser eller etableringsersättning. Miljöpartiet anser att det är fel och att de ska ha samma rättigheter.

Ukrainska flyktingar har rätt att arbeta i Sverige, men många har svårt att få arbete. En viktig orsak är att de i regel inte kan svenska. Samtidigt har de lägre ersättning än andra flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige eftersom de inte får etableringsersättning. I stället får de leva på dagersättning för asylsökande. Dagersättningen är på en extremt låg nivå. En vuxen får 71 kronor om dagen, vilket förväntas räcka till både mat och kläder. Nyligen nekades en urkainsk flykting extra ersättning för vinterskor trots att det borde vara uppenbart att 2 400 kronor i månaden inte räcker för att täcka en vuxens behov, speciellt inte i ett läge med skenande inflation. För barn är ersättningen ännu lägre. Urkrainska flyktingar har därmed mycket svårt att klara sitt uppehälle. Miljöpartiet anser att dagersättningen måste höjas och att flyktingar som fått skydd enligt massflyktsdirektivet ska få samma etableringsersättning som andra flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige.

Att kunna åtminstone grundläggande svenska är en förutsättning för att kunna få de allra flesta jobb. Miljöpartiet krävde redan våren 2022 att ukrainska flyktingar skulle få rätt till sfi genom ett förslag till utskottsinitiativ i utbildningsutskottet. Utskottets majoritet avslog då förslaget, men Liberalerna röstade för. Vid en paneldebatt den 19 augusti som Nordic Ukraine Forum arrangerade ställde sig emellertid företrädare för samtliga riksdagspartier bakom kravet att ge flyktingar från Ukraina rätt till sfi på samma villkor som andra flyktingar. Det är varken humant eller hållbart att skjuta upp möjligheten för ukrainska flyktingar att få undervisning i sfi. 

Dessutom finns behov av att erbjuda kurser i svensk samhällsorientering och till och med bristyrkesutbildning. I massflyktsdirektivet anges att dessa flyktingar ska tillåtas delta i utbildningsmöjligheter för vuxna, yrkesutbildning och praktisk arbetsplatsorientering. Värt att betona är att massflyktsdirektivets krav är EU:s minimikrav, som är helt tillåtet för Sverige att överskrida i sin tillämpning. Ukrainska flyktingar bör ges goda möjligheter till utbildning som gör det möjligt för dem att få arbete i Sverige.

I Tidöavtalet nämns prostitution enbart en gång, då som en av de omständigheter som ska leda till att personer som fått skydd i Sverige ska kunna bli av med sitt uppehållstillstånd. Miljöpartiet anser att det vore förödande att straffa brottsutsatta kvinnor med att utvisas till kriget i Ukraina. Vi anser i stället att de som utnyttjas i prostitution ska få bättre stöd och status som brottsoffer. Vi anser också att det är akut att snabbt ge ukrainska flyktingar möjlighet att försörja sig så att sårbarheten för att utnyttjas i prostitution minskar.

Jag vill därför fråga statsrådet Paulina Brandberg:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att ingen ukrainsk flykting tvingas till prostitution?
  2. Avser statsrådet och regeringen att vidta några andra åtgärder som berör kvinnor som utnyttjas i prostitution än vad som framgår av Tidöavtalet, och så fall vilka?

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 170 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru ålderspresident! Annika Hirvonen har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att ingen ukrainsk flykting tvingas till prostitution. Annika Hirvonen har även frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några andra åtgärder som berör kvinnor som utnyttjas i prostitution än vad som framgår av Tidöavtalet, och i så fall vilka.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru ålderspresident! Låt mig börja med att slå fast att personer som utnyttjas i prostitution ofta befinner sig i stor utsatthet. Prostitution medför allvarliga skador för såväl enskilda individer som samhället i stort. Personer i prostitution är också oftast utsatta för brott genom till exempel koppleri eller människohandel för sexuella ändamål. Människohandel för sexuella ändamål är även en allvarlig form av mäns våld mot kvinnor.

Utlänningslagens möjligheter till tidsbegränsat uppehållstillstånd för brottsoffer under pågående brottsutredningar ska fortsätta att användas. Det är viktigt att brottsoffer ges en chans till upprättelse och samhällets stöd, oavsett om det gäller människohandel eller andra brott, oavsett om brottsoffret försörjer sig genom prostitution eller på annat vis och oavsett om det rör kvinnor eller män. Sedan den 1 augusti i år kan dessutom socialnämnden ansöka om betänketid för den som kan antas ha utsatts för människohandel eller människoexploatering.

Fru ålderspresident! Vi kan inte acceptera att kvinnor, flickor och pojkar som flyr krig utsätts för sexuell exploatering eller människohandel i Sverige. Brottsoffer som utsätts för prostitution ska få ett likvärdigt stöd oavsett var i Sverige de befinner sig. Jag har i min tidigare tjänst som åklagare uppmärksammat att stödet till denna målgrupp kan skilja sig åt i landet. Regeringens målsättning är att skapa goda och likvärda förutsättningar för samtliga kommuner och regioner.

Förbudet mot köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster utgör ett centralt led i arbetet mot ojämställdhet och ojämlikhet. Det är också ett viktigt verktyg i arbetet mot människohandel för sexuella ändamål och för att långsiktigt bekämpa efterfrågan som driver prostitution och människohandel. Lagen har enligt utvärderingar haft en normerande effekt, men insatserna för att ytterligare bekämpa efterfrågan fortsätter.

Jämställdhetsmyndigheten har ett övergripande uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot såväl utnyttjade i prostitution som människohandel för alla ändamål. Likaså är det Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel för alla ändamål, utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, även med internationella aktörer, samt bistå myndigheterna med metodstöd och kompetensutveckling.

Inom ramen för sitt förebyggande uppdrag har Jämställdhetsmyndigheten bedrivit insatser mot efterfrågan. En mycket viktig åtgärd för att skydda vuxna och barn från att utsättas för människohandel och exploatering är att berörda myndigheter arbetar tillsammans med att sprida information till riskgrupper, vilket de kommer att fortsätta göra.

Den pågående utredningen Exitprogram för personer som är utsatta för prostitution (A 2022:4) ska bland annat lämna förslag på utformning och organisering av ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Utredningen ska också bedöma hur Sverige lever upp till internationella åtaganden om identifiering, skydd, stöd och återvändande för offer för människohandel och vid behov föreslå åtgärder för att utveckla arbetet. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag för hur vi kan stärka en mycket utsatt grupp.

Avslutningsvis kan jag konstatera att regeringens arbete omfattar fler områden än Tidöavtalet. Jag kommer inte att föregripa regeringens arbete genom att här presentera eventuella åtgärder som inte är beslutade av regeringen.


Anf. 171 Annika Hirvonen (MP)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru ålderspresident! Nyligen rapporterade P4 Malmöhus om en alarmerande ökning av antalet ukrainska flyktingar som utnyttjas i prostitution. Ukrainska kvinnor utgör nu den enskilt största gruppen kvinnor som utnyttjas i prostitution bland dem som Jämställdhetsmyndigheten har fått kännedom om. Jämställdhetsmyndigheten påtalar att den otroligt utsatta situation som det innebär att ha skydd enligt massflyktsdirektivet är en faktor bakom detta.

Det är nämligen så att de ukrainska flyktingarna har sämre rättigheter i Sverige och är ekonomiskt extremt mycket mer utsatta än andra flyktingar som får skydd och rätt att stanna i Sverige. De ukrainska flyktingarna, kvinnor, får leva på 71 kronor om dagen. 71 kronor är samma dagersättning som man hade 1995. Den har alltså inte räknats upp på snart 30 års tid. Det är fattigdom att försöka klara sig på 71 kronor om dagen. Och ekonomisk utsatthet gör de ukrainska kvinnorna mycket mer sårbara för olika typer av utnyttjande, till exempel i prostitution.

Vi i Miljöpartiet vill ge ukrainska flyktingar samma rättigheter som alla andra flyktingar som får rätt att stanna i Sverige. Det skulle bland annat innebära att man får en etableringsersättning som är flera gånger högre än den dagersättning som dessa kvinnor och barn nu tvingas att försöka klara sig på.

Dessutom är det så att även om ukrainska flyktingar får rätt att arbeta i Sverige vet vi alla att det är väldigt svårt att få ett arbete om man inte kan åtminstone grundläggande svenska. Men de ukrainska flyktingarna har inte rätt till sfi. De har inte heller rätt att ta del av etableringsprogrammet, där varje person får en särskild plan för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och få en egen försörjning.

Vi i Miljöpartiet tog redan den 17 mars i år initiativ i utbildningsutskottet till att ge ukrainska flyktingar rätt till svenska för invandrare just för att de ska få en möjlighet att lära sig tillräcklig svenska för att kunna få ett jobb. Då stödde Liberalerna vårt förslag, och några veckor senare kom Liberalerna med ett eget förslag med samma innebörd.

Fru ålderspresident! Jag vill fråga jämställdhetsministern, som ju också är liberal, om hon kommer att driva på för dessa jätteviktiga förändringar för ukrainska flyktingar för att de ska kunna ha en försörjning som de kan klara sig på. Dels handlar det om en etableringsersättning, dels om chansen att få tillgång till det svenska språket och en plan så att de kan komma i egen försörjning genom arbete.

Fru ålderspresident! Just nu lämnar vi de här kvinnorna i sticket. Alldeles för många har hamnat i klorna på hallickar som utnyttjar dem för att sälja sex, och det är fruktansvärt.


Anf. 172 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru ålderspresident! För två månader sedan arbetade jag som åklagare. Ett av de områden som jag arbetade med var människohandel. I det arbetet har jag arbetat mycket med prostitution, koppleri och människohandel för sexuella ändamål.

Jag har också arbetat upp täta kontakter med poliser som arbetar med detta både i yttre tjänst och på polisens människohandelssektion. Jag pratar fortfarande med dem för att få en bild av den här situationen. De vittnar om att det är en explosionsartad ökning av ukrainska kvinnor som utnyttjas i prostitution. Detta måste vi ta på allvar. Det är då viktigt såklart att hitta rätt åtgärder för att hjälpa den här gruppen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De poliser jag pratar om som arbetar med detta dagligdags berättar dock att de i princip inte ser några fall där flyktingar som har kommit till Sverige hamnar i prostitution. De ukrainska kvinnor som befinner sig i prostitution i Sverige har kommit hit på samma sätt som vi tidigare har sett när det gäller kvinnor från till exempel Rumänien eller vissa länder i Afrika. De kommer hit genom människohandlare som har organiserat en resa. De är här kortare perioder för att tjäna pengar genom prostitution och som de senare kan ta med tillbaka till Ukraina. Detta har flera poliser som jag har pratat med sagt samstämmigt.

Fru ålderspresident! När man ska vidta åtgärder för denna utsatta grupp är det viktigt att man vidtar de åtgärder som faktiskt gör skillnad. Dagpenningen används för dem som har kommit hit i det organiserade flyktingmottagandet. Den problematiken är inte aktuell när det gäller att hantera den här frågan. Jag håller med om att det är viktigt att vi måste ha ett bra mottagande för ukrainska flyktingar. Men när det gäller prostitution missar vi målet om vi tror att vi löser detta genom att åtgärda den problematiken.

I stället måste vi såklart jobba med polisens och rättsväsendets möjligheter att hantera den formen av människohandel. Då är rättsväsendets resurser av avgörande betydelse. Jag är därför glad att den här regeringen har satsat stora pengar på att stärka rättsväsendet, både polis och åklagare, så att man kan bedriva ett mycket mer effektivt arbete för att komma åt den organiserade sexhandeln. Det är på det sättet vi kan komma åt den här problematiken, inte genom att hantera dagpenningen.


Anf. 173 Annika Hirvonen (MP)

Fru ålderspresident! Jag noterar att jämställdhetsministern inte delar den uppfattning som Jämställdhetsmyndigheten gav uttryck för i samband med rapporteringen från P4 Malmöhus om ukrainska flyktingar i prostitution. Där säger man att den utsatta situation som det innebär att ha skydd enligt massflyktsdirektivet är en faktor bakom den alarmerande ökningen av antalet ukrainska kvinnor i prostitution.

Från min och Miljöpartiets sida vore det, oavsett problematiken, självklart att se till att man har en ersättning som det faktiskt går att leva på. 71 kronor om dagen räcker inte till mat och kläder för en vuxen person. Migrationsverket har till och med avslagit extra begäran om ersättning för vinterskor. Det går inte att klara sig på den ersättning som finns i dag. Jämställdhetsmyndigheten påtalar också att det är en faktor bakom det ökade antalet kvinnor från Ukraina som är i prostitution.

Fru ålderspresident! Jag är dock väldigt glad över att jämställdhetsministern lovar att den utredning om exitprogram från prostitution som vi i Miljöpartiet tog initiativ till ska fortsätta och att de slutsatserna ska ligga till grund för åtgärder. Det är välkommet eftersom det behöver göras mycket mer generellt för att ge de människor som utnyttjas skydd, stöd och möjligheter att lämna prostitution.

I Tidöavtalet kan vi däremot läsa om en åtgärd som går i motsatt riktning. Det enda som skrivs om just prostitution i Tidöavtalet är att det ska utgöra grund för utvisning med anledning av bristande vandel, alltså ytterligare ett straff för den som är brottsoffer och utnyttjas i prostitution.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag blev senast i förmiddags kontaktad av en kvinna som själv har erfarenhet av att utnyttjas i prostitution. Hon vädjade till oss politiker. Hon skrev: Regeringen får aldrig ge köpare vapen mot oss. Det blir bara ännu ett legitimt dödshot mot utsatta. Strypgrepp så att någon tuppar av är ett vanligt önskemål. Ska mina medsystrar inte våga säga nej till det, med risk för utvisning? Nej!

Fru ålderspresident! Om man säger att man ska förbättra information och göra olika satsningar på rättsväsendet för att komma åt prostitution men samtidigt gör dem som utnyttjas så rädda för att söka hjälp eftersom de riskerar utvisning på grund av bristande vandel stärker man inte de utnyttjade. Man stärker de kriminellas, köparnas, möjlighet att utnyttja, misshandla och våldta de kvinnor som i dag utnyttjas i prostitution. Det vore katastrofalt. Vi har redan alldeles för dåligt stöd.

Miljöpartiet vill ge kvinnor och flickor som utnyttjas i prostitution brottsofferstatus, alltid. Jag är orolig för att regeringen i stället ger de kriminella fler vapen.


Anf. 174 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru ålderspresident! När det gäller ersättningar för personer som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har en interpellation ställts till migrationsministern, som kommer att debattera den i riksdagen den 24 januari. Den diskussionen tror jag alltså är bättre att fortsätta i den interpellationsdebatten, också eftersom jag menar att den inte har så stor betydelse i det här sammanhanget.

När det gäller frågan om vandel har den ställts i flera interpellationer och flera sammanhang till regeringen. Jag har svarat på den, statsministern har svarat på den, migrationsministern har svarat på den och justitieministern har svarat samma sak: att utsatthet inte kommer att utgöra grund för utvisning. Tillståndet att vara i utsatthet kommer inte att utgöra grund för utvisning med anledning av bristande vandel. Detta har vi sagt samstämmigt. Det gäller fortfarande.

Det är dock positivt att Miljöpartiet visar ett intresse för brottsofferfrågor. Jag tycker verkligen att det perspektivet har lyst med sin frånvaro under den tid som Miljöpartiet har ingått i regeringen eller regeringsunderlaget för Socialdemokraterna. Den här regeringen har markerat väldigt tydligt i Tidöavtalet att brottsofferperspektivet är något som vi tar på allvar, på ett helt annat sätt än tidigare regering har gjort.

Vi kommer att skärpa straffen för sexualbrott och våld i nära relation. Vi kommer till och med att öppna upp för livstidsstraff i de absolut allvarligaste fallen. Vi kommer att ha fler häktningar. Vi kommer att ha vistelseförbud för män som har utsatt kvinnor för våld i nära relation. Vi kommer att ha mer kontaktförbud. Och vi kommer att ha mer stöd till brottsoffer. Det perspektivet har lyst fullständigt med sin frånvaro i den tidigare regeringens politik. Det är något som den här regeringen tar på väldigt stort allvar. Där kommer det att ske ett paradigmskifte i svensk politik.

Fru ålderspresident! Prostitutionsfrågan är jätteviktig. Som redan har påpekats är det en otroligt utsatt grupp. Det är viktigt att man bedriver ett arbete som är effektivt och som tar sikte på rätt åtgärder.

Sverige kommer att ta över ordförandeskapet i EU från och med den 1 januari. Inom ramen för detta EU-ordförandeskap kommer vi bland annat att anordna en konferens om just människohandel för sexuella ändamål. Detta är viktigt. Om man ska komma åt problematiken, som oftast är landsöverskridande, måste man ha ett internationellt samarbete. Regeringen kommer att prioritera och sätta tryck på frågan under det svenska EU-ordförandeskapet, förutom att vi kommer att jobba med frågan nationellt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag ser som sagt mycket fram emot resultatet av exitutredningen, som det är positivt att den tidigare regeringen tillsatte.


Anf. 175 Annika Hirvonen (MP)

Fru ålderspresident! Jag är glad att regeringen lovar att prioritera den här frågan. Jag vill ändå ställa tre raka frågor till jämställdhetsministern.

Är hon beredd att ge alla kvinnor som utnyttjas i prostitution brottsofferstatus, som Miljöpartiet föreslår?

Delar jämställdhetsministern Miljöpartiets uppfattning att alla kvinnor som utnyttjas i prostitution är utsatta?

Kan vi en gång för alla få ett rakt svar som bekräftar att ingen person ska utvisas från Sverige för att den är i prostitution, trots det som står om detta i Tidöavtalets paragraf om bristande vandel?


Anf. 176 Statsrådet Paulina Brandberg (L)

Fru ålderspresident! Jag fick tre frågor. Annika Hirvonen undrade om regeringen avser att ge alla prostituerade brottsofferstatus. Som jag sa inledningsvis kommer den här regeringen att utveckla sin politik allteftersom. Det går inte att i förväg gå in i detaljer om vilka slutsatser vi kommer att landa i utöver det som ligger i Tidöavtalet. Därför är det inte en fråga jag kan svara på.

När det gäller min bild av om prostituerade lever i utsatthet kan jag absolut säga utifrån det arbete som jag gjort i flera år med den här gruppen att jag aldrig har sett en kvinna i prostitution som inte varit i utsatthet. Det är min egen yrkeserfarenhet.

Frågan om vandel har vi svarat på många gånger. Det som står i Tidöavtalet är att frågan ska utredas. Anledningen till att prostitution finns med i uppräkningen i den här klausulen i Tidöavtalet är att utredningen ska ta sikte på om en lagregel som fanns i svensk lag fram till 2005 ska återinföras och att prostitution fanns med i lagförarbetena till denna tidigare lagstiftning. Vi kommer sedan såklart att ta del av utredningen. Det kommer i utredningen att framgå att det här är en utsatt grupp. Sedan kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare.

Avslutningsvis vill jag tacka för debatten och önska en god jul.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.