Ett reviderat industriutsläppsdirektiv

Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM88 : COM(2022) 156

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.

PDF
DOC
Sammanfattning
Den 5 april 2022 presenterade kommissionen förslag på revidering av industriutsläppsdirektivet (IED) som ett led i att genomföra EU:s gröna giv och flera tillhörande strategier. Förslaget har lagts fram som paket tillsammans med den nya industriutsläppsportalsförordningen (COM(2022) 157 final).
Förslaget innehåller åtgärder som syftar till att effektivisera IED i att begränsa utsläpp av föroreningar, att säkerställa allmänhetens tillgång till information och deltagande i beslutsprocesser, att förenkla regelverket, att främja upptaget av innovationer och ny teknik, att stödja omställningen till en giftfri och cirkulär ekonomi, att stödja utfasningen av fossilt och minska utsläpp av växthusgaser. Förslaget innebär också att ytterligare verksamheter kommer att inkluderas och

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.