Till innehåll på sidan

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

EU-dokument COM(2022) 702

Ärende i EU
2022/0408(COD)
Avsändare
Europeiska kommissionen
Mottagare
Civilutskottet
Ärendetyp
Subsidiaritetskontroll

Händelser

Inlämning
2022-12-08
Bordläggning
2023-01-24
Hänvisning
2023-01-25
Beslut utskott
2023-02-02
Tidsfrist
2023-03-20

EU-initiativ

EU-initiativ är dokument från EU-kommissionen, så kallade COM-dokument. COM-dokument kan till exempel vara förslag till ny eller ändrad lagstiftning, policydokument eller rapporter. Dokumenten kan ligga till grund för till exempel regeringens fakta-pm om EU-förslag eller utskottens utlåtanden. 

EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 7.12.2022
COM(2022) 702 final
2022/0408 (COD)
Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten
(Text av betydelse för EES)
{SEC(2022) 434 final} - {SWD(2022) 395 final} - {SWD(2022) 396 final}

SV

SV
MOTIVERING
1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET
• Motiv och syfte med förslaget
Detta initiativ, som tillkännagavs i september 2020, är en del av kommissionens prioritering att gå vidare med kapitalmarknadsunionen, ett viktigt projekt för att främja finansiell och ekonomisk integration i Europeiska unionen
1
.
Den bristande harmoniseringen av insolvensordningar har länge setts som ett av de största hindren för den fria rörligheten för kapital i EU och för en ökad integration av EU:s kapitalmarknader.

EU-initiativ

EU-initiativ är dokument från EU-kommissionen, så kallade COM-dokument. COM-dokument kan till exempel vara förslag till ny eller ändrad lagstiftning, policydokument eller rapporter. Dokumenten kan ligga till grund för till exempel regeringens fakta-pm om EU-förslag eller utskottens utlåtanden.